Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nowy podział kompetencji do wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego uzależniony od kategorii zezwolenia przyznaje uprawnienia do wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego następującym organom:

 1. zarządcy drogi (na odcinek drogi pozostający w jego właściwości):
  w kategorii I - na drogi powiatowe lub gminne wskazane w zezwoleniu dla pojazdu nienormatywnego:
  1. przy przekroczeniach dopuszczalnych nacisków osi na tych drogach do wartości 11,5 t,
  2. przy szerokości, długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej;
 2. staroście (właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu):
  w kategorii II - na drogi publiczne z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad dla nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej:

  w kategorii II - na drogi publiczne z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad dla nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej:
  1. przy przekroczeniach dopuszczalnej szerokości nie więcej niż 3,50 m,
  2. przy długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych;
 1. w kategorii III - na drogi publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla pojazdu nienormatywnego:
  1. przy przekroczeniach szerokości dopuszczalnej nie więcej niż 3,20 m,
  2. przy przekroczeniach długości dopuszczalnej nie więcej niż 15,0 m w przypadku pojedynczego pojazdu i nie więcej niż 23,0 m w przypadku zespołu pojazdów,
  3. przy przekroczeniach dopuszczalnej wysokości nie więcej niż 4,30 m,
  4. przy naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych.

Starosta Inowrocławski Wydaje Zezwolenia Kategorii II i III

Zezwolenie kategoria II.

Opis procedury:
Postępowanie w celu wydania zezwolenia kategorii II.

Informacje - kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenia kategorii II.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego - do pobrania ze strony internetowej:
 • Załączniki do wniosku: - dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Dodatkowe informacje:
Zezwolenie kategorii II wydaje się na przejazdy nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej po drogach publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad:

 • długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego wydaje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu lub inny uprawniony pracownik starostwa. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia w kategorii II pobiera się opłatę w wysokości - 100 zł.

Wyżej wymieniona kwota opłaty obowiązuje do 31 grudnia 2012 r. i zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym ulega corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy.

Opłatę za wydanie zezwolenia należy wnieść na konto:

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
Rachunek nr: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002.

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu opłaty nie będzie rozpatrywany.

Termin i forma załatwienia:
Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty (100 zł), w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
sala nr 13

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:

 1. Prawo o ruchu drogowym - art. 64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych,
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
 6. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zezwolenie kategorii III

Opis procedury:
Postępowanie w celu wydania zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Informacje - kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego - do pobrania ze strony internetowej:
 • Załączniki do wniosku: - dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Dodatkowe informacje:

Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:

 • naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
 • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
 • 23 m dla zespołu pojazdów;
 • wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego wydaje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu lub inny uprawniony pracownik starostwa. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przejazd.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia w kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

 • 200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 400,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2000,00 zł. - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu opłaty nie będzie rozpatrywany.

Termin i forma załatwienia:
Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty (200 zł, 400 zł, 1200 zł lub 2000 zł), w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
sala nr 13

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:

 1. Prawo o ruchu drogowym - art. 64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych,
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
 6. Kodeks postępowania administracyjnego.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 181
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wstęp do procedury wydawania zezwoleń kat. II i III na przejazd pojazdu nienormatywnego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 25.02.2015 11:07:15
Data udostępnienia informacji: 25.02.2015 11:07:15
Data ostatniej aktualizacji: 29.12.2020 10:56:54
Rejestr zmian