logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydzia┼é Ochrony ┼Ürodowiska, Rolnictwa i Le┼Ťnictwa

Naczelnik Wydziału Janusz Królikowski
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 286, 287, 288, 289, 290
fax. 52 35 92 289
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zada┼ä Wydzia┼éu Ochrony ┼Ürodowiska, Rolnictwa i Le┼Ťnictwa nale┼╝y w szczególno┼Ťci:
1)    w zakresie ochrony ┼Ťrodowiska:
a)    przygotowywanie pozwole┼ä zintegrowanych,
b)    przygotowywanie pozwole┼ä na wprowadzanie gazów lub py┼éów do powietrza,
c)    przyjmowanie zg┼éosze┼ä instalacji mog─ůcych negatywnie oddzia┼éywa─ç
na ┼Ťrodowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
d)    przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie ha┼éasu,
e)    przygotowywanie zezwole┼ä na emisj─Ö gazów cieplarnianych,
f)    przygotowywanie decyzji zobowi─ůzuj─ůcej podmiot korzystaj─ůcy ze ┼Ťrodowiska, prowadz─ůcy instalacj─Ö, do sporz─ůdzenia i przed┼éo┼╝enia przegl─ůdu ekologicznego,
g)    przygotowywanie decyzji, nak┼éadaj─ůcych na podmioty negatywnie oddzia┼éywuj─ůce
na ┼Ťrodowisko, obowi─ůzek ograniczenia oddzia┼éywania  na ┼Ťrodowisko i jego zagro┼╝enia lub przywrócenia ┼Ťrodowiska do stanu w┼éa┼Ťciwego,
h)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie ┼Ťrodowiska,
i)    wyst─Öpowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony ┼Ťrodowiska o podj─Öcie odpowiednich dzia┼éa┼ä w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie ┼Ťrodowiska
lub gdy wyst─Öpuje uzasadnione podejrzenie, ┼╝e takie naruszenie mog┼éo nast─ůpi─ç,
j)    prowadzenie publicznie dost─Öpnego wykazu danych o dokumentach zawieraj─ůcych informacje o ┼Ťrodowisku i jego ochronie,
k)    udost─Öpnianie informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie,
l)    prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszcze┼ä powierzchni ziemi,
m)    przygotowywanie opinii o obowi─ůzku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko, o zakresie raportu o oddzia┼éywaniu na ┼Ťrodowisko, decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach, dla instalacji wymagaj─ůcych pozwolenia zintegrowanego,
n)    prowadzenie czynno┼Ťci zwi─ůzanych ze sporz─ůdzaniem i wykonywaniem powiatowego programu ochrony ┼Ťrodowiska,
o)    przygotowywanie opinii gminnych programów ochrony ┼Ťrodowiska,
p)    przygotowywanie opinii projektów uchwa┼é w sprawie programu ochrony powietrza oraz projektów uchwa┼é w sprawie planu dzia┼éa┼ä krótkoterminowych,
q)    wykonywanie zada┼ä okre┼Ťlonych w programach ochrony powietrza i planach dzia┼éa┼ä krótkoterminowych,
r)    przygotowywanie opinii projektów uchwa┼é w sprawie wprowadzenia ogranicze┼ä lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nast─Öpuje spalanie paliw,
s)    dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszcze┼ä powierzchni ziemi oraz prowadzenie wykazu tych zanieczyszcze┼ä,
t)    opiniowanie projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne,
u) prowadzenie obserwacji terenów zagro┼╝onych ruchami masowymi ziemi
oraz terenów, na których wyst─Öpuj─ů te ruchy, a tak┼╝e rejestru zawieraj─ůcego informacje o tych terenach,
w) przygotowywanie opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgodnie┼ä decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagro┼╝onych osuwaniem si─Ö mas ziemnych,
 x) przygotowywanie opinii postanowie┼ä o potrzebie przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko oraz postanowie┼ä o zakresie raportu, a tak┼╝e decyzji
o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsi─Öwzi─Ö─ç wymagaj─ůcych pozwolenia zintegrowanego,
2)    w zakresie gospodarki odpadami:
a)    przygotowywanie pozwole┼ä na wytwarzanie odpadów,
b)    przygotowywanie zezwole┼ä  na zbieranie odpadów,
c)    przygotowywanie zezwole┼ä na przetwarzanie odpadów,
d)    przygotowywanie zezwole┼ä na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
