logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydzia艂 Komunikacji i Transportu

Wydzia艂 Komunikacji i Transportu podzielony jest na:
a) Referat Rejestracji Pojazd贸w
b) Referat Praw Jazdy
c) Referat Transportu i Dr贸g

Naczelnik Wydzia艂u Anna Skirzy艅ska
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl

1. Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Komunikacji i Transportu nale偶y
 w szczególno艣ci:
1)     w zakresie Referatu Rejestracji Pojazdów:
-      prowadzenie spraw zwi膮zanych z rejestracj膮, rejestracj膮 czasow膮 oraz rejestracj膮    czasow膮 warunkow膮 pojazdów,
-     wydawanie pozwole艅 czasowych, dowodów rejestracyjnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szyb臋,
-     wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-      wyrejestrowanie pojazdów w przypadkach okre艣lonych w ustawie,
-      czasowe wycofanie pojazdów z ruchu w przypadkach okre艣lonych
w ustawie,
-      przyjmowanie zawiadomie艅 o zmianie stanu faktycznego wymagaj膮cego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, je艣li by艂a wydana,
-     dokonywanie adnotacji urz臋dowych w dokumentach rejestracyjnych pojazdu zgodnie  z ustaw膮 oraz z odr臋bnymi przepisami,
-      przyjmowanie zawiadomie艅 o zbyciu pojazdu,
-     nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach okre艣lonych
w ustawie,
-     wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zast臋pczej,
-       kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezb臋dnych do rejestracji, je艣li pojazd uczestniczy艂
w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony 艣rodowiska,
-      prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
      oraz pozwole艅 czasowych i ich wydawanie po ustaniu przyczyny zatrzymania,
-       wydawanie za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu oraz potwierdzaj膮ce okre艣lone fakty lub stan prawny,
-     przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych i informacji
o pojazdach i ich w艂a艣cicielach (posiadaczach),
-     udost臋pnianie danych stanowi膮cych zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.
2)     w zakresie Referatu Praw Jazdy:
-    prowadzenie rejestru kierowców, wydanych uprawnie艅 oraz zdarze艅 wp艂ywaj膮cych na ograniczenia w korzystaniu z uprawnie艅,
-    prowadzenie rejestru osób bez uprawnie艅,
-    wydawanie krajowych praw jazdy, wymiana (zmiana danych, wpis potwierdzaj膮cy odbycie kwalifikacji zawodowej), wydawanie wtórnika,
-    wykonywanie w dokumentach praw jazdy wpisów potwierdzaj膮cych uzyskanie kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej lub uko艅czenia szkolenia okresowego,
-    wydawanie pozwole艅 na kierowanie tramwajem,
-    wydawanie mi臋dzynarodowych praw jazdy,
-    wydawanie zezwole艅 na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
i pojazdem przewo偶膮cym warto艣ci pieni臋偶ne,
-    wymiana zagranicznych praw jazdy na krajowe prawa jazdy,
-    obs艂uga systemu EUCARIS,
-    realizowanie wyroków s膮dowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
-    wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie dokumentu prawa jazdy,
-    wydawanie decyzji o cofni臋ciu uprawnie艅 do kierowania pojazdami silnikowymi oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnie艅 do kierowania pojazdami silnikowymi po ustaniu przyczyny, która spowodowa艂a ich cofni臋cie,
-    wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i jej uchyleniu,
-    wydawanie decyzji dla osób posiadaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kieruj膮cej na badania lekarskie i psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdzia艂ania narkomanii,
-    wydawanie decyzji o cofni臋ciu uprawnie艅 do kierowania pojazdem silnikowym w razie przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
-    przyjmowanie od Policji i ewidencjonowanie zatrzymanych praw jazdy oraz zawiadomie艅 o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy od organów prokuratury i s膮dów,
-    generowanie profilu kandydata na kierowc臋 (PKK) i udost臋pnianie osobie, której dotyczy oraz o艣rodkom szkolenia kierowców i o艣rodkom egzaminowania,
-    przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych o osobach posiadaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami lub którym uprawnienia zatrzymano lub cofni臋to,
-    udost臋pnianie danych stanowi膮cych zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.
3)     w zakresie Referatu Transportu i Dróg:
