logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Cz艂onek Zarz膮du

W艂odzimierz Figas
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 35 92 102

1.  Do zada艅 i kompetencji Cz艂onka Zarz膮du nale偶y w szczególno艣ci:
1)    wykonywanie zada艅 w zakresie okre艣lonym przez Starost臋 i niniejszy Regulamin;
2)    podejmowanie czynno艣ci kierownika Starostwa pod jednoczesn膮 nieobecno艣膰 Starosty
i Wicestarosty lub wynikaj膮cej z innych przyczyn niemo偶no艣ci pe艂nienia obowi膮zków przez Starost臋 i Wicestarost臋 równocze艣nie, zgodnie z udzielonym upowa偶nieniem;
3)    nadzorowanie i koordynowanie realizacji zada艅 z zakresu wspó艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie;
4)    nadzorowanie i koordynowanie prac zwi膮zanych z przygotowaniem i realizacj膮 projektów tzw. mi臋kkich dofinansowywanych z funduszy europejskich;
5)    koordynowanie i nadzorowanie dzia艂alno艣ci bezpo艣rednio podleg艂ych wydzia艂ów
i jednostki organizacyjnej Powiatu;
6)    wspó艂praca z naczelnikami wydzia艂ów Starostwa oraz z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych nie wymienionych w ust. 2 i 3, w zakresie spraw powierzonych do realizacji przez Starost臋 lub wynikaj膮cych z jego polece艅;  
7)    wspó艂dzia艂anie z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej w zakresie spraw okre艣lonych przez Starost臋 lub wynikaj膮cych z jego polece艅;
8)    zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
oraz ochronie danych osobowych;
9)    przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz nadzorowanie za艂atwienia tych spraw przez podleg艂膮 jednostk臋 organizacyjn膮;
10)    zdawanie systematycznych sprawozda艅 i informacji Staro艣cie z realizacji zada艅 bie偶膮cych, wydanych rozstrzygni臋膰 administracyjnych w jego imieniu w podziale
na pozytywne i negatywne dla wnioskodawcy z ich uzasadnieniem;
11)    niezw艂oczne zg艂aszanie Staro艣cie wszelkich dostrze偶onych nieprawid艂owo艣ci lub zjawisk spo艂ecznych, gospodarczych, organizacyjnych, pracowniczych, awarii, katastrof czy  konfliktów  i innych zagro偶e艅 dla Powiatu i Starostwa.
2.    Cz艂onkowi Zarz膮du merytorycznie podlegaj膮:
1)    Powiatowy Zespó艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.
2)    Biuro ds. zamówie艅 publicznych.                                                     
3.    Etatowy Cz艂onek Zarz膮du sprawuje bezpo艣redni nadzór nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:26:49
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-10 08:03:07
Liczba wy艣wietle艅 : 42

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  11.01.2019 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:01poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:26poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14217928