e)    przygotowywanie informacji dla G┼éównego Inspektora Ochrony ┼Ürodowiska dotycz─ůcej zgodno┼Ťci dzia┼éalno┼Ťci prowadzonej przez odbiorc─Ö odpadów
z przepisami prawa reguluj─ůcymi prowadzenie takiej dzia┼éalno┼Ťci,
f)    przygotowywanie decyzji zatwierdzaj─ůcej program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
g)    przygotowywanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
3)    w zakresie gospodarki wodnej:
a)    przygotowywanie decyzji w sprawach ponoszenia ┼Ťwiadcze┼ä na rzecz spó┼éek wodnych,
b)    sprawowanie nadzoru i kontroli nad spó┼ékami wodnymi,
c)    przyjmowanie zg┼éosze┼ä zamierzonego wykonywania urz─ůdze┼ä wodnych, obiektów, robót lub innych dzia┼éa┼ä nie wymagaj─ůcych pozwolenia wodnoprawnego,
4)    w zakresie geologii i górnictwa:
a)    przygotowywanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze z┼éo┼╝a nieobj─Ötego w┼éasno┼Ťci─ů górnicz─ů, o obszarze nieprzekraczaj─ůcym 2 ha i wydobyciu kopaliny nieprzekraczaj─ůcym 20 000 m3 w roku kalendarzowym, prowadzonym metod─ů odkrywkow─ů oraz bez u┼╝ycia ┼Ťrodków strza┼éowych,
b)    przygotowywanie decyzji okre┼Ťlaj─ůcych wysoko┼Ť─ç nale┼╝nej op┼éaty eksploatacyjnej
za wydobyt─ů kopalin─Ö, w razie stwierdzenia, ┼╝e przedsi─Öbiorca nie dokona┼é wp┼éaty op┼éaty w terminie albo dokona┼é wp┼éaty w wysoko┼Ťci innej ni┼╝ nale┼╝na,
c)    przygotowywanie decyzji ustalaj─ůcej op┼éat─Ö dodatkow─ů w przypadku wykonywania dzia┼éalno┼Ťci z ra┼╝─ůcym naruszeniem warunków okre┼Ťlonych
w koncesji lub projekcie robót geologicznych,
d)    przygotowywanie decyzji nakazuj─ůcej przedsi─Öbiorcy, dokonanie obmiaru wyrobiska
i przedłożenie operatu ewidencyjnego,
e)    przygotowywanie decyzji zatwierdzaj─ůcych projekty robót geologicznych,
f)    przyjmowanie zg┼éosze┼ä projektów robót geologicznych obejmuj─ůcych wiercenia w celu wykorzystania ciep┼éa Ziemi albo wykonywanie wykopów oraz otworów wiertniczych na obszarach górniczych,
g)    przygotowywanie decyzji zatwierdzaj─ůcych dokumentacje geologiczne,
h)    sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsi─Öbiorc─Ö uprawnie┼ä z tytu┼éu koncesji, projektowania prac geologicznych
oraz sporz─ůdzania dokumentacji geologicznych,
i)    gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udost─Öpnianie informacji geologicznych,
j)    przygotowywanie decyzji okre┼Ťlaj─ůcych kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów po dzia┼éalno┼Ťci górniczej,
k)    prowadzenie obserwacji terenów zagro┼╝onych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wyst─Öpuj─ů te ruchy, a tak┼╝e rejestru zawieraj─ůcego informacje o tych terenach,
l)    przygotowywanie opinii lub uzgodnie┼ä studium uwarunkowa┼ä i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o warunkach zabudowy, gminnego programu rewitalizacji, w zakresie udokumentowanych z┼éó┼╝ kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagro┼╝onych osuwaniem si─Ö mas ziemnych,
m)    przygotowywanie uzgodnie┼ä decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych z┼éó┼╝ kopalin i wód podziemnych,
5)    w zakresie ochrony przyrody:
a)    przygotowywanie zezwole┼ä na usuni─Öcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomo┼Ťci stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç gminy,
b)    przygotowywanie decyzji wymierzaj─ůcych administracyjn─ů kar─Ö pieni─Ö┼╝n─ů
za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
c)    prowadzenie rejestru ┼╝ywych zwierz─ůt gatunków wymienionych
w rozporz─ůdzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., zaliczonych
do p┼éazów, gadów, ptaków lub ssaków,
d)    przygotowywanie opinii do zezwolenia na pozyskiwanie zwierz─ůt wolno ┼╝yj─ůcych (dzikich) w celu preparowania ich zw┼éok, wydawanego przez marsza┼éka województwa,
e)    przyjmowanie informacji o drzewach i krzewach usuni─Ötych w zwi─ůzku
z prowadzeniem akcji ratowniczej oraz o drzewach i krzewach stanowi─ůcych z┼éomy lub wywroty.
