logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Stanowisko ds. BHP

Andrzej Pacholski
aleja Ratuszowa 38
88 - 100 Inowroc艂aw
II pi臋tro p. 137
tel. 52 35 92 111

Do podstawowych zada艅 stanowiska ds. BHP nale偶y w szczególno艣ci:
1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpiecze艅stwa pracy;
2)    przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
3)    opracowywanie propozycji przedsi臋wzi臋膰 technicznych i organizacyjnych, maj膮cych
na celu zapobieganie zagro偶eniom 偶ycia i zdrowia pracowników
oraz popraw臋 warunków pracy;
4)    udzia艂 w przekazywaniu do u偶ytkowania nowobudowanych
lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich cz臋艣ci, w których przewiduje si臋 pomieszczenia pracy, urz膮dze艅 produkcyjnych oraz innych urz膮dze艅 maj膮cych wp艂yw na warunki pracy i bezpiecze艅stwo pracowników;
5)    opiniowanie i pomoc w opracowaniu wewn臋trznych zarz膮dze艅, regulaminów instrukcji ogólnych dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
6)    szkolenie pracowników w zakresie bhp;
7)    prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
8)    dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wi膮偶e si臋 z wykonywan膮 przez pracowników prac膮 i przygotowywanie w tym zakresie dokumentów;
9)    przeprowadzanie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych i pomoc w zakresie szkole艅;
10)    zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotycz膮cych bezpiecze艅stwa
i higieny pracy;
11)    wdra偶anie zasad i obowi膮zków wynikaj膮cych z przepisów prawa w zakresie bhp, p.po偶.
i profilaktyki zdrowotnej.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 09:13:57
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 13:55:40
Liczba wy艣wietle艅 : 58

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:13poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:26poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:16poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 08:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13119435