logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Koncesja na wydobywanie kopalinyPodstawa prawna:
- ustawa z dnia z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsi臋biorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z pó藕n. zm.),
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z pó藕n. zm.).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dowody istnienia okoliczno艣ci okre艣lonych we wniosku o udzielenie koncesji, w szczególno艣ci wyci膮gi z odpowiednich rejestrów,
- informacje o przeznaczeniu nieruchomo艣ci, w granicach których ma by膰 wykonywana zamierzona dzia艂alno艣膰, w szczególno艣ci okre艣lonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odr臋bne,
- za艂膮czniki graficzne sporz膮dzone zgodnie z wymaganiami dotycz膮cymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podzia艂u terytorialnego kraju,
- dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia zamierzonej dzia艂alno艣ci przys艂uguje wnioskodawcy,
- kopia decyzji zatwierdzaj膮cej dokumentacj臋 geologiczn膮,
- dowód istnienia prawa przys艂uguj膮cego wnioskodawcy do nieruchomo艣ci gruntowej, w granicach której ma by膰 wykonywana zamierzona dzia艂alno艣膰 w zakresie wydobywania kopaliny metod膮 odkrywkow膮, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za koncesj臋 – 616 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Agnieszka Marczyk, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 110, tel. 359-22-87.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze z艂ó偶, je偶eli:
- obszar udokumentowanego z艂o偶a nieobj臋tego w艂asno艣ci膮 górnicz膮 nie przekracza 2 ha,
- wydobycie kopaliny ze z艂o偶a w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- dzia艂alno艣膰 b臋dzie prowadzona metod膮 odkrywkow膮 oraz bez u偶ycia 艣rodków strza艂owych.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 13:35:45
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 12:38:00
Liczba wy艣wietle艅 : 74

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 11:34poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 12:35poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175349