logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Starosta

Wies艂awa Paw艂owska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
I pi臋tro p. 117a
tel. 52 35 92 101
fax. 52 357 48 20 email: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl

Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem s艂u偶bowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
oraz zwierzchnikiem powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y.
2. Starosta reprezentuje Powiat Inowroc艂awski na zewn膮trz.
3. Starosta nadzoruje prac臋 Wicestarosty, Cz艂onka Zarz膮du, Sekretarza i Skarbnika.
4. Starosta kieruje Starostwem w szczególno艣ci poprzez wydawanie zarz膮dze艅, pism okólnych i polece艅 s艂u偶bowych.
5. Do kompetencji Starosty - jako kierownika Starostwa nale偶y w szczególno艣ci:
1)    organizowanie pracy Starostwa;
2)    prowadzenie polityki kadrowej i p艂acowej w Starostwie;
3)    wykonywanie uprawnie艅 zwierzchnika s艂u偶bowego z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa;
4)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci Powiatu, chyba 偶e przepisy szczególne przewiduj膮 wydawanie decyzji przez Zarz膮d;
5)    upowa偶nianie Wicestarosty, Cz艂onka Zarz膮du lub pracowników Starostwa
do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt. 4;
6)    nadzór nad wykonywaniem zada艅 w zakresie spraw obronnych, ochrony ludno艣ci, obrony cywilnej, zarz膮dzania i reagowania kryzysowego;
7)    wykonywanie innych zada艅 zastrze偶onych dla Starosty przepisami prawa, uchwa艂ami organów Powiatu oraz wynikaj膮cych z postanowie艅 Statutu i Regulaminu.
6. Staro艣cie merytorycznie podlegaj膮:
1)    Wydzia艂 Edukacji, Sportu i Zdrowia;
2)    Wydzia艂 Kultury i Promocji;
3)    Wydzia艂 Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich;
4)    Biuro Prawne;
5)    Biuro Audytu Wewn臋trznego i Kontroli;
6)    Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
a)    Pe艂nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
b)    Inspektor Ochrony Danych;
7)    Specjalista ds. wspó艂pracy z mediami;
8)    Stanowisko ds. BHP;
9)    Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
7. Starosta sprawuje bezpo艣redni nadzór nad Powiatowym Urz臋dem Pracy
w Inowroc艂awiu i Powiatowym Centrum Us艂ug O艣wiatowych w Inowroc艂awiu.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2018-12-13 12:55:29
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:32:23
Liczba wy艣wietle艅 : 78

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:16poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:12poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:18poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  13.12.2018 11:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13119408