logo
Za艂atwianie spraw » Geodezja i Gospodarka nieruchomo艣ciami
POWIATOWY O艢RODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Na tej stronie znajdziecie Pa艅stwo podstawowe informacje o PODGIK oraz podstawowych czynno艣ciach wykonywanych w naszym o艣rodku.

Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
aleja Ratuszowa 38 88 -100 Inowroc艂aw
tel. 052 359 2136, 052 359 21 37, 052 359 21 38
fax. 052 359 21 36
email: geodezja.osr.dok@inowroc艂aw.powiat.pl

Godziny przyj臋膰 interesantów: poniedzia艂ek - pi膮tek 7.30 - 15.30

Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi dzia艂alno艣膰 w zakresie obs艂ugi materialno - technicznej Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. PODGiK wykonuje zadania w imieniu Starosty Inowroc艂awskiego.
Nadzór merytoryczny nad dzia艂alno艣ci膮 PODGiK sprawuje Geodeta Powiatowy.
PODGiK obs艂uguje mieszka艅ców wszystkich miast i gmin powiatu inowroc艂awskiego.

Zadania Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

• aktualizacja i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udost臋pniania,
• przyjmowanie i ewidencjonowanie zg艂osze艅 robót geodezyjnych i kartograficznych,
• udost臋pnianie danych z zasobu,
• wydawanie wytycznych do wykonania zg艂oszonych robót,
• kontrola przyjmowanych do zasobu opracowa艅 geodezyjnych i kartograficznych,
• ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentów ilustruj膮cych zasób,
• ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikaj膮cych z tej oceny,
• koordynacji realizacji robót dotycz膮cych tego samego obszaru, zg艂oszonych przez ró偶nych wykonawców robót,
• prowadzenie spraw zwi膮zanych z ochron膮 znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych,
• przyjmowanie zawiadomie艅 o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,
• prowadzenie powiatowych baz danych wchodz膮cych w sk艂ad krajowego systemu informacji o terenie,
• wydawanie odp艂atnie map ewidencyjnych, zasadniczych oraz sytuacyjno –wysoko艣ciowych,
• aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów
i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
• zak艂adanie osnów szczegó艂owych,
• zak艂adanie i aktualizacja mapy zasadniczej.

SPRAWY KTÓRE MO呕ESZ ZA艁ATWI膯 W POWIATOWYM O艢RODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

1. ZG艁ASZANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH ORAZ
PRZYGOTOWYWANIE MATERIA艁ÓW DO ZG艁OSZE艃 PRAC GEODEZYJNYCH
Wykonawca sporz膮dza w dwóch egzemplarzach zg艂oszenie pracy geodezyjnej zawieraj膮ce informacj臋 o wykonawcy jego uprawnieniach zawodowych, asortymencie i przedmiocie wykonywanej pracy, terminie jej zako艅czenia, prognozowanej liczbie jednostek wed艂ug zasad obowi膮zuj膮cych przy naliczaniu op艂at.

2. PRZYJMOWANIE OPERATÓW POMIAROWYCH DO ZASOBU POWIATOWEGO O艢RODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Przyjmowanie operatów pomiarowych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola wykonania prac i nadanie cech dokumentu materia艂om przygotowanym dla zleceniodawcy.

Po zako艅czeniu pracy wykonawca sk艂ada wniosek o przyj臋cie dokumentacji do zasobu.

3. UDOST臉PNIANIE MATERIA艁ÓW Z ZASOBU
Udzielanie informacji poprzez sprzeda偶 kopii map ewidencyjnych i zasadniczych.

4. Nazwa wydzia艂u:
Wydzia艂 Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
ul. aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
(parter budynku)
tel. /fax. 052 359-21-36

5. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 ze zm. ),
- Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at za czynno艣ci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a tak偶e za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333 ze zm. ),
- Rozporz膮dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zg艂aszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczaj膮cych bazy danych, a tak偶e ogólnych warunków umów o udost臋pnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837ze zm. ).

6. Termin za艂atwienia sprawy:

• Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli.
• Je偶eli praca ma charakter z艂o偶ony i d艂ugotrwa艂y, dokumentacja stanowi膮ca wynik wyodr臋bnionych etapów pracy jest przekazywana do o艣rodka sukcesywnie po zako艅czeniu ka偶dego z jej etapów
• Czynno艣ci kontroli wykonywane s膮 nie pó藕niej ni偶 w terminie 10 dni roboczych od dnia z艂o偶enia dokumentacji do kontroli.
• Materia艂y przeznaczone dla zamawiaj膮cego, po opatrzeniu stosownymi klauzulami, o艣rodek zwraca wykonawcy nie pó藕niej ni偶 w ci膮gu 3 dni roboczych od zako艅czenia czynno艣ci kontroli.

7. Jednostka prowadz膮ca spraw臋:

Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
(parter budynku) pokój 101 - 105
tel. /fax. 052 359-21-36

8. Tryb odwo艂awczy:
Nie podlega trybowi odwo艂awczemu.

Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego sprawuje wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

9. Dodatkowe informacje:
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawid艂owo艣ci wynik kontroli dokumentowany jest w protokole.
W przypadku odmowy w艂膮czenia dokumentacji do zasobu o艣rodek zwraca wykonawcy dokumentacj臋 wraz z protoko艂em, uzasadniaj膮c na pi艣mie przyczyny tej odmowy.

10. Formularze do pobrania:

Autor : Anna Jagodzi艅ska
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2020-01-09 10:21:40
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-18 12:25:12
Liczba wy艣wietle艅 : 452

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  03.08.2020 11:43poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  11.02.2020 09:13poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 06:49poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  09.01.2020 09:35poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  09.01.2020 09:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14246852