logo
Za┼éatwianie spraw » Komunikacja » Zarz─ůdzanie ruchem drogowym
Wstęp do procedury wydawania zezwoleń kat. II i III

na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Nowy podzia┼é kompetencji do wydawania zezwole┼ä na przejazd pojazdu nienormatywnego uzale┼╝niony od kategorii zezwolenia przyznaje uprawnienia do wydawania zezwole┼ä na przejazd pojazdu nienormatywnego nast─Öpuj─ůcym organom:

1.    zarz─ůdcy drogi (na odcinek drogi pozostaj─ůcy w jego w┼éa┼Ťciwo┼Ťci):
w kategorii I - na drogi powiatowe lub gminne wskazane w zezwoleniu dla pojazdu nienormatywnego:
-    przy przekroczeniach dopuszczalnych nacisków osi na tych drogach do warto┼Ťci 11,5 t,
-    przy szeroko┼Ťci, d┼éugo┼Ťci, wysoko┼Ťci oraz rzeczywistej masie ca┼ékowitej nie wi─Ökszej od dopuszczalnej;
2.    staro┼Ťcie (w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö wnioskodawcy lub miejsce rozpocz─Öcia przejazdu):
w kategorii II - na drogi publiczne z wyj─ůtkiem dróg ekspresowych i autostrad dla nienormatywnego pojazdu wolnobie┼╝nego, ci─ůgnika rolniczego albo zespo┼éu sk┼éadaj─ůcego si─Ö z pojazdu wolnobie┼╝nego lub ci─ůgnika rolniczego i przyczepy
specjalnej:
-    przy przekroczeniach dopuszczalnej szeroko┼Ťci nie wi─Öcej ni┼╝ 3,50 m,
-    przy d┼éugo┼Ťci, wysoko┼Ťci, naciskach osi oraz rzeczywistej masie ca┼ékowitej nie
wi─Ökszych od dopuszczalnych;
w kategorii III - na drogi publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla pojazdu
nienormatywnego:
-    przy przekroczeniach szeroko┼Ťci dopuszczalnej nie wi─Öcej ni┼╝ 3,20 m,
-    przy przekroczeniach d┼éugo┼Ťci dopuszczalnej nie wi─Öcej ni┼╝ 15,0 m w przypadku
pojedynczego pojazdu i nie wi─Öcej ni┼╝ 23,0 m w przypadku zespo┼éu pojazdów,
-    przy przekroczeniach dopuszczalnej wysoko┼Ťci nie wi─Öcej ni┼╝ 4,30 m,
-    przy naciskach osi i rzeczywistej masie ca┼ékowitej nie wi─Ökszych od
dopuszczalnych.

STAROSTA INOWROCŁAWSKI WYDAJE ZEZWOLENIA KATEGORII II i III


ZEZWOLENIE KATEGORIA II
Opis procedury:
Post─Öpowanie w celu wydania zezwolenia kategorii II.

Informacje - kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy ka┼╝dego podmiotu, który ubiega si─Ö o wydanie zezwolenia kategorii II.

Wymagane dokumenty:
-    Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego - do pobrania ze strony internetowej:
-    Za┼é─ůczniki do wniosku: - dowód wniesienia op┼éaty za wydanie zezwolenia.


Dodatkowe informacje:

Zezwolenie kategorii II wydaje si─Ö na przejazdy nienormatywnego pojazdu wolnobie┼╝nego, ci─ůgnika rolniczego albo zespo┼éu pojazdów sk┼éadaj─ůcego si─Ö z pojazdu wolnobie┼╝nego lub ci─ůgnika rolniczego i przyczepy specjalnej po drogach publicznych, z wyj─ůtkiem dróg ekspresowych i autostrad:
-    d┼éugo┼Ťci, wysoko┼Ťci oraz rzeczywistej masie ca┼ékowitej nie wi─Ökszych od dopuszczalnych,
-    o naciskach osi nie wi─Ökszych od dopuszczalnych dla danej drogi,
-    o szeroko┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 3,5 m;
Zezwolenie wydaje si─Ö na wniosek podmiotu wykonuj─ůcego przejazd. Do wniosku do┼é─ůcza si─Ö dowód  wniesienia op┼éaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie z upowa┼╝nienia Starosty Inowroc┼éawskiego wydaje Naczelnik Wydzia┼éu Komunikacji i Transportu lub inny uprawniony pracownik starostwa. Zezwolenie wydaje si─Ö po uiszczeniu op┼éaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia z┼éo┼╝enia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydaje si─Ö na okres 12 miesi─Öcy.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia w kategorii II pobiera si─Ö op┼éat─Ö w wysoko┼Ťci  - 100 z┼é.
Wy┼╝ej wymieniona kwota op┼éaty obowi─ůzuje do 31 grudnia 2012 r. i zgodnie z ustaw─ů prawo o ruchu drogowym ulega corocznie zmianie na nast─Öpny rok kalendarzowy.
Op┼éat─Ö za wydanie zezwolenia nale┼╝y wnie┼Ť─ç na konto: Bank Spó┼édzielczy w Inowroc┼éawiu rachunek nr: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002. Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dowód wniesienia op┼éaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu op┼éaty nie b─Ödzie rozpatrywany.

