logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Rejestracja 偶ywych zwierz膮t gatunk贸w wymienionych w rozporz膮dzeniu Rady (WE)

nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., zaliczonych do p艂az贸w, gad贸w, ptak贸w lub ssak贸w

Podstawa prawna:
ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Wymagane dokumenty:
- wniosek o dokonanie wpisu do rejestru, zawieraj膮cy dane okre艣lone w art. 64 ust. 4 pkt 2–10 ustawy o ochronie przyrody,
- kopia zezwolenia na import zwierz臋cia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierz臋cia w 艣rodowisku, albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzaj膮cego urodzenie zwierz臋cia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzaj膮cego legalno艣膰 pochodzenia zwierz臋cia,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za wpis do rejestru – 26 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wp艂ywu wniosku.

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Jan Kurpiel, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-86.

Dodatkowe informacje:
- obowi膮zek pisemnego zg艂oszenia do rejestru dotyczy posiadaczy i prowadz膮cych hodowl臋 zwierz膮t,
- obowi膮zek zg艂oszenia do rejestru nie dotyczy ogrodów zoologicznych, podmiotów prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie handlu 偶ywymi zwierz臋tami gatunków chronionych na podstawie przepisów rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. oraz czasowego przetrzymywania zwierz膮t w celu leczenia i rehabilitacji,
- obowi膮zek zg艂oszenia do rejestru lub wykre艣lenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granic臋 pa艅stwa, wej艣cia w posiadanie zwierz臋cia, jego utraty lub 艣mierci,
- wniosek o dokonanie wpisu lub wykre艣lenia z rejestru powinien by膰 z艂o偶ony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowi膮zku,
- przepisy dotycz膮ce zg艂oszenia do rejestru lub wykre艣lenia z rejestru stosuje si臋 równie偶 w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru,
- zg艂aszaj膮cy otrzymuje za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce wpisanie do rejestru.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:48:28
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-17 11:15:18
Liczba wy艣wietle艅 : 84

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  15.01.2020 13:51poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:53poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 13:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175457