Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: Wonorze 36 88-133 Dąbrowa Biskupia
Prezes zarządu: Beata Bartkowicz

Cel działania organizacji:
- Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do:
1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
2) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) Działalności charytatywnej;
5) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej;
6) Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) Ochrony i promocji zdrowia;
8) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16) Wypoczynku dzieci i młodzieży;
17) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20) Turystyki i krajoznawstwa;
21) Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22) Obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
23) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
24) Ratownictwa i ochrony ludności;
Oraz pozostałe określone w §8 statutu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4172
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Kobiet Wonorza
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 07.09.2015 14:53:42
Data udostępnienia informacji: 07.09.2015 14:53:42
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 14:33:57
Rejestr zmian