Ogłoszenie nr 516832-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

Powiat Inowrocławski: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski, krajowy numer identyfikacyjny 9236539400000, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta  36-38 , 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 592 100, e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ
Adres:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław -pokój nr: 144 – Kancelaria ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II"
Numer referencyjny: AG.272.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II", który realizowany jest od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu powiatu. Projekt jest adresowany do uczniów/uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Przedmiot zamówienia wykazany został w formularzach cenowych dla każdej z części stanowiących załączniki do SIWZ. Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oferowanych produktów . W przypadku urządzeń i sprzętu wykonawca przedstawi specyfikacje techniczne oferowanych produktów zawierające opis wszystkich parametrów w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego stanowiące załącznik do formularza cenowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o niegorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Karty gwarancyjne oferowanych przedmiotów, wykonawca zobowiązany jest dołączyć w dniu dostawy. Wszystkie dostarczane artykuły muszą być oryginalnie pakowane, kompletne, fabrycznie nowe bez wad. Dostarczane przez Wykonawców materiały muszą być wykonane zgodne z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa i jakości. W zadaniu częściowym nr 1 opisu SIWZ - Pozycje nr 1 i 2 dla zajęć pozalekcyjnych „Warsztaty zdrowego gotowania” Wykonawca dostarczy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, pozycja nr 2 dla zajęć pozalekcyjnych „Kuchnia orientalna” Wykonawca dostarczy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu. Wykonawca pozostały przedmiot zamówienia określony w części: 1,2,3 dostarczy nieodpłatnie własnym transportem, do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy urzędu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław pok. nr 156. Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT i ważności gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 7
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: maksymalnie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty udzielenia zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wzór oferty na dostawy, Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Opisy, oferowanego przedmiotu zamówienia w przypadku urządzeń i sprzętu wykonawca przedstawi specyfikacje techniczne oferowanych produktów zawierającą opis wszystkich parametrów nazwy modeli, marek, producentów w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego. Formularz cenowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II" - SPRZĘT, MATERIAŁY I AKCESORIA GASTRONOMICZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II" - SPRZĘT, MATERIAŁY I AKCESORIA GASTRONOMICZNE Zakres zamówienia obejmuje: Zajęcia pozalekcyjne "Obsługa imprez okolicznościowych" - ZSP Nr 2 w Inowrocławiu 1. zastawa stołowa ze stali nierdzewnej - 1 kpl. 2. zastawa stołowa ceramiczna - 1 kpl. 3. zastawa stołowa szklana - 1 kpl. 4. Zastawa stołowa pomocnicza - 1 kpl. 5. Podgrzewacz do potraw - 5 szt. 6. Warnik do kawy - 1 szt. 7. Perkolator do kawy - 1 szt. Zajęcia pozalekcyjne: "Obsługa konsumenta" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu 1. Komplet sztućców - 1 kpl. 2. Zastawa stołowa biała - 1 kpl. Zajęcia pozalekcyjne: "Carving" 1. Zestaw do carvingu - 15 zestawów. Zajęcia pozalekcyjne "Tradycyjna kuchnia polska" 1. Zestaw garnków - 1 zestaw 2. Zestaw patelni - 1 zestaw. 3. Zestaw naczyń żaroodpornych, - 1 zestaw 4. Komplet noży kuchennych .