logo
Za┼éatwianie spraw » Komunikacja » Transport
O┼Ťrodki Szkolenia Kierowc├│wDzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza w zakresie prowadzenia o┼Ťrodka szkolenia kierowców jest dzia┼éalno┼Ťci─ů regulowan─ů w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsi─Öbiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsi─Öbiorców prowadz─ůcych o┼Ťrodek szkolenia kierowców.

O┼Ťrodek szkolenia kierowców mo┼╝e prowadzi─ç przedsi─Öbiorca, który:

1) posiada infrastruktur─Ö odpowiedni─ů do zakresu prowadzonego szkolenia:
 a) sal─Ö wyk┼éadow─ů,
 b) pomieszczenie biurowe,
 c) plac manewrowy oraz
 d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w o┼Ťrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadaj─ůcego uprawnienia oraz udokumentowan─ů 3-letni─ů praktyk─Ö w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalaj─ůc─ů na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy okre┼Ťlonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spe┼éniaj─ůcym te wymagania;

3) posiada w o┼Ťrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne w┼éa┼Ťciwe ze wzgl─Ödu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

4) nie by┼é prawomocnie skazany za przest─Öpstwo pope┼énione w celu osi─ůgni─Öcia korzy┼Ťci maj─ůtkowej lub przest─Öpstwo przeciwko wiarygodno┼Ťci dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub cz┼éonków organów osoby prawnej.

Organem prowadz─ůcym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest starosta w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce prowadzenia o┼Ťrodka szkolenia kierowców.

Wpis do rejestru przedsi─Öbiorców prowadz─ůcych o┼Ťrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsi─Öbiorcy zawieraj─ůcy nast─Öpuj─ůce dane:

1) firm─Ö przedsi─Öbiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej albo w rejestrze przedsi─Öbiorców w Krajowym Rejestrze S─ůdowym - o ile s─ů wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile taki numer przedsi─Öbiorca posiada;
4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsi─Öbiorca posiada;
5) oznaczenie i adres o┼Ťrodka szkolenia kierowców;
6) adresy nale┼╝─ůcych do o┼Ťrodka szkolenia kierowców pomieszcze┼ä biurowych, sal wyk┼éadowych i placów manewrowych, wraz z okre┼Ťleniem tytu┼éu prawnego oraz dat okre┼Ťlaj─ůcych okres, na jaki przedsi─Öbiorca posiada tytu┼é prawny do tych obiektów;
7) zakres prowadzonego szkolenia;
8) imiona i nazwiska instruktorów i wyk┼éadowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
9) numer rejestracyjny ka┼╝dego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.

Do wniosku o wpis do rejestru przedsi─Öbiorców prowadz─ůcych o┼Ťrodek szkolenia kierowców przedsi─Öbiorca jest obowi─ůzany do┼é─ůczy─ç o┼Ťwiadczenie o nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci:

"O┼Ťwiadczam, ┼╝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsi─Öbiorców prowadz─ůcych o┼Ťrodek szkolenia kierowców s─ů kompletne i zgodne z prawd─ů;
2) znane mi s─ů i spe┼éniam warunki wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w zakresie prowadzenia o┼Ťrodka szkolenia kierowców, okre┼Ťlone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj─ůcych pojazdami.".

O┼Ťwiadczenie powinno równie┼╝ zawiera─ç:
1) firm─Ö przedsi─Öbiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i dat─Ö z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

O┼Ťrodek szkolenia kierowców i inne podmioty prowadz─ůce szkolenie osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem powinny spe┼énia─ç nast─Öpuj─ůce wymagania:

