logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz─ůdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
ul. Poznańska 133 A
88 - 100 Inowrocław
tel/fax 52 3538376
tel.52 3570016

e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zada┼ä Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz─ůdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nale┼╝y w szczególno┼Ťci:
1) w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie ┼Ťrodków bezpiecze┼ästwa fizycznego,
b)    zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których
s─ů przetwarzane informacje niejawne,
c)    zarz─ůdzanie ryzykiem bezpiecze┼ästwa informacji niejawnych, w szczególno┼Ťci szacowania ryzyka,
d)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji, w szczególno┼Ťci okresowa kontrola ewidencji, materia┼éów
i obiegu dokumentów,
e)    opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych obowi─ůzuj─ůcego w Starostwie Powiatowym w Inowroc┼éawiu, nadzorowanie jego realizacji,
f)    prowadzenie szkole┼ä w zakresie ochrony informacji niejawnych,
g)    prowadzenie zwyk┼éych post─Öpowa┼ä sprawdzaj─ůcych oraz kontrolnych post─Öpowa┼ä sprawdzaj─ůcych,
h)    prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie
albo wykonuj─ůcych czynno┼Ťci zlecone, które posiadaj─ů uprawnienia do dost─Öpu
do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania po┼Ťwiadczenia bezpiecze┼ästwa lub je cofni─Öto,
i)    podejmowanie dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do wyja┼Ťnienia okoliczno┼Ťci naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
j)    rejestrowanie, przechowywanie, wydawanie lub udost─Öpnianie dokumentów         niejawnych osobom uprawnionym,
k)    prowadzenie zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami rejestrów dokumentów niejawnych,
l)     kontrolowanie w┼éa┼Ťciwego oznaczania dokumentów niejawnych wytwarzanych
w Starostwie,
m)     nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych,
2) w zakresie spraw wojskowo-kombatanckich:
a)    organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
b)    realizowanie, dla kombatantów i osób represjonowanych, zada┼ä w zakresie opieki zdrowotnej i us┼éug opieku┼äczych,
c)    organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu upami─Ötnienia walki
 o niepodleg┼éo┼Ť─ç Polski oraz uczczenia pami─Öci ofiar wojny i okresu powojennego,
d)    ┼Ťwiadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków                      o przyznanie w drodze wyj─ůtku emerytur i rent kombatantom oraz osobom represjonowanym,
e)    analiza sytuacji ┼╝yciowej kombatantów i osób represjonowanych
oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
f)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z rozwi─ůzaniem stosunku pracy
z kombatantem   lub inn─ů osob─ů uprawnion─ů, w okresie 2 lat przed osi─ůgni─Öciem wieku uprawniaj─ůcego do wcze┼Ťniejszego przej┼Ťcia na emerytur─Ö, po uprzednim uzyskaniu zgody Starosty,      
g)    wspó┼édzia┼éanie i udzielanie pomocy organizacyjnej Powiatowej Radzie Kombatantów
i Osób Represjonowanych;
3)    w zakresie spraw obronnych:
a)    opracowywanie, organizowanie i aktualizacja planu Akcji Kurierskiej,
b)    reklamowanie pracowników i radnych b─Öd─ůcych ┼╝o┼énierzami rezerwy
z obowi─ůzku pe┼énienia czynnej s┼éu┼╝by wojskowej w razie og┼éoszenia mobilizacji
i w czasie wojny,
c)    realizowanie zada┼ä w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpiecze┼ästwem narodowym,
d)    opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowroc┼éawiu w warunkach zewn─Ötrznego zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa i w czasie wojny”;
e)    opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Inowroc┼éawskiego;
f)    opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu na czas wojny;
g)    opracowywanie i aktualizacja zakresu dzia┼éania Starostwa Powiatowego
w Inowroc┼éawiu w dziedzinie obronno┼Ťci pa┼ästwa w czasie pokoju;
h)    przygotowanie infrastruktury umo┼╝liwiaj─ůcej funkcjonowanie systemu kierowania,
w tym stanowiska kierowania;
i)    opracowanie i aktualizacja dokumentacji Sta┼éego Dy┼╝uru Starosty Inowroc┼éawskiego;
j)    opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Pa┼ästwa Gospodarza na wypadek przemieszczania si─Ö lub pobytu na terenie powiatu wojsk sojuszniczych Host Nation Support (HNS);
k)    opracowywanie i aktualizacja Planu przemieszczenia i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowroc┼éawiu na G┼éównym Stanowisku  Kierowania
w zapasowym miejscu pracy;
l)    opracowywanie i aktualizacja Planu przygotowa┼ä publicznej i niepublicznej s┼éu┼╝by zdrowia Powiatu Inowroc┼éawskiego na potrzeby obronne pa┼ästwa.
m)    organizacja kwalifikacji wojskowej.
