logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Biurem kieruje pe艂nomocnik Piotr Eichstaedt
ul. Roosevelta 36/38
88 - 100 Inowroc艂aw
II pi臋tro p. 143
tel: (0 52) 35 92 108

Do podstawowych zada艅 Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nale偶y w szczeg贸lno艣ci :

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1)聽zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

2)聽聽ochrona system贸w i sieci teleinformatycznych,

3)聽kontrola聽ochrony聽informacji聽niejawnych聽oraz聽przestrzegania聽przepis贸w

o ochronie tych informacji,

4)聽okresowa kontrola ewidencji, materia艂贸w i obiegu dokument贸w,

5)聽opracowanie planu ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji,

6)聽szkolenie聽pracownik贸w聽w聽zakresie聽ochrony聽informacji聽niejawnych聽

i wydawanie im po艣wiadcze艅 bezpiecze艅stwa,

7)聽wsp贸艂praca聽z聽jednostkami聽i聽kom贸rkami聽organizacyjnymi聽s艂u偶b聽ochrony

聽pa艅stwa,

8)聽podejmowanie聽dzia艂a艅聽zmierzaj膮cych聽do聽wyja艣nienia聽okoliczno艣ci

聽naruszenia przepis贸w o ochronie informacji niejawnych,

9)realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o samorz膮dzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorz膮dowych oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez osoby pe艂ni膮ce funkcje publiczne聽w zakresie, m.in. o艣wiadcze艅 maj膮tkowych oraz o艣wiadcze艅 o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej przez ma艂偶onka, wst臋pnych, zst臋pnych聽聽i rodze艅stwo,

聽10)sprawowanie nadzoru nad kancelari膮 tajn膮.

聽2.W zakresie spraw wojskowo - kombatanckich:

聽1)聽organizowanie i prowadzenie poboru,

聽2)聽realizowanie, dla kombatant贸w i os贸b represjonowanych, zada艅 w zakresie opieki zdrowotnej i us艂ug opieku艅czych,

聽3)聽organizowanie na terenie powiatu obchod贸w rocznic, w celu upami臋tnienia walki o niepodleg艂o艣膰 Polski oraz uczczenia pami臋ci ofiar wojny i okresu powojennego,

聽4)聽艣wiadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosk贸w聽o przyznanie w drodze wyj膮tku emerytur i rent kombatantom oraz osobom represjonowanym,

聽5)聽analiza sytuacji 偶yciowej kombatant贸w i os贸b represjonowanych聽oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,

聽6)聽prowadzenie spraw zwi膮zanych z rozwi膮zaniem stosunku pracy聽z kombatantem lub inn膮 osob膮 uprawnion膮, w okresie 2 lat przed osi膮gni臋ciem wieku uprawniaj膮cego do wcze艣niejszego przej艣cia聽na emerytur臋, po uprzednim uzyskaniu zgody Starosty,聽

聽7)聽wsp贸艂dzia艂anie i udzielanie pomocy organizacyjnej Powiatowej Radzie Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych,

1.聽Przygotowywanie pozwole艅 na przeprowadzanie zbi贸rek publicznych聽na obszarze powiatu lub jego cz臋艣ci, obejmuj膮cej wi臋cej ni偶 jedn膮聽gmin臋.

聽4. W zakresie spraw zwi膮zanych z zarz膮dzaniem kryzysowym, ochron膮

4. W zakresie spraw zwi膮zanych z zarz膮dzaniem kryzysowym, ochron膮 ludno艣ci i sprawami obronnymi nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

l)聽聽聽聽 planowanie dzia艂alno艣ci z zakresu zarz膮dzania kryzysowego, ochrony ludno艣ci i spraw obronnych oraz analiza stanu przygotowania do w/w dzia艂alno艣ci, w tym realizacja zada艅 zwi膮zanych z dor臋czaniem kart powo艂ania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu,