-    prowadzenie rejestru przedsi臋biorców prowadz膮cych stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie zezwole艅 do przeprowadzania bada艅 technicznych pojazdów,
-     przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów oraz  wydawanie zalece艅 pokontrolnych,
-    wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsi臋biorc臋 stacji kontroli pojazdów,
-    wydawanie uprawnie艅 diagnostom do wykonywania bada艅 technicznych,
-      wydawanie decyzji o cofni臋ciu diagno艣cie uprawnie艅 do wykonywania bada艅 technicznych,
-    prowadzenie rejestru o艣rodków szkolenia kierowców oraz spraw zwi膮zanych
ze szkoleniem kandydatów na kierowców,
-    prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadz膮cych szkolenie,
-    prowadzenie ewidencji instruktorów i wyk艂adowców poprzez system informatyczny pn. „Portal Starosty”,
-    wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów oraz wydawanie i przed艂u偶anie wa偶no艣ci legitymacji instruktora,
-    wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji wyk艂adowców oraz wydawanie za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych wpis do ewidencji wyk艂adowców,
-    wydawanie decyzji o skre艣leniu instruktora i wyk艂adowcy z ewidencji,
-    wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji o艣rodków szkolenia kierowców i ich skre艣leniu z ewidencji,
-    prowadzenie spraw zwi膮zanych z nadzorem nad szkoleniem prowadzonym w o艣rodkach szkolenia kierowców,
-    kontrola o艣rodków szkolenia kierowców,
-    przygotowywanie rankingów zdawalno艣ci egzaminów kandydatów na kierowców,
-    prowadzenie post臋powa艅 i spraw zwi膮zanych z badaniem dobrej reputacji przewo藕ników,
-    wspó艂praca z organami kontrolnymi,
-    wydawanie zezwole艅 na wykonywanie zawodu przewo藕nika drogowego osób
i rzeczy,
-    wydawanie licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
oraz pojazdem samochodowym do przewozu od 7 do 9 osób,
-    wydawanie licencji w zakresie po艣rednictwa przy przewozie rzeczy,
-    wydawanie za艣wiadcze艅 na transport drogowy na potrzeby w艂asne, osób i rzeczy,
-    organizacja publicznego transportu zbiorowego,
-    zarz膮dzanie publicznym transportem zbiorowym,
-    organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej,
-    wydawanie potwierdze艅 zg艂oszenia przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
-    wydawanie decyzji o odmowie wydania potwierdzenia zg艂oszenia przewozu,
-    koordynacja oraz zatwierdzanie rozk艂adów jazdy,
-    wydawanie zezwole艅 na wykonywanie regularnego przewozu osób,
-    wydawanie zezwole艅 na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób,
-    przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykre艣leniu z rejestru  dzia艂alno艣ci regulowanej,
-    udost臋pnianie danych stanowi膮cych zasób akt referatu uprawnionym podmiotom,
-    prowadzenie spraw zwi膮zanych  z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingu strze偶onego dla pojazdów usuni臋tych z drogi oraz przepadkiem pojazdów na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego,
-    prowadzenie spraw w zakresie organizacji ruchu drogowego:
•    zarz膮dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
•    rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,
•    zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie z艂o偶onych projektów,
•    opiniowanie projektów organizacji ruchu dla organów wy偶szego szczebla,
•    prowadzenie kontroli prawid艂owo艣ci stosowania i funkcjonowania oznakowania drogowego,
•    wspó艂praca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpiecze艅stwa
z innymi organami,
•    wydawanie zezwole艅 na przejazd pojazdów nienormatywnych,
•    wydawanie zezwole艅 na prowadzenie imprez z wykorzystaniem dróg gminnych
i powiatowych.
2. Wydzia艂 Komunikacji i Transportu udost臋pnia dane stanowi膮ce zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.
3. Wydzia艂 Komunikacji i Transportu wspó艂pracuje z Zarz膮dem Dróg Powiatowych         w Inowroc艂awiu w zakresie spraw realizowanych przez wydzia艂.
4. Wydzia艂 Komunikacji i Transportu wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nadzorem               i kontrol膮 nad Zarz膮dem Dróg Powiatowych w Inowroc艂awiu.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:45:13
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-11 14:19:24
Liczba wy艣wietle艅 : 561

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:10poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175521