logo
Za艂atwianie spraw » Edukacja, Sport i Zdrowie
7. Szko艂y i plac贸wki niepubliczne
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
I. Wydawanie za艣wiadcze艅 o wpisie do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego
II. Wydawanie szko艂om niepublicznym decyzji o uprawnieniach szk贸艂 publicznych

I. Wydawanie za艣wiadcze艅 o wpisie do ewidencji szkó艂 i placówek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego

Podstawa prawna:
art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pó藕n. zm.)


Wymagane dokumenty:

1) oznaczenie osoby zamierzaj膮cej prowadzi膰 szko艂臋 lub placówk臋, jej miejsce zamieszkania lub siedzib臋;

2) okre艣lenie odpowiednio typu lub rodzaju szko艂y lub placówki oraz daty rozpocz臋cia jej funkcjonowania, a w przypadku szko艂y prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe - nazw zawodów, w których szko艂a b臋dzie kszta艂ci膰, zgodnych z nazwami zawodów okre艣lonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa bran偶owego;
2a) w przypadku liceum ogólnokszta艂c膮cego - informacj臋, czy szko艂a jest przeznaczona dla dzieci i m艂odzie偶y czy dla doros艂ych;
3) wskazanie adresu siedziby szko艂y lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych, je偶eli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje musz膮 znajdowa膰 si臋 na terenie jednostki samorz膮du terytorialnego dokonuj膮cej wpisu do ewidencji, a tak偶e informacj臋 o warunkach lokalowych zapewniaj膮cych:
a) mo偶liwo艣膰 prowadzenia zaj臋膰 dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizacj臋 innych zada艅 statutowych,
c) w przypadku szko艂y prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe - mo偶liwo艣膰 realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone w przepisach w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko艂ach i placówkach, przepisach o ochronie 艣rodowiska, przepisach o Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpo偶arowej; spe艂nienie tych wymaga艅 potwierdza si臋 przez do艂膮czenie do zg艂oszenia odpowiednio pozytywnej opinii w艂a艣ciwego pa艅stwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej;
4) statut szko艂y lub placówki;
5) dane dotycz膮ce kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6) zobowi膮zanie do przestrzegania wymaga艅 okre艣lonych w art. 14 ust. 3;
6a) w przypadku szko艂y, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informacj臋 o zgodzie ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania na za艂o偶enie lub prowadzenie szko艂y niepublicznej, która nie spe艂nia warunków okre艣lonych w art. 14 ust. 3;
7) dane niezb臋dne do wpisania szko艂y lub placówki do krajowego rejestru urz臋dowego podmiotów gospodarki narodowej.

Op艂aty
op艂ata nie jest pobierana


Termin i sposób za艂atwienia sprawy
wpis dokonywany jest w ci膮gu 30 dni od daty zg艂oszenia oraz z urz臋du dor臋czane jest zg艂aszaj膮cemu za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji a kopia za艣wiadczenia przekazywana jest w艂a艣ciwemu kuratorowi o艣wiaty oraz organowi podatkowemu.


Jednostka prowadz膮ca spraw臋
Agniesyka Bonik, telefon: 052 3592145, pokój 160.

Tryb odwo艂awczy
Kujawsko-Pomorski Kurator O艣wiaty w Bydgoszczy.


Dodatkowe informacje
Odmowa wpisu do ewidencji nast臋puje je偶eli:
- zg艂oszenie nie zawiera danych wymienionych w podpunkcie od 1 do 7 albo podane w nim dane s膮 b艂臋dne i mimo wezwania nie zosta艂y uzupe艂nione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
- statut szko艂y lub placówki jest sprzeczny z obowi膮zuj膮cym prawem i mimo wezwania nie zosta艂 zmieniony.

II. Wydawanie szko艂om niepublicznym decyzji o uprawnieniach szkó艂 publicznych


Podstawa prawna
art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pó藕n. zm.)

Wymagane dokumenty pozytywna opinia kuratora o艣wiaty, w przypadku szkó艂 medycznych - tak偶e opini臋 ministra w艂a艣ciwego do spraw zdrowia.


Op艂aty
Nie pobierana jest op艂ata


Termin za艂atwienia sprawy
30 dni od daty zg艂oszenia wniosku


Jednostka prowadz膮ca spraw臋
Agnieszka Bonik, telefon 052 3592145, pokój 160


Tryb odwo艂awczy
Kujawsko-Pomorski Kurator O艣wiaty


III. Udzielanie dotacji niepublicznym szko艂om i placówkom wpisanym do ewidencji szkó艂 i placówek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z pó藕n. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pó藕n. zm.);
Ustawa z dnia 27 pa偶dziernika 2017 r. o finansowaniu zada艅 o艣wiatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z pó藕n. zm.);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z pó藕n. zm.);
Uchwa艂a Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego dla niepublicznych szkó艂 i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nieb臋d膮ce jednostkami samorz膮du terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania.Wymagane dokumenty
- Wniosek o udzielnie dotacji (wzór do pobrania w za艂膮czeniu).
- Przekazanie danych do systemu informacji o艣wiatowej wed艂ug stanu na dzie艅 30 wrze艣nia roku bazowego.


Op艂aty
Nie pobiera si臋.


Termin za艂atwienia sprawy
Z艂o偶enie wniosku do 30 wrze艣nia roku bazowego.


Jednostka prowadz膮ca spraw臋
Wydzia艂 Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu,

ul. Roosevelata 36-38, 88-100 Inowroc艂aw, IV pi臋tro, pokój 160
Agnieszka Bonik tel. 52 359-21-45

Tryb odwo艂awczy
Odwo艂anie od decyzji wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Bydgoszczy za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje
brak

Autor : Agnieszka Bonik
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2006-12-20 10:56:57
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-21 09:01:15
Liczba wy艣wietle艅 : 138

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 08:05poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 11:54poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.02.2020 09:03poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.02.2020 14:28poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:49poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:29poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:20poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:16poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:14poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:12poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.02.2015 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  20.12.2006 09:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13471834