4)    w zakresie zarz─ůdzania kryzysowego:
a)    nadzorowanie dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagro┼╝e┼ä na terenie Powiatu;
b)    uaktualnianie danych dotycz─ůcych zagro┼╝e┼ä ┼Ťrodkami truj─ůcymi, promieniotwórczymi
i toksycznymi ┼Ťrodkami przemys┼éowymi oraz zak┼éadów pracy posiadaj─ůcych niebezpieczne substancje chemiczne na terenie Powiatu;
c)    nadzorowanie systemu wczesnego ostrzegania ludno┼Ťci;
d)    prowadzenie dokumentacji planistycznej dotycz─ůcej zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia┼éa┼ä
i reagowaniu w przypadku wyst─ůpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru;
e)    organizowanie i zapewnienie warunków funkcjonowania i ci─ůg┼éo┼Ťci dzia┼éania Powiatowego Centrum Zarz─ůdzania Kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego dzia┼éalno┼Ťci─ů, w tym realizacja zada┼ä z zakresu planowania cywilnego:
- opracowanie i przed┼éo┼╝enie w┼éa┼Ťciwemu Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarz─ůdzania kryzysowego,
- realizacja zalece┼ä do powiatowego planu zarz─ůdzania kryzysowego,
- wydawanie organom gminy zalece┼ä do gminnego planu zarz─ůdzania   kryzysowego,
- przedstawienie Staro┼Ťcie do zatwierdzenia gminnych planów zarz─ůdzania kryzysowego,
- organizowanie szkole┼ä, ─çwicze┼ä i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagro┼╝enie,
- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,
f) koordynowanie działań w gminach Powiatu z zakresu przygotowania i realizacji
        przedsi─Öwzi─Ö─ç zarz─ůdzania kryzysowego;
g)    prowadzenie kontroli i aktualizowanie bazy danych dla potrzeb ochrony ludno┼Ťci Powiatu;
h)    utrzymywanie w pe┼énej gotowo┼Ťci i sprawno┼Ťci technicznej sprz─Ötu radiotelefonicznego, komputerowego, radiowego b─Öd─ůcego na wyposa┼╝eniu Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz─ůdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
i)    opracowanie i nadzorowanie wykonania harmonogramu szkole┼ä z zakresu ochrony ludno┼Ťci i obrony cywilnej Starostwa;
j)    opracowanie i nadzorowanie wykonania zada┼ä zawartych w „Planie dzia┼éania Starosty Inowroc┼éawskiego w zakresie zarz─ůdzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludno┼Ťci”;
k)    koordynacja zada┼ä w zakresie obronno┼Ťci, bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa i w przypadku kl─Öski ┼╝ywio┼éowej;
5)    w zakresie spraw obrony cywilnej:
a)    prowadzenie dokumentacji planistycznej zwi─ůzanej z obron─ů cywiln─ů Powiatu na czas zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa i wojny;
b)    opracowanie i aktualizowanie wymagan─ů przepisami n/w dokumentacj─Ö planistyczn─ů:
-    Plan Obrony Cywilnej,
-    Instrukcja Powiatowego O┼Ťrodka Analizy Danych i Alarmowania,
-    System Wczesnego Ostrzegania,
-    System Wykrywania i Alarmowania,
-    Plan Ewakuacji (Przyj─Öcia) Ludno┼Ťci,
c)    koordynowanie dzia┼éa┼ä w Urz─Ödach Gmin z terenu Powiatu w zakresie przygotowania
i realizacji przedsi─Öwzi─Ö─ç zwi─ůzanych z obron─ů cywiln─ů;
d)    opracowywanie corocznych harmonogramów szkole┼ä z zakresu ochrony ludno┼Ťci
i obrony cywilnej Starostwa oraz nadzorowanie jego wykonywania;
e)    organizowanie i prowadzenie szkole┼ä oraz ─çwicze┼ä w zakresie zarz─ůdzania kryzysowego, ochrony ludno┼Ťci i spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu i gminy;
f)    analizowanie i ocenianie stanu bezpiecze┼ästwa oraz porz─ůdku publicznego;
g)    zapewnienie dzia┼éania systemu wykrywania i alarmowania oraz prowadzenie miesi─Öcznych treningów nas┼éuchu w sieci ostrzegania O.D.N.;
h)    koordynowanie prac, nadzorowanie modernizacji i utrzymanie w sprawno┼Ťci Centralnych Systemów Alarmowych;
i)    wspó┼épraca z w┼éa┼Ťciwymi organami w zakresie bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego;
j)    koordynowanie zada┼ä z zakresu obrony cywilnej, realizowanych przez jednostki samorz─ůdu terytorialnego;
k)    wspó┼édzia┼éanie z Wojskowym Komendantem Uzupe┼énie┼ä w zakresie zada┼ä dotycz─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä osobistych i rzeczowych
