logo
Starostwo Powiatowe » Jednostki organizacyjne
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 35 92 302; 35 92 303 - 307
BIP: bip.pinb.inowroclaw.pl

Władze jednostki: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Paweł Czobot


Utworzenie inspektoratu


W 1999 r. nowelizacja przepisów Prawa budowlanego spowodowa┼éa podzia┼é organów administracji publicznej dzia┼éaj─ůcej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno- budowlanej i organy nadzoru budowlanego.


- Pierwsze z nich to organy administracji-budowlanej, czyli te, które wydaj─ů : pozwolenia na budow─Ö , pozwolenia na roboty budowlane zmieniaj─ůce sposób u┼╝ytkowania , przyjmuj─ů zg┼éoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych , zg┼éoszenia zmiany sposobu u┼╝ytkowania , prowadz─ů czynno┼Ťci ┼Ťci┼Ťle administracyjne. Organem I instancji jest tu Starosta a organem odwo┼éawczym Wojewoda.


- Drugie z nich to organy nadzoru budowlanego wykonuj─ůce czynno┼Ťci zwi─ůzane z kontrolowaniem przestrzegania przepisów Prawa budowlanego prowadz─ůce wszystkie zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów , materia┼éów budowlanych, kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej .Przyjmowania obiektów do u┼╝ytkowania . S┼éu┼╝by te pojawiaj─ů si─Ö tam gdzie inwestor lub inny uczestnik procesu budowlanego nie wype┼énia swoich ustawowych obowi─ůzków zapisanych w Prawie budowlanym . Organem I instancji jest tu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego a organem odwo┼éawczym Wojewoda dzia┼éaj─ůcy przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Realizuj─ůc obowi─ůzki wynikaj─ůce z Prawa budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego: • przenosi decyzje o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2), • przyjmuje zawiadomienia inwestora o zamierzonym terminie rozpocz─Öcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budow─Ö oraz o┼Ťwiadczenia kierownika budowy (robót) stwierdzaj─ůce sporz─ůdzenie planu bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia oraz przyj─Öcie obowi─ůzku kierowania budow─ů (robotami budowlanymi) oraz o┼Ťwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzaj─ůce przyj─Öcie obowi─ůzku pe┼énienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi (art. 41 ust 4); • przyjmuje zawiadomienia inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawuj─ůcego nadzór autorski (art. 44 ust. 1), • wydaje decyzje o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci (art. 48, 49b, 50a i 51 ust. 1 pkt 1); • bada, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, zgodno┼Ť─ç projektu zagospodarowania dzia┼éki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; a w szczególno┼Ťci z ustaleniami obowi─ůzuj─ůcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; kompletno┼Ť─ç projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnie┼ä, pozwole┼ä i sprawdze┼ä; wykonanie projektu budowlanego przez osob─Ö posiadaj─ůc─ů wymagane uprawnienia budowlane (art. 49), • prowadzi post─Öpowania w sprawie naliczenia op┼éaty legalizacyjnej (art. 49, 49a i 49b), • wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b i 50), • wydaje decyzje zwi─ůzane z niew┼éa┼Ťciwym wykonywaniem robót budowlanych (art. 51), • przyjmuje zawiadomienia o zako┼äczeniu budowy i sprawdza zwi─ůzane z tym dokumenty oraz zwraca je po zako┼äczeniu post─Öpowania, nak┼éada kary za przyst─ůpienie do u┼╝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci z naruszeniem art. 54 i 55, oraz przyjmuje wnioski i wydaje decyzje o pozwoleniu na u┼╝ytkowanie (art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59); • przeprowadza obowi─ůzkow─ů kontrol─Ö budowy, po której sporz─ůdza protokó┼é, w przypadku stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci wymierza kar─Ö w drodze postanowienia (art. 59a ust. 1, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59f ust. 1 i 59g ust. 1), • wydaje decyzj─Ö nakazuj─ůc─ů przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego w trakcie jego u┼╝ytkowania w przypadkach stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci mog─ůcego powodowa─ç zagro┼╝enie: ┼╝ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze┼ästwa mienia b─ůd┼║ ┼Ťrodowiska; decyzja taka mo┼╝e równie┼╝ zawiera─ç ┼╝─ůdanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego cz─Ö┼Ťci (art. 62 ust. 3), • mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy obiektu budowlanego udost─Öpnienia protoko┼éów z kontroli, ocen i ekspertyz dotycz─ůcych stanu technicznego obiektu budowlanego, dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz opracowa┼ä projektowych i dokumentów technicznych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w czasie jego u┼╝ytkowania (art. 65), • wydaje, w drodze decyzji, nakaz usuni─Öcia stwierdzonych nieprawid┼éowo┼Ťci (art. 66), • wydaje decyzje nakazuj─ůce w┼éa┼Ťcicielowi lub zarz─ůdcy rozbiórk─Ö obiektu i uporz─ůdkowanie terenu ze wskazaniem terminu rozpocz─Öcia i zako┼äczenia tych robót, w przypadku gdy nieu┼╝ytkowany lub niewyko┼äczony obiekt budowlany nie nadaje si─Ö do remontu, odbudowy lub wyko┼äczenia, a w przypadku obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a obj─Ötych ochron─ů konserwatorsk─ů na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaje takie decyzje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 67 ust. 1 i 3), • w razie stwierdzenia potrzeby opró┼╝nienia w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpo┼Ťrednio gro┼╝─ůcego zawaleniem, organ, na podstawie protoko┼éu ogl─Ödzin, wydaje w drodze decyzji, w┼éa┼Ťcicielowi lub zarz─ůdcy obiektu budowlanego nakaz opró┼╝nienia b─ůd┼║ wy┼é─ůczenia w okre┼Ťlonym terminie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci budynku z u┼╝ytkowania. Wy┼╝ej wymienione decyzje organ przesy┼éa obowi─ůzanemu, na podstawie odr─Öbnych przepisów, do zapewnienia lokali zamiennych. W powy┼╝szych przypadkach organ zarz─ůdza umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego u┼╝ytkowania. Ponadto organ zarz─ůdza wykonanie dora┼║nych zabezpiecze┼ä i usuni─Öcie zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ludzi lub mienia, z okre┼Ťleniem technicznie uzasadnionych terminów ich wykonania (art. 68), • zapewnia, na koszt w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezb─Ödnych ┼Ťrodków zabezpieczaj─ůcych, w razie konieczno┼Ťci podj─Öcia dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu usuni─Öcie niebezpiecze┼ästwa dla ludzi lub mienia (art. 69), • przyjmuje protoko┼éy pokontrolne dotycz─ůce przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci (art. 70 ust. 2), • wstrzymuje, w drodze postanowienia, u┼╝ytkowanie obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci oraz nak┼éada obowi─ůzek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia zmiany sposobu u┼╝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci bez wymaganego zg┼éoszenia; ustala op┼éat─Ö legalizacyjn─ů; nakazuje, w drodze decyzji, przywrócenia poprzedniego sposobu u┼╝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci (art. 71a); • przyjmuje zawiadomienia o katastrofie budowlanej (art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a), • prowadzi post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej (art. 74), • po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, niezw┼éocznie powo┼éuje komisj─Ö w celu ustalenia przyczyn i okoliczno┼Ťci katastrofy oraz zakresu czynno┼Ťci niezb─Ödnych do likwidacji zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ludzi lub mienia oraz niezw┼éocznie zawiadamia o katastrofie w┼éa┼Ťciwy organ nadzoru budowlanego wy┼╝szego stopnia oraz G┼éównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76); • po zako┼äczeniu prac komisji, wydaje decyzje, okre┼Ťlaj─ůce zakres i termin wykonania niezb─Ödnych robót w celu uporz─ůdkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzaj─ůcych obiekt do stanu w┼éa┼Ťciwego oraz ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zlecenia na koszt inwestora, w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy obiektu budowlanego sporz─ůdzenia ekspertyzy (art. 78); • wyst─Öpuje z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania w sprawie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1).Realizuj─ůc swoje obowi─ůzki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma prawo: • wst─Öpu:


