logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Rejestracja jacht贸w i innych jednostek p艂ywaj膮cych o d艂ugo艣ci do 24 mREJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK P艁YWAJ膭CYCH O D艁UGO艢CI DO 24 M

Podstawa prawna:1. ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek p艂ywaj膮cych o d艂ugo艣ci do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 i z 2019 r. poz. 1716);
2. rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢ródl膮dowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek p艂ywaj膮cych o d艂ugo艣ci do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763);
3. rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢ródl膮dowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at zwi膮zanych z rejestracj膮 jachtów i innych jednostek p艂ywaj膮cych o d艂ugo艣ci do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248).

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o rezerwacj臋 numeru wraz z za艂膮cznikami;
2. wniosek o rejestracj臋 jednostki wraz z za艂膮cznikami oraz dowodem zap艂aty op艂aty;
3. wniosek o zmian臋 danych jednostki wraz z za艂膮cznikami oraz dowodem zap艂aty op艂aty;
4. wniosek o wydanie wtórnika wraz z dowodem zap艂aty op艂aty;
5. wniosek o wykre艣lenie z rejestru;
6. wniosek o odpis/wyci膮g;
7. zawiadomienie o nabyciu wraz z za艂膮cznikami;
8. zawiadomienie o zbyciu wraz z za艂膮cznikami.

Wnioski mog膮 by膰 sk艂adane w formie:

1. papierowej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17, I pi臋tro,
 pok. 112;
2. elektronicznej za po艣rednictwem aplikacji Konto Interesanta pod adresem: https://interesant.reja24.gov.pl

Op艂ata za rozpatrzenie wniosku o:

1. rejestracj臋 i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
2. zmian臋 danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnegowynosi 80 z艂 (zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢ródl膮dowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at zwi膮zanych z rejestracj膮 jachtów i innych jednostek p艂ywaj膮cych o d艂ugo艣ci do 24 m (Dz. U. z 2019 r. poz. 248),
4. wydanie odpisu lub wyci膮gu z rejestru jachtów lub innych jednostek p艂ywaj膮cych
o d艂ugo艣ci do 24 m – wynosi 15 z艂 (zgodnie z ww. rozporz膮dzeniem),
5. rejestracj臋 i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku jednostki p艂ywaj膮cej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami – wynosi 60 z艂 (zgodnie z ww. rozporz膮dzeniem).
Op艂at臋 za rozpatrzenie wniosku nale偶y ui艣ci膰 na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu – Bank Spó艂dzielczy w Inowroc艂awiu przy ul. Solankowej 11 nr: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002. W przypadku sk艂adania wniosku w formie elektronicznej istnieje mo偶liwo艣膰 uiszczenia op艂aty za po艣rednictwem us艂ugi Paybynet.

Termin za艂atwienia sprawy:

1. wpis do rejestru  albo decyzja o odmowie wpisania jednostki p艂ywaj膮cej do rejestru, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego w terminie 30 dni;
2. wykre艣lenie jednostki p艂ywaj膮cej z rejestru w terminie 14 dni.

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:

Jan Kurpiel. Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I,
pok. 112, tel. 52 35-92-286

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek p艂ywaj膮cych o d艂ugo艣ci
do 24 m organem rejestruj膮cym jest starosta albo w艂a艣ciwy polski zwi膮zek sportowy
w rozumieniu ustawy o sporcie.  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy w celu rejestracji jednostki p艂ywaj膮cej w艂a艣ciciel sk艂ada wniosek o rejestracj臋 i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestracyjnego

Obowi膮zkowi rejestracji podlega:

1. jacht oraz jednostka p艂ywaj膮ca u偶ywana do amatorskiego po艂owu ryb, o d艂ugo艣ci wi臋kszej
ni偶 7,5 m lub nap臋dzie mechanicznym o mocy wi臋kszej ni偶 15 kW;
2. jednostka p艂ywaj膮ca u偶ywana do po艂owów rybackich;
3. jednostka p艂ywaj膮ca uprawiaj膮ca 偶eglug臋 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej ni偶 polska przynale偶no艣ci

