Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław, parter - pokoje 101, 102.

Obsługa interesantów:

– poniedziałek w godz. 07.30 – 15.30 (przerwa 11.00 – 11.30),
– wtorek w godz. 07.30 – 17.00 (przerwa 11.00 – 11.30),
– środa w godz. 07.30 – 15.30 (przerwa 11.00 – 11.30),
– czwartek w godz. 07.30 – 15.30 (przerwa 11.00 – 11.30),
– piątek w godz. 07.30 – 14.00 (przerwa 11.00 – 11.30),

Kontakt e-mail:
geomapy@inowroclaw.powiat.pl
geodezja@inowroclaw.powiat.pl

Kontakt telefoniczny: +48 52 359 21 15, +48 52 52 359 21 26

Link do Systemu e-Usług Publicznych Geodezji Powiatu Inowrocławskiego.

Sposób złożenia wniosku:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław, parter - pokoje 101, 102,
 • w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88 -100 Inowrocław, parter - pokój 012,
 • za pomocą korespondencji tradycyjnej na adres - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław,
 • za pomocą elektronicznej drogi korespondencyjnej przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP (Warunek konieczny: wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub złożony za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na portalu ePUAP.
 • wniosek należy wysyłać na skrzynkę e-mail Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Opłaty:

 • Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
 • Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. 1629 z późn. zm.)
 • Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury:
  17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych powinna być dokonana na rachunek Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu (dowód potwierdzenia wpłaty należy załączyć do wniosku).
  Numer rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
  Zwolnione ustawowo od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa upoważniające do odbioru dokumentów), jeżeli są poświadczone notarialnie lub przez inny uprawniony organ.

Formy dokonywania płatności:

 • gotówką- w kasie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, na podstawie otrzymanego po złożeniu wniosku, Dokumentu Obliczenia Opłaty (kasa czynna w godz. 8:00 - 14:30),
 • przelewem na konto bankowe– po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty zawierającym w swej treści numerem konta bankowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. W tytule przelewu proszę o podanie numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 • płatność kartą- za pośrednictwem terminala w kasie Starostwa.

Terminy udostępnienia dokumentów:

Materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny obejmuje następujące materiały:

 1. Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków,
 2. Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB,
 3. Mapa ewidencji gruntów i budynków,
 4. Rejestr cen i wartości nieruchomości,
 5. Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT),
 6. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych ( BDSOG),
 7. Baza danych obiektów topograficznych ( BDOT500),
 8. Mapa zasadnicza,
 9. Inne materiały.

Materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępniane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia skutecznego złożenia wniosku.

W przypadku formalnych braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem materiałów.

Wypisy i Wyrysy z Ewidencji Gruntów i Budynków

Wypisy z rejestru gruntów do celów informacyjnych ( opiniodawczych ) wydawane są w dniu złożenia zamówienia.

Wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej do celów prawnych ( zawierające adnotację dotyczącą jakości danych ewidencyjnych oraz klauzulę upoważniająca do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) realizowane są w terminie do 14 dni po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 424 )
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 ),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty ( Dz.U. z 2019 r., poz. 434).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 17759
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Biuro Obsługi Interesantów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020 14:00:52
Data udostępnienia informacji: 30.09.2020 14:00:52
Data ostatniej aktualizacji: 04.10.2022 13:49:12
Rejestr zmian