Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Agata Marciszewska
Adres korespondencyjny: ul. Stanisława Przybyszewskiego 81, 88-160 Janikowo

Celem Stowarzyszenia jest:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej;
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie o wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- upowszechnianie i rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- wspieranie turystyki i krajoznawstwa;
- promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- wspieranie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- rewitalizacja;
- działania na rzecz obronności państwa oraz wspieranie działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej;
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
- działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
- organizowanie i niesienie pomocy ofiramom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- pomoc Polonii i Polakom za granicą;
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- działalność na rzecz weteranów wojennych;
- upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja Rzeczypospolitej za granicą;
- promocja o organizacja wolontariatu;
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, w zakresie określonym w niniejszym punkcie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4128
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Inicjatywne "Okular"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017 07:55:44
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017 07:55:44
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 08:25:58
Rejestr zmian