logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydzia艂 Kultury i Promocji Powiatu

Naczelnik Wydzia艂u Monika D膮browska
ul. aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro p. 159
52 35 92 155, 52 35 92 134
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl;
starostwo@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Kultury i Promocji  nale偶y w szczególno艣ci wykonywanie zada艅:
1)     w zakresie kultury:
a)    prowadzenie spraw zwi膮zanych z tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
w zakresie  niezastrze偶onym do kompetencji organów Powiatu;
b)    wspó艂dzia艂anie w zakresie organizacji 艣wi膮t i innych uroczysto艣ci, imprez artystycznych i rozrywkowych,
c)    pomoc w rozwoju twórczo艣ci artystycznej, otaczanie opiek膮 amatorskiego ruchu artystycznego,
d)    wspó艂dzia艂anie w zakresie wymiany kulturalnej,
e)    za艂atwianie spraw zwi膮zanych z dotowaniem i funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej,
f)    przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bie偶膮cej dzia艂alno艣ci remontowej instytucji kultury,
g)    przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zaj臋cia,
h)    przyjmowanie informacji od osób prowadz膮cych roboty budowlane i ziemne
o przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
i)    zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku
lub znalezisku archeologicznym,
j)    wspó艂praca i podejmowanie dzia艂a艅 z organizacjami pozarz膮dowymi, samorz膮dami
i innymi podmiotami  w zakresie realizowanych zada艅, w szczególno艣ci:
-    ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu inowroc艂awskiego, w tym upowszechnianie i promowanie tradycji i obyczajów ziemi kujawskiej,
-    propagowanie twórczo艣ci ludowej,
-    promowanie wiedzy o historii Powiatu,
-    upowszechnianie wiedzy o zabytkach regionu,
-    upowszechnianie i promowanie wiedzy o szlakach historycznych i kulturowych
na terenie Powiatu,
k)    wspieranie organizacyjne i finansowe organizacji powiatowych imprez kulturalnych,
l)    ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
- organizowanie konkursów ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu,
-  sporz膮dzanie umów na realizacj臋 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych, niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu,
- ocena merytoryczna i formalna sprawozdania z rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
m) wykonywanie zada艅 w zakresie okre艣lonym w przepisach szczególnych, zwi膮zanych z  nadzorem, kontrol膮 lub zwierzchnictwem nad Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu,
n) przygotowywanie dokumentów zwi膮zanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
2) w zakresie promocji Powiatu:
a)    promowanie potencja艂u gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu
w kraju i za granic膮,
b)    promocja Powiatu przez uczestnictwo w targach i innych imprezach,
c)    opracowywanie i rozpowszechnianie materia艂ów promocyjnych i informacyjnych
o Powiecie,
d)    prowadzenie ewidencji materia艂ów promocyjnych oraz spraw zwi膮zanych z ich dystrybucj膮 na cele promocyjne,
e)    prowadzenie rocznego kalendarza imprez powiatu inowroc艂awskiego,
f)    gromadzenie materia艂ów dotycz膮cych dzia艂alno艣ci powiatu i Starostwa,
g)    sporz膮dzanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby informacyjne i promocyjne,
h)    przygotowywanie zaprosze艅, pism gratulacyjnych, listów okoliczno艣ciowych,
i)    udzia艂 w projektach zewn臋trznych s艂u偶膮cych promocji Powiatu;
j)    przygotowywanie projektów publikacji w艂asnych cyklicznych i okoliczno艣ciowych;
k)    przygotowywanie imprez pod patronatem Starosty;
l)    rozpatrywanie wniosków o przyznanie patronatów Starosty Inowroc艂awskiego.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:49:24
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:25:17
Liczba wy艣wietle艅 : 82

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:23poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  14.03.2019 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  12.02.2019 13:00poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  11.01.2019 13:20poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:11poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:49poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175083