Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnikiem jest Beata Kowalska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
p. 217
tel. 52 35 92 330
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl

 1. Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w zakresie edukacji należy w szczególności:
  1. 1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz placówek oświatowych;
  2. 2) zatwierdzanie arkuszy organizacji szkół i placówek oraz ich aneksów;
  3. 3) opracowywanie projektów regulaminów wynikających z przepisów prawa dotyczących nauczycieli;
  4. 4) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół oraz placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz uczniów, a także przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki;
  5. 5) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz odwoływaniem z tego stanowiska;
  6. 6) wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych;
  7. 7) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół, w tym m.in.: uzgadnianie z dyrektorami szkół kierunków kształcenia oraz obsługa elektronicznego systemu naboru;
  8. 8) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem odpowiednich form kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  9. 9) uzgadnianie liczby godzin dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania oraz liczby godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  10. 10) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
  11. 11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  12. 12) prowadzenie spraw dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;
  13. 13) prowadzenie baz danych w ramach systemu informacji oświatowej w zakresie:
   1. przekazywania danych identyfikacyjnych szkół i placówek prowadzonych oraz rejestrowanych przez Powiat do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz ich bieżąca aktualizacja,
   2. przekazywania danych wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
   3. kontroli prawidłowości danych zawartych w zestawieniach przekazywanych do bazy danych SIO przez podległe oraz rejestrowane szkoły i placówki w zakresie liczby uczniów i nauczycieli,
   4. wydawania i cofania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO dla dyrektorów szkół i placówek oraz szkół i placówek podlegających wpisowi do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Inowrocławski;
  14. 14) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom szkół ponadpodstawowych stypendiów;
  15. 15) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem małoletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  16. 16) prowadzenie spraw związanych z realizacją porozumień dotyczących dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ośrodkach dokształcania zawodowego;
  17. 17) prowadzenie spraw związanych z refundacją pracodawcom dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk zawodowych;
  18. 18) prowadzenie spraw związanych w wyłanianiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych;
  19. 19) w zakresie dotyczącym szkół i placówek niepublicznych:
   1. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
   2. ustalanie wysokości dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
   3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu dotacji przez szkoły i placówki niepubliczne;
  20. 20) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań oświatowych;
  21. 21) kontrola szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w zakresie określonym w przepisach prawa;
  22. 22) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań oświatowych;
  23. 23) prowadzenie akt i spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia należy w szczególności:
  1. 1) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem, prowadzeniem i likwidacją Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, nadawaniem mu statutu oraz sprawowaniem nadzoru przez organ, który utworzył Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Powiatu;
  2. 2) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz prowadzenie spraw wynikających z braku wyłonienia przez komisję konkursową w kolejnych dwóch konkursach kierownika zakładu, z przyczyn określonych w ustawie;
  3. 3) prowadzenie czynności związanych z nadzorem podmiotu tworzącego nad realizacją przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zadań statutowych;
  4. 4) prowadzenie czynności związanych z nadzorem podmiotu tworzącego nad prawidłowością gospodarowania mieniem przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu;
  5. 5) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie powołania i funkcjonowania Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu;
  6. 6) przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorami państwowych uczelni medycznych na udostępnianie oddziału medycznego, który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;
  7. 7) wykonywanie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie Powiatu;
  8. 8) opracowywanie decyzji o wydanie zwłok szkołom wyższym;
  9. 9) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa;
  10. 10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
  11. 11) prowadzenie spraw dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
  12. 12) koordynowanie zadań z zakresu promocji zdrowia realizowanych na terenie Powiatu;
  13. 13) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji programów zdrowotnych;
  14. 14) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zdrowia publicznego;
  15. 15) realizacja programów zdrowotnych, do których przystępuje Powiat Inowrocławski.
 3. Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w zakresie sportu, należy w szczególności:
  1. 1) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
   1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
   2. organizowanie zajęć, zawodów, turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  2. 2) nadzór nad rozwojem, dostępnością i utrzymaniem bazy sportowo-rekreacyjnej;
  3. 3) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie organizacji form działalności sportowo- rekreacyjnych;
  4. 4) koordynacja w zakresie ustalania kalendarza imprez sportowych;
  5. 5) organizacja współzawodnictwa sportowego, zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  6. 6) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zajęć sportowych;
  7. 7) realizacja zadań dotyczących udzielania przez Powiat dotacji klubom sportowym na podstawie ustawy o sporcie.
 4. Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w zakresie turystyki, należy w szczególności:
  1. 1) upowszechnianie turystyki;
  2. 2) prowadzenie spraw związanych z promocją oraz informacją turystyczną;
  3. 3) współpraca z podmiotami zajmującymi się turystyką;
  4. 4) organizacja wydarzeń o charakterze turystycznym.
 5. Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze pożytku publicznego oraz sprawozdań z ich realizacji;
  2. 2) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu, ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wynikających ze składania ofert na podstawie art. 19a oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ww. ustawy;
  3. 3) sporządzanie umów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
  4. 4) ocena merytoryczna sprawozdań z wykonania zadań zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
  5. 5) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie;
  6. 6) pomoc w promowaniu działalności organizacji pozarządowych;
  7. 7) koordynacja bieżących kontaktów pomiędzy samorządem powiatowym i sektorem pozarządowym.
 6. Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji, należy w szczególności:
  1. 1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej;
  2. 2) prowadzenie rejestru stowarzyszeń oraz fundacji i ochotniczych straży pożarnych;
  3. 3) wykonywanie czynności w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
  4. 4) wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji.
 7. Do zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia należy również:
  1. 1) przygotowywanie umów i projektów zarządzeń oraz uchwał z zakresu spraw realizowanych przez Wydział;
  2. 2) rozliczanie dotacji otrzymanych i udzielanych z zakresu spraw realizowanych przez Wydział poprzez merytoryczne sprawdzenie dokumentacji i dostarczenie do Wydziału Budżetowo-Finansowego stosownych dokumentów;
  3. 3) opracowywanie dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
  4. 4) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia;
  5. 5) współpraca z Powiatowym Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu w zakresie spraw realizowanych przez wydział;
  6. 6) organizacja spotkań, narad, konferencji i uroczystości okolicznościowych z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
  7. 7) współpraca z innymi Wydziałami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w zakresie zadań dotyczących edukacji, sportu, zdrowia, turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego;
  8. 8) wykonywanie zadań w zakresie określonym w przepisach szczególnych, związanych z nadzorem, gospodarką finansową, kontrolą lub zwierzchnictwem nad placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 50
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 28.06.2024 11:28:02
Data udostępnienia informacji: 01.07.2024 07:45:53
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024 11:35:28
Rejestr zmian