Inowrocław: Wykonanie przebudowy ogrodzenia przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącegoim. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Plac 3-go Maja 3
Numer ogłoszenia: 224941 - 2008; data zamieszczenia: 18.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Roosevelta 36/38, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3592167, fax. 052 3592733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy ogrodzenia przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącegoim. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Plac 3-go Maja 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy ogrodzenia przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcacego w Inowrocławiu, ul. Plac 3-Maja 3. Zakres robót: - rozbiórka murowanego ogrodzenia do poziomu 0,23 m poniżej terenu, - wykonanie wieńca betonowego, - montaż słupków stalowych w rozstawie osiowym co 2,50 m wraz z wymurowaniem dwóch słupków skrajnych murowanych z kształtek klinkierowych, - montaż paneli ogrodzeniowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.powiat.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe- Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych, 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36-38.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu , ul. Roosevelta 36-38, pokój 174, IV piętro..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).