logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Pozwolenie na wprowadzanie gaz贸w lub py艂贸w do powietrzaPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pó藕n. zm.),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 藕róde艂 spalania paliw oraz urz膮dze艅 spalania lub wspó艂spalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto艣ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wnioskodawca jest uprawniony do wyst臋powania w obrocie prawnym, je偶eli prowadz膮cy instalacj臋 nie jest osob膮 fizyczn膮,
- streszczenie wniosku sporz膮dzone w j臋zyku niespecjalistycznym,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej,
- za艣wiadczenie o niekaralno艣ci prowadz膮cego instalacj臋 za przest臋pstwa przeciwko 艣rodowisku.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za pozwolenie w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 – 2011 z艂.; w przypadku dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 wytwórcz膮 w rolnictwie, mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorców – 506 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Katarzyna Marciniak, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-89.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 13:41:30
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 13:40:01
Liczba wy艣wietle艅 : 87

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:19poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 12:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13119096