Termin i forma załatwienia:
Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty (100 zł), w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Termin wa┼╝no┼Ťci zezwolenia rozpoczyna si─Ö nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w dniu nast─Öpnym  po dniu jego wystawienia.


Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydzia┼é Komunikacji i Transportu  
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
sala nr 13

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przys┼éuguje stronie odwo┼éanie do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego
w Bydgoszczy za po┼Ťrednictwem Starosty Inowroc┼éawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:
1.    Prawo o ruchu drogowym - art. 64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. 2018.1990 t.j. ze zm.)
2.    Rozporz─ůdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysoko┼Ťci op┼éat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012, poz. 366),
3.    Rozporz─ůdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012, poz. 629),
4.    Rozporz─ůdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwole┼ä na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012, poz. 764),
5.    Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb─Ödnego wyposa┼╝enia (Dz.U. 2016.2022 ze zm.),
6.    Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 ze zm.)

ZEZWOLENIE KATEGORII III

Opis procedury:
Post─Öpowanie w celu wydania zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Informacje - kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy ka┼╝dego podmiotu, który ubiega si─Ö o wydanie zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych.

Wymagane dokumenty:
-    Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego - do pobrania ze strony internetowej:
-    Za┼é─ůczniki do wniosku: - dowód wniesienia op┼éaty za wydanie zezwolenia.

Dodatkowe informacje:
Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas okre┼Ťlony wydaje si─Ö na przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
-    naciskach osi i rzeczywistej masie ca┼ékowitej nie wi─Ökszych od dopuszczalnych,
-    o szeroko┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 3,2 m,
-    o d┼éugo┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej:
-    15 m dla pojedynczego pojazdu,
-    23 m dla zespo┼éu pojazdów;
-    wysoko┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 4,3 m;

Zezwolenie wydaje si─Ö na wniosek podmiotu wykonuj─ůcego przejazd. Do wniosku do┼é─ůcza si─Ö dowód  wniesienia op┼éaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie z upowa┼╝nienia Starosty Inowroc┼éawskiego wydaje Naczelnik Wydzia┼éu Komunikacji i Transportu lub inny uprawniony pracownik starostwa. Zezwolenie wydaje si─Ö po uiszczeniu op┼éaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia z┼éo┼╝enia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydaje si─Ö dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesi─ůca, 6 miesi─Öcy, 12 miesi─Öcy lub 24 miesi─Öcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma by─ç wykonywany przejazd.Opłaty:
Za wydanie zezwolenia w kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera si─Ö nast─Öpuj─ůce op┼éaty:
-    200,00 z┼é - dla zezwolenia wydanego na okres miesi─ůca,
-    400,00 z┼é - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesi─Öcy,
-    1200,00 z┼é - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesi─Öcy,
-    2000,00 z┼é. - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesi─Öcy.
. Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dowód wniesienia op┼éaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu op┼éaty nie b─Ödzie rozpatrywany.

Termin i forma załatwienia:
Zezwolenie wydaje si─Ö na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu op┼éaty (200 z┼é, 400 z┼é, 1200 z┼é lub 2000 z┼é), w terminie 3 dni roboczych od dnia z┼éo┼╝enia wniosku o jego wydanie. Termin wa┼╝no┼Ťci zezwolenia rozpoczyna si─Ö nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w dniu nast─Öpnym  po dniu jego wystawienia.

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydzia┼é Komunikacji i Transportu  
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
sala nr 13

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przys┼éuguje stronie odwo┼éanie do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego
w Bydgoszczy za po┼Ťrednictwem Starosty Inowroc┼éawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:
1.    Prawo o ruchu drogowym - art. 64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 t.j. ze zm.)
2.    Rozporz─ůdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysoko┼Ťci op┼éat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012, poz. 366),
3.    Rozporz─ůdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012, poz. 629),
4.    Rozporz─ůdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwole┼ä na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012, poz. 764),
5.    Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb─Ödnego wyposa┼╝enia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262),
6.    Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz.U. 2017.1257 t.j. ze zm.)

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF113.7 KB POBIERZWniosek II kategoria2018-03-12 14:51:5592
.PDF124.5 KB POBIERZWniosek III kategoria2018-03-12 14:52:0790

Autor : Arkadiusz Dominiak
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-02-25 11:07:15
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-04 13:21:25
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 220

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  12.03.2018 14:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  12.03.2018 13:50poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  25.02.2015 10:07poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13175372