1) sala wykładowa powinna:
 a) mie─ç powierzchni─Ö nie mniejsz─ů ni┼╝ 25 m2,
 b) by─ç wyposa┼╝ona w stoliki i miejsca siedz─ůce dla ka┼╝dej osoby bior─ůcej udzia┼é w szkoleniu,
 c) by─ç przystosowana do szkolenia minimum 10 osób,
 d) by─ç o┼Ťwietlona, ogrzewana i przewietrzana,
 e) by─ç odizolowana od innych pomieszcze┼ä,
 f) by─ç oznaczona nazw─ů o┼Ťrodka szkolenia kierowców oraz informacj─ů "Sala wyk┼éadowa",
 g) by─ç wyposa┼╝ona w pomoce dydaktyczne odpowiadaj─ůce obowi─ůzuj─ůcemu stanowi prawnemu, obejmuj─ůce co najmniej:
 - tablic─Ö do pisania,
 - makiet─Ö lub programy komputerowe umo┼╝liwiaj─ůce symulowanie sytuacji na drodze,
 - tablice pogl─ůdowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentuj─ůce: zasady bezpiecznego poruszania si─Ö w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynno┼Ťci kontrolno-obs┼éugowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,
 - przedmioty i urz─ůdzenia umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z tych pomocy dydaktycznych;

2) pomieszczenie biurowe powinno:
 a) by─ç oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu oraz godzin pracy o┼Ťrodka szkolenia kierowców,
 b) umo┼╝liwia─ç obs┼éug─Ö osób i przechowywanie dokumentacji zwi─ůzanej z prowadzonymi szkoleniami w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp osób postronnych;

3) plac manewrowy powinien:
 a) mie─ç nawierzchni─Ö asfaltow─ů, betonow─ů albo kostkow─ů,
 b) by─ç wy┼é─ůczony z ruchu pojazdów innych ni┼╝ pojazdy szkoleniowe,
 c) umo┼╝liwia─ç, przez trwa┼ée wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie ka┼╝dego z zada┼ä egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie pa┼ästwowym (z wyj─ůtkiem ruszania na wzniesieniu), odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia,
 d) umo┼╝liwia─ç jazd─Ö tramwajem na odcinku o d┼éugo┼Ťci co najmniej 100 m oraz powinien by─ç wyposa┼╝ony w sie─ç trakcyjn─ů i torowisko umo┼╝liwiaj─ůce realizacj─Ö zada┼ä wchodz─ůcych w sk┼éad cz─Ö┼Ťci praktycznej egzaminu pa┼ästwowego w zakresie pozwolenia realizowanej na placu manewrowym - dotyczy podmiotu prowadz─ůcego szkolenie w zakresie pozwolenia.

Je┼╝eli w sali wyk┼éadowej jest prowadzone jednocze┼Ťnie szkolenie dla wi─Öcej ni┼╝ 20 osób, to minimalna wymagana powierzchnia sali zostaje zwi─Ökszona o 1 m2 - dla ka┼╝dej szkolonej osoby powy┼╝ej liczby 20 osób.
W pobliżu sali wykładowej powinna znajdować się toaleta.

Przed rozpocz─Öciem szkolenia osoba szkolona informuje o┼Ťrodek szkolenia kierowców, jednostk─Ö wojskow─ů, jednostk─Ö organizacyjn─ů s┼éu┼╝b podleg┼éych lub nadzorowanych przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych albo szko┼é─Ö o numerze identyfikuj─ůcym profil kandydata na kierowc─Ö umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Opłata za wpis do rejestru OSK wynosi 500 zł.
Opłata ewidencyjna 1,00 zł.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF641.7 KB POBIERZwniosek o wpis do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadz─ůcych OSK2017-01-09 11:37:17114
.PDF413.9 KB POBIERZwniosek o zmian─Ö danych2017-01-09 11:37:32105
.PDF167.5 KB POBIERZo┼Ťwiadczenie nr 12017-01-09 11:37:44100
.PDF149.9 KB POBIERZo┼Ťwiadczenie nr 22017-01-09 11:37:53129

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 13:31:59
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-21 13:20:29
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 92

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 12:17poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 12:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 12:12poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 12:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  21.02.2013 07:40poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 07:38poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 07:29poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 07:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:44poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:43poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:39poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:35poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:35poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:31poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13171477