logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wicestarosta

Tadeusz Majewski
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
tel./fax 52 35 92 241

1.  Do zada艅 i kompetencji Wicestarosty nale偶y w szczególno艣ci:
1)    wykonywanie zada艅 w zakresie okre艣lonym przez Starost臋 i niniejszy Regulamin;
2)    podejmowanie czynno艣ci kierownika Starostwa pod nieobecno艣膰 Starosty
lub wynikaj膮cej z innych przyczyn niemo偶no艣ci pe艂nienia obowi膮zków
przez Starost臋, zgodnie z udzielonym upowa偶nieniem;
3)    koordynowanie i nadzorowanie dzia艂alno艣ci bezpo艣rednio podleg艂ych wydzia艂ów
i jednostek organizacyjnych Powiatu;
4)    wspó艂praca z naczelnikami wydzia艂ów i kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych nie wymienionymi w ust. 2 i 3 w zakresie spraw powierzonych
do realizacji przez Starost臋 lub wynikaj膮cych z jego polece艅;
5)    wspó艂dzia艂anie z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej w zakresie spraw okre艣lonych przez Starost臋 lub wynikaj膮cych z jego polece艅;
6)    zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
oraz ochronie danych osobowych;
7)    niezw艂oczne zg艂aszanie Staro艣cie wszelkich dostrze偶onych nieprawid艂owo艣ci lub zjawisk spo艂ecznych, gospodarczych, organizacyjnych, pracowniczych, awarii, katastrof
czy  konfliktów  i innych zagro偶e艅 dla Powiatu i Starostwa;
8)    przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz nadzorowanie za艂atwienia tych spraw przez podleg艂e im komórki organizacyjne i powiatowe jednostki organizacyjne.
2.    Wicestaro艣cie merytorycznie podlegaj膮:
1)     Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami:
a)     Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b)     Referat Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
2)    Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa;
3)    Wydzia艂 Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji;
4)    Wydzia艂 Komunikacji i Transportu;
3.    Wicestarosta sprawuje bezpo艣redni nadzór nad Zarz膮dem Dróg Powiatowych
w Inowroc艂awiu.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:24:18
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-10 08:00:42
Liczba wy艣wietle艅 : 44

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  05.02.2020 13:31poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:16poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  17.12.2019 12:39poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:15poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:19poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 14:59poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14236200