logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny podzielony jest na:
a) Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich
b) Referat Administracyjno-Gospodarczy
c) Referat Informatyki
d) Referat ds. zamówień publicznych

Naczelnik Wydziału Beata Nijak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II pi─Ötro
tel. 52 35 92 186

Do podstawowych zada┼ä Wydzia┼éu Organizacyjnego nale┼╝y w szczególno┼Ťci:
1.    Realizowanie zada┼ä przez Referat Organizacyjny, Kadr  i Spraw Obywatelskich:
1)    w zakresie spraw organizacyjnych:
a)    opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,
b)    opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i kontrola jego realizacji,
c)    obs┼éuga sekretariatu Starosty, Wicestarosty, Cz┼éonka Zarz─ůdu, posiedze┼ä Zarz─ůdu Powiatu, narad, spotka┼ä itp.,
d)    prowadzenie i obs┼éuga centrali telefonicznej,
e)    obs┼éuga urz─ůdze┼ä kserograficznych,
f)    prowadzenie  Kancelarii ogólnej,
g)    prowadzenie biblioteki Starostwa,
h)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz,  przyjmowanie   interesantów zg┼éaszaj─ůcych skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów
 ze Starost─ů, Wicestarost─ů i Cz┼éonkiem Zarz─ůdu,
i)    prowadzenie zbioru spraw powierzonych innym jednostkom na podstawie porozumie┼ä,
j)    prowadzenie rejestrów zawartych umów i porozumie┼ä, zarz─ůdze┼ä Starosty
 oraz uchwa┼é Zarz─ůdu,
k)    prowadzenie rejestru upowa┼╝nie┼ä do za┼éatwiania spraw w imieniu Starosty,
l)    prowadzenie rejestru kontroli zewn─Ötrznych,
m)     gospodarowanie taborem samochodowym,
       2) w zakresie  spraw kadrowych:
a)    przygotowywanie dokumentów zwi─ůzanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem                                  pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,                                                   z wyj─ůtkiem szkó┼é, instytucji kultury i Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika B┼éa┼╝ka w Inowroc┼éawiu;                                                                                                                  
b)     prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, szkó┼é, instytucji kultury
i Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
c)    wype┼énianie i przekazywanie do ZUS oraz innych instytucji, niezb─Ödnych dokumentów zwi─ůzanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
d)    organizowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych, odbywanych w Starostwie przez uczniów i studentów,
e)    wspó┼épraca z Powiatowym Urz─Ödem Pracy w Inowroc┼éawiu w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych oraz sta┼╝y,
f)    opracowywanie informacji i sprawozda┼ä dotycz─ůcych spraw kadrowych w Starostwie,
g)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z ocen─ů pracowników samorz─ůdowych,
h)     prowadzenie spraw zwi─ůzanych z naborem na stanowiska urz─Ödnicze,
     w tym kierownicze stanowiska urz─Ödnicze,
i)    koordynowanie szkole┼ä, dokszta┼écania i doskonalenia zawodowego pracowników,
j)    zapewnienie metod, kontroli i niezb─Ödnej dokumentacji w zakresie przestrzegania
     dyscypliny pracy w Starostwie i podleg┼éych jednostkach,
k)     prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
l)     prowadzenie spraw zwi─ůzanych z profilaktyczn─ů ochron─ů zdrowia pracowników,
w zakresie kierowania na badania lekarskie,
m)     prowadzenie i realizacja spraw emerytalnych i rentowych pracowników, prowadzenie
n)    ewidencji emerytów i rencistów oraz dbanie o odpowiednie ich zabezpieczenie socjalne,
o)    opracowywanie projektu Regulaminu Pracy Starostwa,
p)    inicjowanie dzia┼éa┼ä usprawniaj─ůcych formy i metody pracy Starostwa.
3) w zakresie spraw obywatelskich:
a) wykonywanie zada┼ä z zakresu sprawowania nadzoru nad dzia┼éalno┼Ťci─ů stowarzysze┼ä
i fundacji,
b) prowadzenie spraw zwi─ůzanych z obs┼éug─ů administracyjno-biurow─ů punktów nieodp┼éatnej pomocy prawnej i nieodp┼éatnego poradnictwa prawnego,
c) prowadzenie obs┼éugi   administracyjnej  skarg  i  wniosków  wp┼éywaj─ůcych  
do Starostwa, a w szczególno┼Ťci:
-    czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi, w trybie i na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach post─Öpowania administracyjnego,
-    udzielanie osobom zg┼éaszaj─ůcym si─Ö w sprawach skarg i wniosków niezb─Ödnych informacji o toku za┼éatwienia sprawy, kierowanie ich do w┼éa┼Ťciwego wydzia┼éu
lub zorganizowanie przyj─Öcia przez naczelnika w┼éa┼Ťciwego wydzia┼éu, Starost─Ö, Wicestarost─Ö lub Cz┼éonka Zarz─ůdu,
-    prowadzenie kontroli przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg
i wniosków w wydzia┼éach,
-    opracowywanie okresowych analiz rozpatrywanych i za┼éatwianych skarg  i wniosków,
-    prowadzenie rejestru i zapewnienie terminowego udzielania odpowiedzi przez Starost─Ö
      lub wskazan─ů  jednostk─Ö organizacyjn─ů - na petycje,  zapytania, interpelacje i wnioski
     zg┼éaszane przez radnych, pos┼éów,  senatorów RP,
2.      Realizowanie zada┼ä przez Referat Administracyjno-Gospodarczy:
1)    w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych :
a)     zabezpieczenie mienia Starostwa i konserwacja urz─ůdze┼ä i sprz─Ötu,
b)    zapewnienie w┼éa┼Ťciwej informacji wizualnej o miejscu i czasie pracy Starostwa, w tym
  jednostek podleg┼éych, maj─ůcych siedzib─Ö w budynkach Starostwa,
c)     prowadzenie spraw zwi─ůzanych z zaopatrzeniem materia┼éowo-technicznym,
