logo
Stowarzyszenia
FUNDACJA "W ZDROWIU Z TOB膭"
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Prezes Zarz膮du: Jaros艂aw Mieczys艂aw Waliszewski


Siedziba Stowarzyszenia: ul. Szeroka, numer 5, lokal 4, kod poczt. 88-100, poczta inowroc艂aw


Cele Stowarzyszenia to:

1. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
2. PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU 呕YCIA I SZEROKO POJ臉TEJ PROFILAKTYKI;
3. PROMOWANIE AKTYWNO艢CI FIZYCZNEJ W ROZWOJU CZ艁OWIEKA POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE I WDRA呕ANIE WIEDZY NA TEMAT ZDROWEGO STYLU 呕YCIA ORAZ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ;
9. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
10. WSPIERANIE DZIA艁A艃 W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ;
11. PODEJMOWANIE DZIA艁A艃 W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPO艁ECZNEJ INWALIDÓW;
7. DZIA艁ANIA W ZAKRESIE POPULARYZACJI ZDROWEJ 呕YWNOSCI;
8. DZIA艁ANIA W ZAKRESIE POPULARYZACJI I DYSTRYBUCJI 呕YWNO艢CI EKOLOGICZNEJ;
9. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE DZIA艁AN W ZAKRESIE OCHRONY 艢RODOWISKA;
10. POPULARYZACJA DIAGNOSTYKI OPARTEJ NA HOLISTYCZNYM PODEJ艢CIU DO CZ艁OWIEKA Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH OSI膭GNI臉膯 NAUKI W
PO艁膭CZENIU Z WIEDZ膭 O CZ艁OWIEKU ZBIERAN膭 PRZEZ SETKI LAT;
11. PROPAGOWANIE SKUTECZNYCH, BEZPIECZNYCH, SPRAWDZONYCH MEDYCZNIE LECZ MA艁O ZNANYCH METOD TERAPEUTYCZNYCH ISTOTNYCH
W ODZYSKIWANIU I UTRZYMYWANIU ZDROWIA;
12. WSPO艁PRACA Z LEKARZAMI, TERAPEUTAMI I SPECJALISTAMI Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI ORAZ INNYCH SPECJALNO艢CIOKO艁OMEDYCZNYCH;
13. WYPE艁NIANIE LUKI POMI臉DZY PRYWATN膭, A PUBLICZN膭 OPIEK膭 ZDROWOTN膭;
14. WYWIERANIE WP艁YWU NA POLITYK臉 ZDROWOTN膭 I SOCJALN膭 PANSTWA ORAZ W艁ADZ LOKALNYCH;
15. INTEGRACJA ZE SPO艁ECZE艃STWEM OSOB ZAGRO呕ONYCH WYKLUCZENIEM SPO艁ECZNYM I OSAMOTNIONYCH;
16. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
17. DZIA艁ALNO艢膯 NA RZECZ SENIOROW I EMERYTOW;
18. DZIA艁ALNO艢膯 WSPOMAGAJ膭CA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPO艁ECZNO艢CI LOKALNYCH;
19. PRZECIWDZIA艁ANIE UZALE呕NIENIOM I PATOLOGIOM SPO艁ECZNYM;
20. PROMOCJA PRZEDSI臉BIORCZO艢CI I WSPIERANIE ROZWOJU MA艁YCH I 艢REDNICH PRZEDSI臉BIORSTW;
21. SZERZENIE WIEDZY EKONOMICZNEJ I PRAWNEJ;
22. DZIA艁ALNO艢膯 NA RZECZ ROZWOJU NAUKI, SZKOLNICTWA WY呕SZEGO, EDUKACJI, O艢WIATY I WYCHOWANIA;
ORAZ POZOSTA艁E ZAWARTE W § 8 STATUTU

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2020-08-12 10:34:58
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-12 10:34:58
Liczba wy艣wietle艅 : 29

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  12.08.2020 10:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14236071