logo
Za┼éatwianie spraw » Komunikacja » Zarz─ůdzanie ruchem drogowym
Wykorzystanie dr├│g w spos├│b szczeg├│lnyDrogi, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawnymi, w tym wymaganiami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” powinny by─ç wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
W przypadku innego wykorzystania drogi, okre┼Ťlanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, dzia┼éania takie wymagaj─ů uzyskania zezwolenia. Dotyczy to równie┼╝ imprez masowych takich jak: zawody sportowe, rajdy, wy┼Ťcigi, pochody, biegi itp., gdzie do ich organizacji niejednokrotnie wykorzystywane s─ů odcinki dróg.


________________________________________


Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawiera─ç w szczególno┼Ťci (podstawa: art. 65b ust. 3 ustawy):
1.    imi─Ö, nazwisko lub nazw─Ö oraz adres zamieszkania lub siedzib─Ö organizatora imprezy,
2.    rodzaj i nazw─Ö imprezy,
3.    informacj─Ö o miejscu i dacie rozpocz─Öcia, przebiegu oraz zako┼äczenia imprezy,
4.    informacj─Ö o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
5.    wykaz osób reprezentuj─ůcych organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw,
6.    podpis organizatora lub jego przedstawiciela.


______________________________________


Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç: (podstawa: art. 65b. ust. 4 ustawy PoRD):

1.    szczegó┼éowy regulamin imprezy, okre┼Ťlaj─ůcy w szczególno┼Ťci zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpiecze┼ästwa ruchu drogowego,
2.    wykaz osób odpowiedzialnych za prawid┼éowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpocz─Öcia i zako┼äczenia ka┼╝dego odcinka, a tak┼╝e w miejscach wymagaj─ůcych szczególnego zabezpieczenia,
3.    program imprezy ze szczegó┼éowym opisem trasy i podaniem odleg┼éo┼Ťci mi─Ödzy poszczególnymi jej odcinkami oraz okre┼Ťlony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przej┼Ťcia uczestników przez poszczególne miejscowo┼Ťci i granice województw,
4.    plan zabezpieczenia trasy lub miejsca okre┼Ťlony w art. 65a ust. 3 pkt 3,
5.    zobowi─ůzanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przej┼Ťcia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urz─ůdze┼ä drogowych b─Öd─ůcego nast─Öpstwem imprezy - do ich bezzw┼éocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
6.    pisemn─ů zgod─Ö w┼éa┼Ťciciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach le┼Ťnych.

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydzia┼é Komunikacji i Transportu  
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
sala nr 13


__________
Opłaty:


1.    Op┼éata skarbowa:
-    op┼éata skarbowa od z┼éo┼╝enia dokumentu stwierdzaj─ůcego udzielenie pe┼énomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 z┼é (z wy┼é─ůczeniem pe┼énomocnictwa udzielanego ma┼é┼╝onkowi, wst─Öpnemu, zst─Öpnemu lub rodze┼ästwu, lub gdy mocodawc─ů jest podmiot zwolniony z op┼éaty skarbowej),
-    op┼éata skarbowa od wydanie zezwolenia w formie decyzji na podstawie przepisów o ruchu drogowym w wysoko┼Ťci 48 z┼é (wykaz przedmiotów op┼éaty skarbowej cze┼Ť─ç III pkt 13 ppkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op┼éacie skarbowej (Dz. U. 2019.1000 t.j.)),
-    wp┼éat z tytu┼éu op┼éaty skarbowej mo┼╝na dokonywa─ç na rachunek bankowy organu podatkowego w┼éa┼Ťciwego miejscowo w sprawach op┼éaty skarbowej, którym jest Prezydenta Inowroc┼éawia (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bezpo┼Ťrednio w kasie urz─Ödu Miasta Inowroc┼éawia). Dowód zap┼éaty nale┼╝nej op┼éaty skarbowej nale┼╝y za┼é─ůczy─ç do wniosku.


