logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Pozwolenie na wytwarzanie odpad贸wPodstawa prawna:
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pó藕n. zm.);
2) rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Wymagane dokumenty:
1) wniosek;
2) dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wnioskodawca jest uprawniony do wyst臋powania w obrocie prawnym, je偶eli prowadz膮cy instalacj臋 nie jest osob膮 fizyczn膮;
3) streszczenie wniosku sporz膮dzone w j臋zyku niespecjalistycznym;
4) operat przeciwpo偶arowy i postanowienie komendanta powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej uzgadniaj膮ce operat przeciwpo偶arowy (w przypadku wytwarzania odpadów palnych);
5) za艣wiadczenie o niekaralno艣ci prowadz膮cego instalacj臋:
    a) za przest臋pstwa przeciwko 艣rodowisku,
    b) b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 albo wspólnika, prokurenta, cz艂onka rady nadzorczej lub cz艂onka zarz膮du prowadz膮cego instalacj臋 b臋d膮cego osob膮 prawn膮 albo jednostk膮 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej za przest臋pstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art.168 w zwi膮zku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (w przypadku wytwarzania odpadów);
6) dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za pozwolenie w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 – 2011 z艂.; w przypadku dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 wytwórcz膮 w rolnictwie, mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorców – 506 z艂.

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Jolanta Kurek, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 111, tel. 359-22-88.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 13:45:25
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 13:58:45
Liczba wy艣wietle艅 : 84

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  15.01.2020 12:57poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:24poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 12:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13174998