l)    wspó┼épracowanie z organami administracji rz─ůdowej i samorz─ůdowej w zakresie obrony cywilnej;
m)    dokonywanie oceny stanu przygotowa┼ä obrony cywilnej;
n)    zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprz─Öt, ┼Ťrodki techniczne
i umundurowanie niezb─Ödne do wykonania zada┼ä obrony cywilnej, a tak┼╝e zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remonty i wymiany tego sprz─Ötu, ┼Ťrodków technicznych i umundurowania,
o)    prowadzenie gospodarki materia┼éowej sprz─Ötu obrony cywilnej;
p)    prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej sprz─Ötu obrony cywilnej b─Öd─ůcego w dyspozycji Wydzia┼éu Bezpiecze┼ästwa i Zarz─ůdzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urz─Ödu Wojewódzkiego;
q)    prowadzenie kontroli wynikaj─ůcej z bie┼╝─ůcej realizacji zada┼ä.
6)    w zakresie spraw zwi─ůzanych z ochron─ů przeciwpo┼╝arow─ů Starostwa:
a) organizowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
b) opracowanie i upowszechnianie instrukcji przeciwpo┼╝arowej,
c) przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpo┼╝arowej,
7) w zakresie ochrony danych do Inspektora Ochrony Danych nale┼╝y:
a)    informowanie administratora, podmiotu przetwarzaj─ůcego oraz   pracowników, którzy przetwarzaj─ů dane osobowe, o obowi─ůzkach spoczywaj─ůcych na nich na mocy rozporz─ůdzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych)oraz innych przepisów Unii lub pa┼ästw cz┼éonkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
b)    monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporz─ůdzenia, innych przepisów Unii lub pa┼ästw cz┼éonkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzaj─ůcego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
w tym podzia┼é obowi─ůzków, dzia┼éania zwi─Ökszaj─ůce ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, szkolenia personelu uczestnicz─ůcego w operacjach przetwarzania oraz powi─ůzane z tym audyty;
c)    udzielanie na ┼╝─ůdanie zalece┼ä co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
d)    aktualizowaniu Polityki bezpiecze┼ästwa informacji i przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Inowroc┼éawiu oraz Instrukcji zarz─ůdzania systemami informatycznymi s┼éu┼╝─ůcymi do przetwarzania danych osobowych a tak┼╝e wdra┼╝anie zmian w polityce bezpiecze┼ästwa w celu zapewnienia w┼éa┼Ťciwego poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych;
e)    wspó┼épraca z organem nadzorczym;
f)    pe┼énienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
g)    inspektor ochrony danych wype┼énia swoje zadania z nale┼╝ytym uwzgl─Ödnieniem ryzyka zwi─ůzanego z operacjami przetwarzania, maj─ůc na uwadze charakter, zakres, kontekst
i cele przetwarzania;
h)    inspektor ochrony danych mo┼╝e wykonywa─ç inne zadania i obowi─ůzki. Administrator lub podmiot przetwarzaj─ůcy zapewniaj─ů, by takie zadania
i obowi─ůzki nie powodowa┼éy konfliktu interesów.
8) realizowanie zada┼ä w zakresie o┼Ťwiadcze┼ä maj─ůtkowych, wynikaj─ůcych z ustawy
o samorz─ůdzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorz─ůdowych oraz ustawy
o ograniczeniu prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez osoby pe┼éni─ůce funkcje publiczne;
9) prowadzenie spraw zwi─ůzanych z wyborami.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 09:06:11
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-08 07:19:48
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 169

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  08.11.2019 06:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  28.07.2020 08:45poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  28.07.2020 08:46poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.03.2019 11:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  11.01.2019 13:25poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 08:08poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 08:06poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 14236090