_______________________________________
Forma załatwienia:


Decyzja administracyjna.

Organ zarz─ůdzaj─ůcy ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):
1.    po zasi─Ögni─Öciu opinii w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywaj─ůcej si─Ö na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegaj─ůcych lub przyleg┼éych do terenów b─Öd─ůcych w zarz─ůdzie jednostek organizacyjnych podporz─ůdkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio w┼éa┼Ťciwego komendanta oddzia┼éu Stra┼╝y Granicznej lub komendanta jednostki ┼╗andarmerii Wojskowej - powy┼╝sze organy powinny przedstawi─ç opini─Ö do organu zarz─ůdzaj─ůcego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wyst─ůpienia,
2.    po uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikaj─ůcych st─ůd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarz─ůdzaj─ůcymi ruchem na drogach, na których ma si─Ö odby─ç impreza.

Organ wydaj─ůcy zezwolenie odmawia jego wydania (podstawa: art. 65c ustawy):
1.    je┼╝eli organizator nie spe┼énia podanych w dalszej cz─Ö┼Ťci warunków dotycz─ůcych zapewnienia bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku podczas trwania imprezy,
2.    je┼╝eli pomimo spe┼énienia ww. warunków:
-    istnieje niebezpiecze┼ästwo zagro┼╝enia ┼╝ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej warto┼Ťci,
-    impreza zagra┼╝a bezpiecze┼ästwu ruchu drogowego, a nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zorganizowania objazdów niepowoduj─ůcych istotnego zwi─Ökszenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.
Jednocze┼Ťnie decyzj─ů o rygorze natychmiastowej wykonalno┼Ťci organ wydaj─ůcy zezwolenie cofa wydane zezwolenie (podstawa: art. 65d ustawy), gdy istnieje niebezpiecze┼ästwo zagro┼╝enia ┼╝ycia lub zdrowia albo mienia wielkiej warto┼Ťci lub impreza zagra┼╝a bezpiecze┼ästwu ruchu drogowego.
Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mog─ů by─ç równie┼╝ przerwane
w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (podstawa art. 65g praw o ruchu drogowym). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków okre┼Ťlonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie s─ů zgodne z warunkami okre┼Ťlonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpiecze┼ästwo zagro┼╝enia ┼╝ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej warto┼Ťci albo przebieg imprezy powoduje zagro┼╝enie bezpiecze┼ästwa ruchu drogowego Oczywi┼Ťcie w przypadku braku zezwolenia impreza jest równie┼╝ przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego (podstawa: art. 65f ustawy).
Przepisy nie dotycz─ů procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywaj─ů si─Ö na drogach na zasadach okre┼Ťlonych odr─Öbnymi przepisami. W sprawach nieuregulowanych stosuje si─Ö przepisy Kodeksu post─Öpowania administracyjnego.

Termin załatwienia:
Do 30 dni. Pisemny wniosek organizatora wraz z wymaganymi dokumentami o wydanie zezwolenia winien być złożony co najmniej na 30 przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przys┼éuguje stronie odwo┼éanie do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego
w Bydgoszczy za po┼Ťrednictwem Starosty Inowroc┼éawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

INFORMACJE DODATKOWE:
wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
 
PODSTAWA PRAWNA:
1.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018.1990 t.j. ze zm.) Art. 10, art. 65 oraz art. 65a-j ustawy,
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 t.j. ze zm.),
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op┼éacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 ze zm.)

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF237.8 KB POBIERZWniosek2020-02-20 08:05:3420

Autor : Arkadiusz Dominiak
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-02-25 12:50:13
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-04 13:53:29
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 217

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 12:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 12:51poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 12:40poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 12:39poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 12:36poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 11:58poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 11:53poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 11:51poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  12.03.2018 14:03poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  12.03.2018 13:56poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  18.09.2017 11:35poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  25.02.2015 11:50poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13175142