Obowi膮zkowi rejestracji nie podlega:

1. jednostka p艂ywaj膮ca przeznaczona wy艂膮cznie do regat i zawodów sportowych, posiadaj膮ca klas臋 regatow膮 i wa偶ny certyfikat wydany przez polski zwi膮zek sportowy albo podmiot w艂a艣ciwy dla pa艅stwa bandery jachtu oraz regatowa 艂ód藕 wios艂owa;
2. jednostka p艂ywaj膮ca nap臋dzana wy艂膮cznie si艂膮 ludzkich mi臋艣ni;
3. deska surfingowa, deska z 偶aglem lub inna podobna jednostka p艂ywaj膮ca
Jednostka p艂ywaj膮ca o d艂ugo艣ci do 24 m, która nie podlega obowi膮zkowi rejestracji, mo偶e by膰 zarejestrowana na wniosek w艂a艣ciciela.Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuj膮 wa偶no艣膰 w przypadku:
1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy;
2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy;
3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy.

W艂a艣ciciel jednostki p艂ywaj膮cej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowi膮zkowi rejestracji na podstawie nowych przepisów, ma obowi膮zek j膮 zarejestrowa膰 przed up艂ywem terminu wa偶no艣ci dokumentu rejestracyjnego.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF411.2 KB POBIERZWniosek o odpis - wyci膮g2020-08-17 09:16:3420
.PDF409.3 KB POBIERZWniosek o rejestracj臋 jednostki2020-08-17 09:16:5532
.PDF410.1 KB POBIERZWniosek o rezerwacj臋 numeru2020-08-17 09:17:1722
.PDF409.8 KB POBIERZWniosek o wydanie wt贸rnika2020-08-17 09:17:3621
.PDF409.8 KB POBIERZWniosek o wykre艣lenie z rejestru2020-08-17 09:17:5720
.PDF411.4 KB POBIERZWniosek o zmian臋 danych jednostki2020-08-17 09:18:1923
.PDF411.1 KB POBIERZZawiadomienie o nabyciu2020-08-17 09:18:4127
.PDF410.9 KB POBIERZZawiadomienie o zbyciu2020-08-17 09:19:0323
.PDF433.8 KB POBIERZwnioskuj膮cy - dot. zawiadomienia o zbyciu2020-08-17 09:19:2522
.PDF433.8 KB POBIERZwnioskuj膮cy - dot. wniosku o odpis-wyci膮g2020-08-17 09:19:4319
.PDF433.8 KB POBIERZwnioskuj膮cy - dot. wniosku o rejestracj臋 jednostki2020-08-17 09:20:2222
.PDF433.8 KB POBIERZwnioskuj膮cy - dot. wniosku o rezerwacj臋 numeru2020-08-17 09:21:1820
.PDF433.8 KB POBIERZwnioskuj膮cy - dot. wniosku o rezerwacj臋 numeru2020-08-17 09:21:5621
.PDF433.8 KB POBIERZwnioskuj膮cy - dot. wniosku o rezerwacj臋 numeru2020-08-17 09:22:3222
.PDF433.8 KB POBIERZwnioskuj膮cy - dot. wniosku o zmian臋 danych jednostki2020-08-17 09:23:0721
.PDF433.8 KB POBIERZwnioskuj膮cy - dot. zawiadomienia o nabyciu2020-08-17 09:23:4423
.PDF420.2 KB POBIERZodpis - wyci膮g - dot. wniosku o odpis-wyci膮g2020-08-17 09:24:3719
.PDF430.6 KB POBIERZw艂a艣ciciel - dot. wniosku o rezerwacj臋 numeru2020-08-17 09:24:5922
.PDF430.6 KB POBIERZw艂a艣ciciel - dot. wniosku o rejestracj臋 jednostki2020-08-17 09:26:1424
.PDF542.1 KB POBIERZw艂a艣ciciel-zmiana danych - dot. wniosku o zmian臋 danych jednostki2020-08-17 09:26:5122
.PDF409.8 KB POBIERZwt贸rnik - dot. wniosku o wydanie wt贸rnika2020-08-17 09:27:3622
