logo
Za艂atwianie spraw
Architektura i budownictwo

Architektura i budownictwo

Do zada艅 Wydzia艂u nale偶膮 czynno艣ci zwi膮zane mi臋dzy innymi z:

1) sprawdzaniem projekt贸w budowlanych w zakresie:

a) zgodno艣ci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak偶e z wymaganiami ochrony 艣rodowiska w szczeg贸lno艣ci okre艣lonymi w decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, o kt贸rej mowa w ustawie prawo ochrony 艣rodowiska,

b) zgodno艣ci projektu zagospodarowania dzia艂ki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

c) kompletno艣ci projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnie艅, pozwole艅 i sprawdze艅 oraz informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia oraz za艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

d) wykonania - w przypadku obowi膮zku sprawdzenia projektu, o kt贸rym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a tak偶e sprawdzenia projektu przez osob臋 posiadaj膮c膮 wymagane uprawnienia budowlane i legitymuj膮c膮 si臋 aktualnym na dzie艅 opracowania projektu lub jego sprawdzenia - za艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

2) prowadzeniem rejestru wniosk贸w o pozwolenie na budow臋 oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budow臋 oraz rejestru zg艂osze艅 budowy, a tak偶e przekazywanie do organu wy偶szego stopnia, wprowadzanych do nich danych,

3) wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projekt贸w budowlanych,

4) przyjmowaniem zg艂osze艅 o budowie obiekt贸w oraz wykonaniu rob贸t, na kt贸re nie jest wymagane pozwolenie na budow臋,

5) wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej,

6) nak艂adaniem w drodze decyzji, o kt贸rej mowa w art.30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane obowi膮zku uzyskania pozwolenia na wykonanie okre艣lonego obiektu lub rob贸t budowlanych obj臋tych obowi膮zkiem zg艂oszenia, o kt贸rym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo wymienionej ustawy, je偶eli ich realizacja mo偶e narusza膰 ustalenia miejscowego planu i zagospodarowania przestrzennego lub spowodowa膰:

a) zagro偶enie bezpiecze艅stwa ludzi i mienia,

b) pogorszenie stanu 艣rodowiska lub d贸br kultury,

c) pogorszeniem warunk贸w zdrowotno - sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie b膮d藕 zwi臋kszenie ogranicze艅 lub uci膮偶liwo艣ci dla teren贸w s膮siednich,

7) przyjmowaniem zg艂osze艅 z projektem budowlanym,

8) przyjmowaniem zg艂osze艅 o rozbi贸rce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwole艅 na rozbi贸rk臋 na wniosek inwestora,

9) wydawaniem pozwole艅 na budow臋, przenoszeniem pozwolenia na budow臋 innego inwestora oraz orzekaniem o wyga艣ni臋ciu pozwolenia na budow臋,

10) wydawaniem decyzji zezwalaj膮cej na wej艣cie na teren s膮siedniej nieruchomo艣ci do budynku lub lokalu w celu wykonania rob贸t budowlanych,

11) przyjmowaniem zg艂osze艅 dotycz膮cych zmiany sposobu u偶ytkowania,

12) wydawaniem za艣wiadcze艅 stwierdzaj膮cych, 偶e dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym lub u偶ytkowym oraz potwierdzaj膮cym powierzchni臋 u偶ytkow膮 i wyposa偶enie techniczne domu,

13) rejestracj膮 dziennik贸w budowy,

14) opiniowaniem projekt贸w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekt贸w miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego.


Wi臋cej »licznik odwiedzin: 9640780