logo
Za艂atwianie spraw » Edukacja, Sport i Zdrowie
7. Szko艂y i plac贸wki niepubliczne
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
I. Wydawanie za艣wiadcze艅 o wpisie do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego
II. Wydawanie szko艂om niepublicznym decyzji o uprawnieniach szk贸艂 publicznych

I. Wydawanie za艣wiadcze艅 o wpisie do ewidencji szkó艂 i placówek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego

Podstawa prawna:
art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pó藕n. zm.)


Wymagane dokumenty:


1) oznaczenie osoby zamierzaj膮cej prowadzi膰 szko艂臋 lub placówk臋, jej miejsce zamieszkania lub siedzib臋;
2) okre艣lenie odpowiednio typu lub rodzaju szko艂y lub placówki oraz daty rozpocz臋cia jej funkcjonowania, a w przypadku szko艂y prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe - nazw zawodów, w których szko艂a b臋dzie kszta艂ci膰, zgodnych z nazwami zawodów okre艣lonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa bran偶owego;
2a) w przypadku liceum ogólnokszta艂c膮cego - informacj臋, czy szko艂a jest przeznaczona dla dzieci i m艂odzie偶y czy dla doros艂ych;
3) wskazanie adresu siedziby szko艂y lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych, je偶eli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje musz膮 znajdowa膰 si臋 na terenie jednostki samorz膮du terytorialnego dokonuj膮cej wpisu do ewidencji, a tak偶e informacj臋 o warunkach lokalowych zapewniaj膮cych:
a) mo偶liwo艣膰 prowadzenia zaj臋膰 dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizacj臋 innych zada艅 statutowych,
c) w przypadku szko艂y prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe - mo偶liwo艣膰 realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone w przepisach w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko艂ach i placówkach, przepisach o ochronie 艣rodowiska, przepisach o Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpo偶arowej; spe艂nienie tych wymaga艅 potwierdza si臋 przez do艂膮czenie do zg艂oszenia odpowiednio pozytywnej opinii w艂a艣ciwego pa艅stwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej;
4) statut szko艂y lub placówki;
5) dane dotycz膮ce kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6) zobowi膮zanie do przestrzegania wymaga艅 okre艣lonych w art. 14 ust. 3;
6a) w przypadku szko艂y, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informacj臋 o zgodzie ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania na za艂o偶enie lub prowadzenie szko艂y niepublicznej, która nie spe艂nia warunków okre艣lonych w art. 14 ust. 3;
7) dane niezb臋dne do wpisania szko艂y lub placówki do krajowego rejestru urz臋dowego podmiotów gospodarki narodowej.


Op艂aty op艂ata nie jest pobierana

Termin i sposób za艂atwienia sprawy wpis dokonywany jest w ci膮gu 30 dni od daty zg艂oszenia oraz z urz臋du dor臋czane jest zg艂aszaj膮cemu za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji a kopia za艣wiadczenia przekazywana jest w艂a艣ciwemu kuratorowi o艣wiaty, w przypadku szkó艂 artystycznych równie偶 ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw kultury oraz organowi podatkowemu.

Jednostka prowadz膮ca spraw臋 Anna W艂óczy艅ska, telefon: 052 3592146, pokój 162 Tryb odwo艂awczy Kuratorium O艣wiaty

Dodatkowe informacje Odmowa wpisu do ewidencji nast臋puje je偶eli:
- zg艂oszenie nie zawiera danych wymienionych w podpunkcie c i mimo wezwania nie zosta艂o uzupe艂nione w odpowiednim terminie
- statut szko艂y lub placówki jest sprzeczny z obowi膮zuj膮cym prawem i mimo wezwania nie zosta艂 zmieniony.

II. Wydawanie szko艂om niepublicznym decyzji o uprawnieniach szkó艂 publicznych


Podstawa prawna art. 85 ust. 3 w zwi膮zku z art. 7 ust. ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 roku o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó藕n. zm.)

Wymagane dokumenty pozytywna opinia kuratora o艣wiaty, w przypadku szkó艂 medycznych - tak偶e opini臋 ministra w艂a艣ciwego do spraw zdrowia.


Op艂aty Nie pobierana jest op艂ata

Termin za艂atwienia sprawy 30 dni od daty zg艂oszenia wniosku

Jednostka prowadz膮ca spraw臋 Anna W艂óczy艅ska, telefon 052 3592146, pokój 162

Tryb odwo艂awczy Kuratorium O艣wiaty

Dodatkowe informacje Szko艂a niepubliczna mo偶e uzyska膰 uprawnienia szko艂y publicznej je偶eli:
- realizuje programy nauczania uwzgl臋dniaj膮ce podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt. 4 lit. a)
- stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, z wyj膮tkiem egzaminów wst臋pnych
- prowadzi dokumentacj臋 przebiegu nauczania ustalon膮 dla szkó艂 publicznych
- w przypadku szko艂y zawodowej
- kszta艂ci w zawodach okre艣lonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, albo w innych zawodach za zgod膮 ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania
- zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowi膮zkowych posiadaj膮cych kwalifikacje okre艣lone dla nauczycieli szkó艂 publicznych


III. Udzielanie dotacji niepublicznym szko艂om i placówkom wpisanym do ewidencji szkó艂 i placówek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego

Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 20113 r. poz. 595 z pó藕n. zm.);
Ustawa z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pó藕n. zm.);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pó藕n. zm.);
Uchwa艂a Nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okre艣lonych szkó艂 i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania.

Wymagane dokumenty Wniosek o udzielnie dotacji.

Op艂aty Nie pobierana si臋.

Termin za艂atwienia sprawy Z艂o偶enie wniosku do 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji.

Jednostka prowadz膮ca spraw臋 Wydzia艂 Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu,
ul. Roosevelata 36-38, 88-100 Inowroc艂aw, IV pi臋tro, pokój 160
Agnieszka Bonik tel. 52 359-21-45

Tryb odwo艂awczy Odwo艂anie od decyzji wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Bydgoszczy za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje brak

Autor : Agnieszka Bonik
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2006-12-20 10:56:57
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-21 08:29:15
Liczba wy艣wietle艅 : 126

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:49poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 08:05poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 11:54poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.02.2020 09:03poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.02.2020 14:28poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:20poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:16poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:14poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:12poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.02.2015 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  20.12.2006 09:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13433462