.PDF416.1 KB POBIERZzbycie - nabycie - wykre艣lenie - - dot. zawiadomienia o nabyciu2020-08-17 09:28:0623
.PDF416.1 KB POBIERZzbycie - nabycie - wykre艣lenie - dot. wniosku o wykre艣lenie z rejestru2020-08-17 09:28:3921
.PDF416.1 KB POBIERZzbycie - nabycie - wykre艣lenie - dot. zawiadomienia o zbyciu2020-08-17 09:29:0822
.PDF437 KB POBIERZo艣wiadczenie - pouczenie - dot. wniosku o wydanie wt贸rnika2020-08-17 09:29:3420
.PDF437 KB POBIERZo艣wiadczenie - pouczenie - dot. wniosku o odpis-wyci膮g2020-08-17 09:29:5723
.PDF437 KB POBIERZo艣wiadczenie - pouczenie - dot. wniosku o wykre艣lenie z rejestru2020-08-17 09:30:3819
.PDF435.4 KB POBIERZw艂asciciel - za艂膮cznik - dot. wniosku o zmian臋 danych jednostki2020-08-17 09:31:1421
.PDF430.6 KB POBIERZw艂a艣ciciel - dot. zawiadomienia o nabyciu2020-08-17 09:32:0924
.PDF430.6 KB POBIERZw艂a艣ciciel - dot. zawiadomienia o zbyciu2020-08-17 09:33:1718
.PDF435.4 KB POBIERZw艂a艣ciciel - za艂膮cznik - dot. wniosku o rezerwacj臋 numeru2020-08-17 09:33:4119
.PDF435.4 KB POBIERZw艂a艣ciciel-za艂膮cznik - dot. wniosku o rejestracj臋 jednostki2020-08-17 09:34:4323
.PDF428.2 KB POBIERZarmator -dot. wniosku o rejestracj臋 jednostki2020-08-17 09:35:1223
.PDF537.5 KB POBIERZarmator zmiana danych - dot. wniosku o zmian臋 danych jednostki2020-08-17 09:35:3920
.PDF508.1 KB POBIERZdane jednostki - rezerwacja - dot. wniosku o rezerwacj臋 numeru2020-08-17 09:36:0922
.PDF435.4 KB POBIERZw艂asciciel - za艂膮cznik - dot. zawiadomienia o nabyciu2020-08-17 09:36:5321
.PDF435.4 KB POBIERZw艂asciciel - za艂膮cznik - dot. zawiadomienia o zbyciu2020-08-17 09:37:5025
.PDF604.5 KB POBIERZdane jednostki - rejestracja -dot. wniosku o rejestracj臋 jednostki2020-08-17 09:38:2123
.PDF587.8 KB POBIERZdane jednostki - zmiana danych - dot. wniosku o zmian臋 danych jednostki2020-08-17 09:38:5221
.PDF437 KB POBIERZo艣wiadczenie - pouczenie - dot. wniosku o rezerwacj臋 numeru2020-08-17 09:39:2321
.PDF437 KB POBIERZo艣wiadczenie - pouczenie - dot. zawiadomienia o nabyciu2020-08-17 09:39:4623
.PDF437 KB POBIERZo艣wiadczenie - pouczenie - dot. zawiadomienia o zbyciu2020-08-17 09:40:0921
.PDF426.9 KB POBIERZdane jednostki - aktualne dokumenty - dot. wniosku o rejestracj臋 jednostki2020-08-17 09:40:3323
.PDF437 KB POBIERZo艣wiadczenie - pouczenie - dot. wniosku o zmian臋 danych jednostki2020-08-17 09:40:5525
.PDF437 KB POBIERZo艣wiadczenie - pouczenie - dot. wniosku o rejestracj臋 jednostki2020-08-17 09:41:2321

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:41:37
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-17 09:12:04
Liczba wy艣wietle艅 : 61

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  15.01.2020 13:45poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:52poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 13:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14236151