logo
Za艂atwianie spraw » Edukacja, Sport i Zdrowie
7. Szko艂y i plac贸wki niepubliczne
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
I. Wydawanie za艣wiadcze艅 o wpisie do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego II. Wydawanie szko艂om niepublicznym decyzji o uprawnieniach szk贸艂 publicznychI. Wydawanie za艣wiadcze艅 o wpisie do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego


Podstawa prawna
art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.)

Wymagane dokumenty:
Zg艂oszenie do ewidencji, kt贸re powinno zawiera膰:
- oznaczenie osoby zamierzaj膮cej prowadzi膰 szko艂臋 lub plac贸wk臋, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
- okre艣lenie odpowiednio typu i rodzaju szko艂y lub plac贸wki oraz daty rozpocz臋cia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kszta艂cenia og贸lnozawodowego, a w przypadku szko艂y prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe - nazw zawod贸w, w jakich szko艂a b臋dzie kszta艂ci膰, zgodnych z nazwami zawod贸w wyst臋puj膮cych w klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawod贸w i specjalno艣ci ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra w艂a艣ciwego do spraw pracy.
- wskazanie miejsca prowadzenia szko艂y lub plac贸wki oraz informacj臋 o warunkach lokalowych zapewniaj膮cych:
a) mo偶liwo艣膰 prowadzenia zaj臋膰 dydaktyczno - wychowawczych;
b) realizacj臋 innych zada艅 statutowych;
c) w przypadku szko艂y prowadz膮cej kszta艂cenie zawodowe - mo偶liwo艣膰 realizacji praktycznej nauki zawodu;
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odr臋bnymi przepisami.
- statut szko艂y lub plac贸wki
- dane dotycz膮ce kwalifikacji pracownik贸w pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub plac贸wce
- zobowi膮zanie do przestrzegania wymaga艅 okre艣lonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szko艂y ponadgimnazjalnej ubiegaj膮cej si臋 nadanie uprawnie艅 szko艂y publicznej z dniem rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci

Op艂aty
op艂ata nie jest pobierana

Termin i spos贸b za艂atwienia sprawy
wpis dokonywany jest w ci膮gu 30 dni od daty zg艂oszenia oraz z urz臋du dor臋czane jest zg艂aszaj膮cemu za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji a kopia za艣wiadczenia przekazywana jest w艂a艣ciwemu kuratorowi o艣wiaty, w przypadku szk贸艂 artystycznych r贸wnie偶 ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw kultury oraz organowi podatkowemu.

Jednostka prowadz膮ca spraw臋
Anna W艂贸czy艅ska, telefon: 052 3592146, pok贸j 162

Tryb odwo艂awczy
Kuratorium O艣wiaty

Dodatkowe informacje
Odmowa wpisu do ewidencji nast臋puje je偶eli:
- zg艂oszenie nie zawiera danych wymienionych w podpunkcie c i mimo wezwania nie zosta艂o uzupe艂nione w odpowiednim terminie
- statut szko艂y lub plac贸wki jest sprzeczny z obowi膮zuj膮cym prawem i mimo wezwania nie zosta艂 zmieniony.II. Wydawanie szko艂om niepublicznym decyzji o uprawnieniach szk贸艂 publicznych


Podstawa prawna
art. 85 ust. 3 w zwi膮zku z art. 7 ust. ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 roku o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.)
Wymagane dokumenty
pozytywna opinia kuratora o艣wiaty, w przypadku szk贸艂 medycznych - tak偶e opini臋 ministra w艂a艣ciwego do spraw zdrowia.

Op艂aty
Nie pobierana jest op艂ata

Termin za艂atwienia sprawy
30 dni od daty zg艂oszenia wniosku

Jednostka prowadz膮ca spraw臋
Anna W艂贸czy艅ska, telefon 052 3592146, pok贸j 162

Tryb odwo艂awczy
Kuratorium O艣wiaty

Dodatkowe informacje
Szko艂a niepubliczna mo偶e uzyska膰 uprawnienia szko艂y publicznej je偶eli:
- realizuje programy nauczania uwzgl臋dniaj膮ce podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt. 4 lit. a)
- stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczni贸w oraz przeprowadzania egzamin贸w i sprawdzian贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt. 5, z wyj膮tkiem egzamin贸w wst臋pnych
- prowadzi dokumentacj臋 przebiegu nauczania ustalon膮 dla szk贸艂 publicznych
- w przypadku szko艂y zawodowej - kszta艂ci w zawodach okre艣lonych w klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 1, albo w innych zawodach za zgod膮 ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania
- zatrudnia nauczycieli przedmiot贸w obowi膮zkowych posiadaj膮cych kwalifikacje okre艣lone dla nauczycieli szk贸艂 publicznychIII. Udzielanie dotacji niepublicznym szko艂om i plac贸wkom wpisanym do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych Powiatu Inowroc艂awskiego


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 20113 r. poz. 595 z p贸藕n. zm.);

Ustawa z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z p贸藕n. zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕n. zm.);

Uchwa艂a Nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania.


Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielnie dotacji.

Op艂aty
Nie pobierana si臋.

Termin za艂atwienia sprawy
Z艂o偶enie wniosku do 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji.

Jednostka prowadz膮ca spraw臋
Wydzia艂 Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu,

ul. Roosevelata 36-38, 88-100 Inowroc艂aw, IV pi臋tro, pok贸j 160

Agnieszka Bonik tel. 52 359-21-45

Tryb odwo艂awczy
Odwo艂anie od decyzji wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Bydgoszczy za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje
brak

Autor : Agnieszka Bonik
Zredagowa艂(a) : Krzysztof Drgas
Data wprowadzenia : 2006-12-20 10:56:57
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-11 11:27:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1897

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:12poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:14poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:16poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:20poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:29poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 07:49poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 08:05poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.11.2019 11:54poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.02.2020 09:03poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  21.02.2020 14:28poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Drgas  20.12.2006 09:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13438395