Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dane korespondencyjne: Chróstowo 31/1 88-133 Dąbrowa Biskupia Prezes: Rafał Piotr Nowak Cel działania organizacji: Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) działalności charytatywnej, 5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej 6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 7) ochrony i promocji zdrowia, 8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 13) działalności wspomagającej rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 16) wypoczynku dzieci i młodzieży, 17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 18) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 20) turystyki i krajoznawstwa 21) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 22) obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 23) upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 24) ratowania i ochrony ludności, oraz pozostałe określone w punktach 24-33
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3614
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "RAZEM"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 22.09.2015 12:53:41
Data udostępnienia informacji: 22.09.2015 12:53:41
Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2015 12:53:41
Rejestr zmian