logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Zezwolenie na przetwarzanie odpad贸wPodstawa prawna:
1) ustawa z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsi臋biorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z pó藕n. zm.);
2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z pó藕n. zm.);
3) rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Wymagane dokumenty:
1) wniosek;
2) decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych potencjalnie oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko;
3) za艣wiadczenie o niekaralno艣ci:
    a) posiadacza odpadów b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮,
    b) wspólnika, prokurenta, cz艂onka zarz膮du lub cz艂onka rady nadzorczej posiadacza odpadów b臋d膮cego osob膮 prawn膮 albo jednostk膮 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej,
za przest臋pstwa przeciwko 艣rodowisku lub przest臋pstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w zwi膮zku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
4) za艣wiadczenie o niekaralno艣ci posiadacza odpadów za przest臋pstwa przeciwko 艣rodowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 pa藕dziernika 2002 r. o odpowiedzialno艣ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro藕b膮 kary;
5) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci dotycz膮ce:
    a) posiadacza odpadów b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮,
    b) wspólnika, prokurenta, cz艂onka zarz膮du lub cz艂onka rady nadzorczej posiadacza odpadów b臋d膮cego osob膮 prawn膮 albo jednostk膮 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej,
lub o liczbie prawomocnych wyroków skazuj膮cych te osoby za wykroczenia okre艣lone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
6) o艣wiadczenie, 偶e w stosunku do:
    a) posiadacza odpadów b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮,
    b) wspólnika, prokurenta, cz艂onka zarz膮du lub cz艂onka rady nadzorczej posiadacza odpadów b臋d膮cego osob膮 prawn膮 albo jednostk膮 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, wspólnika, prokurenta, cz艂onka zarz膮du lub cz艂onka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 jako osoba fizyczna,
w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofni臋ciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzgl臋dniaj膮cego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono – co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieni臋偶nej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysoko艣ci przekraczaj膮cej 艂膮cznie 150 000 z艂;
7) o艣wiadczenie, 偶e wspólnik, prokurent, cz艂onek zarz膮du lub cz艂onek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie by艂 wspólnikiem, prokurentem, cz艂onkiem rady nadzorczej lub cz艂onkiem zarz膮du innego przedsi臋biorcy:
    a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostatecznej decyzji o cofni臋ciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzgl臋dniaj膮cego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
    b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjn膮 kar臋 pieni臋偶n膮, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w wysoko艣ci przekraczaj膮cej 艂膮cznie 150 000 z艂,
za naruszenia pope艂nione w czasie, gdy jest lub by艂 wspólnikiem, prokurentem, cz艂onkiem rady nadzorczej lub cz艂onkiem zarz膮du lub innego przedsi臋biorcy;
8) decyzj臋 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie zosta艂 uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba 偶e uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
9) ustanowienie u偶ytkowania nieruchomo艣ci w formie aktu notarialnego, w przypadku:
    a) przetwarzania odpadów przez wype艂nienie terenów niekorzystnie przekszta艂conych,
    b) przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodz膮cych z przetwarzania odpadów komunalnych;
10) operat przeciwpo偶arowy i postanowienie komendanta powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej uzgadniaj膮ce operat przeciwpo偶arowy (w przypadku przetwarzania odpadów palnych);
11) dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za zezwolenie – 616 z艂.

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:

w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Jolanta Kurek, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 111, tel. 359-22-88.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:32:51
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 14:37:29
Liczba wy艣wietle艅 : 115

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:44poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 13:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175193