a) do obiektu budowlanego,

b) na teren:

- budowy,

- zakładu pracy,
- na którym jest prowadzone dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza
  polegaj─ůca na obrocie wyrobami budowlanymi; • ┼╝─ůdania od uczestników procesu budowlanego, w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy obiektu budowlanego, a tak┼╝e dostawcy wyrobów budowlanych, informacji lub udost─Öpnienia dokumentów: a) zwi─ůzanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do u┼╝ytkowania, utrzymaniem i u┼╝ytkowaniem obiektu budowlanego, 

b) ┼Ťwiadcz─ůcych o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym;


 • w razie powstania uzasadnionych w─ůtpliwo┼Ťci co do jako┼Ťci wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a tak┼╝e stanu technicznego obiektu budowlanego, nak┼éadania (w drodze postanowienia) obowi─ůzku dostarczenia w okre┼Ťlonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia ocen lub ekspertyz niedostatecznie wyja┼Ťniaj─ůcych spraw─Ö - zlecenia wykonania tych ocen lub ekspertyz lub dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowi─ůzanej do ich dostarczenia.

Autor : Mariusz Linettej
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2007-01-09 14:18:12
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-13 14:07:00
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 129

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  05.10.2017 10:37poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  02.12.2014 13:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  06.04.2011 07:35poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  04.01.2010 13:02poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  16.11.2009 08:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  11.07.2007 13:31poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  11.07.2007 13:28poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  09.01.2007 13:18poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13121104