d)     prowadzenie rejestru wydatków oraz spraw dotycz─ůcych zaanga┼╝owania ┼Ťrodków finansowych, zwi─ůzanych z obs┼éug─ů Starostwa,
e)     ewidencjonowanie ┼Ťrodków trwa┼éych i pozosta┼éego wyposa┼╝enia Starostwa oraz ewidencjonowanie stanów i zmian w ┼Ťrodkach trwa┼éych, warto┼Ťciach niematerialnych
i prawnych, naliczanie umorzeń,
f)     prowadzenie archiwum zak┼éadowego, w tym wdra┼╝anie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
g)    prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
2) w zakresie gospodarowania mieniem:
a)     administrowanie budynkami Starostwa,
b)     prowadzenie spraw zwi─ůzanych z zabezpieczeniem w┼éa┼Ťciwego stanu technicznego
i sanitarnego budynków i pomieszcze┼ä, w tym zabezpieczenia przeciwpo┼╝arowego,
c)     nadzór nad gospodark─ů lokalami mieszkalnymi w Powiecie,
d)     opracowywanie projektów umów najmu i u┼╝yczenia dotycz─ůcych mienia Powiatu,
e)     prowadzenie spraw zwi─ůzanych z gospodarowaniem powiatowym zasobem mieszkaniowym,
f)    inicjowanie i koordynowanie dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu zmniejszanie kosztów utrzymania nieruchomo┼Ťci,
g)     administrowanie mieniem po zlikwidowanych jednostkach,
h)     prowadzenie spraw zwi─ůzanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu.
3.    Realizowanie zada┼ä przez Referat Informatyki:
1)    w zakresie obs┼éugi informatycznej Starostwa:
a)    kierowanie procesem informatyzacji Starostwa,
b)    administrowanie i pe┼énienie nadzoru nad sieci─ů komputerow─ů,
c)    obs┼éuga techniczna sprz─Ötu komputerowego, nadzór nad prawid┼éowym funkcjonowaniem oprogramowania,
d)    nadzór nad zakupem i serwisem sprz─Ötu komputerowego,
e)    wykonywanie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z diagnostyk─ů, napraw─ů, modernizacj─ů, usuwaniem awarii sprz─Ötu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa,
f)    podejmowanie innowacyjnych dzia┼éa┼ä w zakresie wdra┼╝ania nowoczesnych technik pracy biurowej oraz obs┼éugi interesantów,
g)    wspó┼édzia┼éanie z pe┼énomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji zadania dotycz─ůcego zg┼éaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
h)    organizowanie szkole┼ä z zakresu informatyki dla pracowników Starostwa,
i)    tworzenie we wspó┼épracy z wydzia┼éami oraz jednostkami organizacyjnymi projektów opracowa┼ä w zakresie rozwi─ůza┼ä oraz koncepcji informatycznych
i teleinformatycznych,
j)    wdra┼╝anie nowych rozwi─ůza┼ä w zakresie systemów informatycznych
i teleinformatycznych,
k)    prowadzenie spraw technicznych zwi─ůzanych z obs┼éug─ů telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dost─Öpem do internetu.
2) w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej:
a)    obs┼éuga BIP, w zakresie przewidzianym umow─ů z dostawc─ů aplikacji informatycznych, umo┼╝liwiaj─ůcych prowadzenie przedmiotowej strony internetowej,
b)    gromadzenie, przygotowywanie i aktualizowanie w Biuletynie danych dotycz─ůcych funkcjonowania Starostwa,
c)    obs┼éuga poczty elektronicznej.
3) w zakresie działań Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Informacyjnego:
a)    przekazywanie wiedzy na temat potrzeby, zasad tworzenia i funkcjonowania spo┼éecze┼ästwa informacyjnego,
b)    prowadzenie wspólnej i skorelowanej polityki informacyjnej na szczeblu samorz─ůdu,
c)    wspó┼épraca z organizacjami typu NGO i innymi podmiotami spo┼éecznymi   w zakresie realizacji wspólnych projektów dotycz─ůcych dzia┼éa┼ä na rzecz spo┼éecze┼ästwa informacyjnego.
Do podstawowych zada┼ä referatu ds. zamówie┼ä publicznych nale┼╝y wykonywanie zada┼ä w zakresie zamówie┼ä publicznych, a w szczególno┼Ťci:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie post─Öpowa┼ä zgodnie z ustaw─ů Prawo zamówie┼ä publicznych dla Starostwa;
2) prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji przetargowej;
3) opisywanie faktur i rachunków realizowanych w Starostwie zgodnie z ustaw─ů Prawo zamówie┼ä publicznych;
4) wspó┼épraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych;
5) rejestr faktur, kontrola realizacji zadań w terenie;
6) sprawdzanie aktualizacji przepisów prawa;
7) wspó┼épraca z Urz─Ödem Zamówie┼ä Publicznych;
8) informowanie o szkoleniach;
9) opracowywanie projektu i zmian do Regulaminu Zamówie┼ä Publicznych
10) dba┼éo┼Ť─ç o prawid┼éowo┼Ť─ç stosowania ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych i przepisów wykonawczych w zakresie prawa zamówie┼ä publicznych.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:29:15
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:29:45
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 86

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:19poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 11:23poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 11:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 11:18poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 11:11poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 11:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 10:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 10:48poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 10:47poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 08:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 08:53poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:06poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:29poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13119373