6)    w zakresie le┼Ťnictwa:
a)    dokonywanie oceny udatno┼Ťci upraw zalesionych gruntów rolnych,
b)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodark─ů le┼Ťn─ů
w lasach niestanowi─ůcych w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa,
c)    prowadzenie spraw w zakresie zlecania opracowania uproszczonych planów urz─ůdzenia lasów niestanowi─ůcych w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa,
d)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z zatwierdzaniem i nadzorowaniem wykonania uproszczonych planów urz─ůdzenia lasów niestanowi─ůcych w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa,
e)    prowadzenie spraw w zakresie zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowi─ůcych w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa,
f)    przygotowywanie decyzji okre┼Ťlaj─ůcych zadania z zakresu gospodarki le┼Ťnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowi─ůcych w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa,
g)    przygotowywanie decyzji w sprawach pozyskania drewna w lasach niestanowi─ůcych w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa, niezgodnie z uproszczonym planem urz─ůdzenia lasu lub decyzj─ů okre┼Ťlaj─ůc─ů zadania z zakresu gospodarki le┼Ťnej,
h)    przygotowywanie decyzji w sprawach uznawania lasów niestanowi─ůcych w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa za ochronne lub pozbawiania ich tego charakteru,
i)    przygotowywanie zarz─ůdze┼ä wykonania zabiegów zwalczaj─ůcych i ochronnych
w lasach zagro┼╝onych organizmami szkodliwymi, niestanowi─ůcych w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa,
j)    przygotowywanie decyzji w sprawach przyznania ┼Ťrodków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony zwi─ůzanych z odnowieniem
lub przebudow─ů drzewostanu w lasach, nieb─Öd─ůcych we w┼éadaniu Lasów Pa┼ästwowych,
k)    przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany lasu niestanowi─ůcego w┼éasno┼Ťci Skarbu Pa┼ästwa na u┼╝ytek rolny,
l)    przygotowywanie za┼Ťwiadcze┼ä o gruntach le┼Ťnych obj─Ötych uproszczonym planem urz─ůdzenia lasu lub decyzj─ů okre┼Ťlaj─ůc─ů zadania z zakresu gospodarki le┼Ťnej,
7)    w zakresie ┼éowiectwa:
a)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z wydzier┼╝awianiem polnych obwodów ┼éowieckich oraz rozliczaniem czynszów dzier┼╝awnych mi─Ödzy nadle┼Ťnictwami i gminami,
b)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z wyra┼╝aniem zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która wesz┼éa w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia cia┼éa zwierzyny,
c)    przygotowywanie zezwole┼ä na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich miesza┼äców,
d)    przygotowywanie decyzji w sprawach od┼éowu lub odstrza┼éu redukcyjnego zwierzyny,
w przypadku szczególnego zagro┼╝enia w prawid┼éowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i u┼╝yteczno┼Ťci publicznej przez zwierzyn─Ö,
8)    w zakresie rybactwa:
a)    przygotowywanie zezwole┼ä na przegradzanie sieciowymi rybackimi narz─Ödziami po┼éowowymi wi─Öcej ni┼╝ po┼éowy szeroko┼Ťci ┼éo┼╝yska wody p┼éyn─ůcej, niezaliczonej
do ┼Ťródl─ůdowych wód ┼╝eglownych,
b)    przygotowywanie zezwole┼ä na ustawianie sieciowych rybackich narz─Ödzi po┼éowowych na wodach ┼Ťródl─ůdowych ┼╝eglownych na szlaku ┼╝eglownym
lub w bezpo┼Ťrednim jego s─ůsiedztwie,
c)    rejestracja sprz─Ötu p┼éywaj─ůcego, s┼éu┼╝─ůcego do po┼éowu ryb,
d)    wydawanie kart w─Ödkarskich i kart ┼éowiectwa podwodnego,
e)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z powo┼éaniem lub wyra┼╝eniem zgody
na powołanie społecznej straży rybackiej.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:47:54
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-11 14:20:00
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 372

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:47poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13175547