- 5 kpl. 5. Podgrzewacz do potraw - 4 szt. 6. Akcesoria kuchenne: ( tarki, odbieraki, cedzaki, moździerze, otwieracze i wyciskacze) - 1 komplet. Zajęcia pozalekcyjne: " Kuchnia orientalna" 1. Podgrzewacz do potraw - 1 szt. 2. Kuchnia indukcyjna - 1 szt. 3. Zestaw woków - 1 zestaw Zajęcia pozalekcyjne: "Warsztaty zdrowego gotowania" ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy 1. Piec konwekcyjno parowy - 1 szt. 2. Płyta wolnostojąca indukcyjna - 2 szt. 3. Patelnia grilowa 2 szt. 4. Patelnia - 2 szt. 5. Patelnia do naleśników- 1 szt. 6. Zestaw garnków ze stali nierdzewnej: - 1 zestaw 7. Zestaw noży - 1 zestaw 8. Zestaw sztućców - 1 zestaw 9. Termometr do potraw - 1 szt. 10. Waga kuchenna elektroniczna - 1 szt. 11. Robot wieloczynnościowy - 1 szt. 12. Blender prosty ręczny - 1 szt. 13. Formy do pieczenia - 1 zestaw 14. Ostrzałka do noży - 1 szt. 15. Miski ze stali nierdzewnej - 1 zestaw Zajęcia pozalekcyjne: "Kucharz" ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 1. Waga gastronomiczna - 3 szt. 2. Blender ręczny - 3 szt. 3. Robot kuchenny - 3 szt. 4. Komplet garnków - 3 kpl. 5. Formy do pieczenia muffinek - 3 szt. 6. Formy do tarty - 3 szt. 7. Noże do systemu HAACP - 1 zestaw 8. Pierścień kucharsko-cukierniczy - 3 szt. 9. Pierścień kucharsko-cukierniczy - 3 szt. 10. Foremki do creme brulee - 1 kpl. Urządzenia wymienione w pozycjach 1 i 2 dla zajęć pozalekcyjnych: "Warsztaty zdrowego gotowania" - ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, oraz poz. 2 dla zajęć pozalekcyjnych: " Kuchnia orientalna" - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Wykonawca dostarczy do ww. szkół. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39220000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II" - SPRZĘT I ARTYKUŁY BIUROWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II" - SPRZĘT I ARTYKUŁY BIUROWE Zakres zamówienia obejmuje: Zajęcia pozalekcyjne : "Fakturowanie" - ZSP Nr 4 w Inowrocławiu Zestaw druków - 15 zestawów w skład 1 zestawu wchodzą : a) druki: PZ - 1 szt., b) druki WZ - 1 szt., c) druki faktury VAT- 1 szt., d) druki faktury VAT korygujące - 1 szt. Zajęcia pozalekcyjne: "Ćwiczenia z obliczeń geodezyjnych" - ZSP Nr 5 w Inowrocławiu 1) kalkulator naukowy - 15 szt. 2) papier ksero A4- 15 ryz Zajęcia pozalekcyjne: "Kosztorysowanie"- ZSP Nr 5 w Inowrocławiu 1) kalkulator naukowy - 10 szt. 2) papier ksero A4 - 10 ryz. Zajęcia pozalekcyjne: "Organizacja i ocena jakości robót budowlanych" - ZSP Nr 5 w Inowrocławiu 1) harmonogram ogólny budowy - 3 szt. Zajęcia pozalekcyjne: "Systemy i urządzenia energetyki odnawialnej" - ZSP Nr 5 w Inowrocławiu 1) harmonogramy-plansze dydaktyczne - 3 szt. Zajęcia pozalekcyjne: "Grafika w biznesie" - ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy 1) stojak podstawka A4 (podstawki na opis lub informację formatu a 4) - 15 szt. 2) papier fotograficzny - 9 opakowań, 3) papier ksero A4 - 5 ryz, 4) papier wizytówkowy - 6 opakowań, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30190000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II" - SUROWCE I PÓŁPRODUKTY - SPECJALNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość II" Zakres zamówienia obejmuje: SUROWCE I PÓŁPRODUKTY - SPECJALNE Zajęcia pozalekcyjne : "Cukiernik" - Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 1) Izomalt przezroczysty - 12 szt., 2) Frużelina wiśniowa - 1 szt. Dostarczone produkty winny spełniać wszystkie wymogi określone w charakterystycznych dla nich obowiązujących normach między innymi powinny być dokładnie oznakowane. Muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w polskich normach oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. Dostarczane produkty winny odpowiadać standardom określonym w odpowiednich przepisach prawnych w tym ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 15800000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: