Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przyjmowanie interesantów:

 • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30,
 • wtorek w godz. 7.30 – 17.00,
 • piątek w godz. 7.30 – 14.00.

Wydział Komunikacji i Transportu podzielony jest na:

 1. Referat Rejestracji Pojazdów
 2. Referat Praw Jazdy
 3. Referat Transportu i Dróg

Naczelnikiem jest Anna Skirzyńska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl

 1. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie Referatu Rejestracji Pojazdów należy w szczególności:
  1. 1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową, rejestracją czasową warunkową oraz rejestracją profesjonalną pojazdów;
  2. 2) wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników;
  3. 3) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, zwanym dalej PoRD;
  4. 4) czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu w przypadkach określonych w ustawie PoRD;
  5. 5) przyjmowanie i realizowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
  6. 6) dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych pojazdu zgodnie z ustawą PoRD oraz odrębnymi przepisami;
  7. 7) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu (nabyciu) pojazdu;
  8. 8) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych w ustawie PoRD;
  9. 9) wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;
  10. 10) kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne pojazdu w przypadkach określonych w ustawie PoRD;
  11. 11) wydawanie zaświadczeń potwierdzających określone fakty lub stan prawny;
  12. 12) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i informacji o pojazdach i ich właścicielach (posiadaczach);
  13. 13) wydawanie decyzji o nałożeniu kar pieniężnych w przypadkach określonych w artykule 144mb ustawy PoRD;
  14. 14) udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.
 2. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie Referatu Praw Jazdy należy w szczególności:
  1. 1) prowadzenie rejestru kierowców, wydanych uprawnień oraz zdarzeń wpływających na ograniczenia w korzystaniu z uprawnień do prowadzenia pojazdów;
  2. 2) prowadzenie rejestru osób bez uprawnień;
  3. 3) wydawanie krajowych praw jazdy, wymiana (zmiana danych, wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji zawodowej), wydawanie wtórników tych dokumentów;
  4. 4) wykonywanie w dokumentach praw jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego;
  5. 5) wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem;
  6. 6) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
  7. 7) wydawanie, rozszerzanie i przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  8. 8) wydawanie kart kwalifikacji kierowcy;
  9. 9) wymiana zagranicznych praw jazdy na krajowe prawa jazdy;
  10. 10) obsługa systemu EUCARIS;
  11. 11) wykonywanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  12. 12) wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie dokumentu prawa jazdy;
  13. 13) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi po ustaniu przyczyny, która spowodowała ich cofnięcie;
  14. 14) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i jej uchyleniu;
  15. 15) wydawanie decyzji kierującej na badania lekarskie oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
  16. 16) wydawanie informacji o obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu, badaniu psychologicznemu oraz odbyciu kursu reedukacyjnego;
  17. 17) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawień do kierowania pojazdami silnikowymi w razie przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
  18. 18) przyjmowanie od Policji i ewidencjonowanie zagranicznych praw jazdy;
  19. 19) przyjmowanie i ewidencjonowanie od prokuratury i sądów zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy i postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy, postanowień o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy, postanowień o niezatrzymaniu prawa jazdy;
  20. 20) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawień do kierowania pojazdem silnikowym w razie stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił:
   1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   2. trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;
  21. 21) generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) i profilu kierowcy zawodowego (PKZ) oraz ich udostępnianie osobie, której dotyczy oraz ośrodkom szkolenia kierowców i ośrodkom egzaminowania;
  22. 22) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz którym uprawnienia zatrzymano lub cofnięto;
  23. 23) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym dokumencie prawa jazdy oraz zaświadczeń potwierdzających określone fakty lub stan prawny;
  24. 24) udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.
 3. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie Referatu Transportu i Dróg należy w szczególności:
  1. 1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
  2. 2) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
  3. 3) wydawanie uprawień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów;
  4. 4) wydawanie decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
  5. 5) prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz spraw związanych ze szkoleniem kandydatów na kierowców;
  6. 6) prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie;
  7. 7) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców poprzez system informatyczny „Portal Starosty”;
  8. 8) wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów oraz wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji instruktora;
  9. 9) wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji wykładowców;
  10. 10) wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora i wykładowcy z ewidencji;
  11. 11) wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców i ich skreśleniu z ewidencji;
  12. 12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniem prowadzonym w ośrodkach szkolenia kierowców;
  13. 13) przygotowywanie rankingu zdawalności egzaminów kandydatów na kierowców;
  14. 14) prowadzenie postępowań i spraw związanych z badaniem dobrej reputacji przewoźników;
  15. 15) współpraca z organami kontroli;
  16. 16) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;
  17. 17) wydawanie licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym do przewozu od 7 do 9 osób;
  18. 18) wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
  19. 19) wydawanie zaświadczeń na transport drogowy na potrzeby własne osób i rzeczy;
  20. 20) planowanie, organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;
  21. 21) wydawanie potwierdzeń zgłoszenia przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  22. 22) wydawanie decyzji o odmowie wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
  23. 23) koordynacja oraz zatwierdzanie rozkładów jazdy;
  24. 24) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób;
  25. 25) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób;
  26. 26) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej;
  27. 27) przekazywanie do Krajowego Rejestru Przewoźników Transportu Drogowego informacji o wpisie, wykreśleniu, wygaśnięciu oraz zmianie danych zezwoleń na krajowy transport drogowy;
  28. 28) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu, prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi oraz przepadkiem pojazdów na rzecz Powiatu;
  29. 29) wydawanie decyzji w zakresie spraw związanych z zapłatą kosztów wynikających z usunięcia i przechowywania pojazdu usuniętego z drogi Powiatu;
  30. 30) prowadzenie czynności kontrolnych przedsiębiorców posiadających:
   1. licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
   2. licencje na przewóz osób samochodem osobowym,
   3. licencje na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą,
   4. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie osób i rzeczy,
   5. zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
   6. zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  31. 31) prowadzenie czynności kontrolnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów nauki jazdy i wykładowców;
  32. 32) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
  33. 33) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu;
  34. 34) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;
  35. 35) opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
  36. 36) opiniowanie projektów organizacji ruchu dla organów wyższego szczebla;
  37. 37) prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i funkcjonowania oznakowania drogowego;
  38. 38) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami ruchu;
  39. 39) wydawanie decyzji i uzgodnień na prowadzenie imprez z wykorzystaniem dróg powiatowych i gminnych;
  40. 40) udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.
 4. Wydział Komunikacji i Transportu prowadzi sprawozdawczość statystyczną i przekazuje dane stanowiące zasób upoważnionym podmiotom, w przypadkach określonych w ustawach.
 5. Wydział Komunikacji i Transportu współpracuje z Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w zakresie spraw realizowanych przez Wydział.
 6. Wydział Komunikacji i Transportu prowadzi czynności związane z nadzorem Zarządu Powiatu nad realizacją przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zadań statutowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 51
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji i Transportu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 28.06.2024 13:33:18
Data udostępnienia informacji: 01.07.2024 07:48:03
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024 11:31:47
Rejestr zmian