2)聽聽聽 organizowanie i zapewnienie warunk贸w funkcjonowania i ci膮g艂o艣ci dzia艂ania Powiatowego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego dzia艂alno艣ci膮,

3)聽聽 gromadzenie danych okre艣laj膮cych zagro偶enia wyst臋puj膮ce na terenie powiatu oraz bie偶膮ca analiza tych danych,

4)聽聽 ustalanie procedur ratowniczych, a w przypadku wyst膮pienia kryzysu koordynacja dzia艂ania jednostek ratowniczych,

5)聽聽 organizowanie szkole艅 i 膰wicze艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego, ochrony

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ludno艣ci i spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych powiatu 聽聽聽聽 i gminy,

6)聽聽 dokonywanie oceny stanu przygotowa艅 obronnych i obrony cywilnej,

7)聽聽 opracowywanie plan贸w obrony cywilnej powiatu oraz nadz贸r nad opracowywaniem plan贸w obrony cywilnej gmin,

8)聽聽 przygotowywanie i zapewnienie dzia艂ania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

9) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludno艣ci,

10)koordynowanie i nadzorowanie przedsi臋wzi臋膰 z zakresu ochrony d贸br kultury,

11)koordynowanie przedsi臋wzi臋膰 w zakresie integracji si艂 obrony cywilnej do

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 prowadzenia 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 akcji 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ratunkowych 聽聽聽聽 oraz 聽聽聽聽 likwidacji 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 skutk贸w kl臋sk

偶ywio艂owych i zagro偶e艅 艣rodowiska,

12)organizowanie ochrony przeciwpowodziowej w powiecie,

13)opracowywanie i utrzymywanie w sta艂ej aktualno艣ci dokumentacji obronnej powiatu oraz dokumentacji akcji kurierskiej,

14)nadzorowanie i 聽聽聽聽聽聽聽 kontrolowanie stanu realizacji zada艅 w zakresie

zarz膮dzania kryzysowego, ochrony ludno艣ci i spraw obronnych w gminach i wydzia艂ach Starostwa,

15)sprawowanie w zakresie okre艣lonym w przepisach szczeg贸lnych, czynno艣ci

zwi膮zanych ze wsp贸艂prac膮 z jednostkami:

a)聽聽聽 Komend膮 Powiatow膮 Policji w Inowroc艂awiu,

b)聽聽聽 Komend膮 Powiatow膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu,

c)聽聽聽 Pa艅stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowroc艂awiu,

d)聽聽聽 Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Inowroc艂awiu,

e)聽聽聽 Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Inowroc艂awiu,

f)聽聽聽聽 Wojew贸dzkim Zarz膮dem Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych ( Biuro Terenowe w Inowroc艂awiu)

g)聽聽聽 Wojew贸dzkim Inspektoratem Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa (Oddzia艂 w Inowroc艂awiu),

16) obs艂uga administracyjno-biurowa Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku.

5. W zakresie spraw zwi膮zanych z ochron膮 przeciwpo偶arow膮 Starostwa:

I) organizowanie dzia艂a艅 w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej,

2)opracowanie i upowszechnianie instrukcji przeciwpo偶arowej,

3)przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpo偶arowej.

6. Kancelaria tajna:

l)聽聽聽 rejestrowanie, przechowywanie, wydawanie lub udost臋pnienie dokument贸w niejawnych osobom upowa偶nionym

2) prowadzenie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami rejestr贸w dokument贸w.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Ma艂gorzata Pigu艂a-Jak贸bczyk
Data wprowadzenia : 2006-12-21 14:03:01
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-03 09:06:12
Liczba wy艣wietle艅 : 770

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  03.07.2009 08:10poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  06.01.2010 07:38poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  07.10.2011 08:10poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  26.10.2011 10:07poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  07.09.2012 09:55poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Ma艂gorzata Pigu艂a-Jak贸bczyk  12.06.2009 08:54poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  09.06.2009 12:21poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  20.02.2007 08:56poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  19.02.2007 13:27poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  21.12.2006 13:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13465898