Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Biurem kieruje p.o. kierownika Małgorzata Oczki
ul. Poznańska 133 A
88 - 100 Inowrocław
tel/fax 52 3538376
tel.52 3570016
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl
Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl

 1. 1. Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie ochrony informacji niejawnych należy wspieranie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie:
  1. 1) zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  2. 2) zapewnienia ochrony autonomicznej są przetwarzane informacje niejawne;
  3. 3) zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka;
  4. 4) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  5. 5) opracowywania i aktualizowania planu ochrony informacji niejawnych obowiązującego w Starostwie, nadzorowania jego realizacji;
  6. 6) prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  7. 7) prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  8. 8) prowadzenia aktualnego wykazu osób albo wykonujących czynności zlecone, które do informacji niejawnych, oraz osób, którym bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  9. 9) podejmowania działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  10. 10) rejestrowania, przechowywania, wydawania lub udostępniania dokumentów niejawnych osobom uprawnionym; stacji komputerowej, w których zatrudnionych w Starostwie posiadają uprawnienia do dostępu odmówiono wydania poświadczenia
  11. 11) prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrów dokumentów niejawnych,
  12. 12) kontrolowania właściwego oznaczania dokumentów niejawnych wytwarzanych w Starostwie;
  13. 13) nadzorowania obiegu dokumentów niejawnych.
 2. 2. Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie spraw wojskowo-kombatanckich należy w szczególności:
  1. 1) organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej;
  2. 2) realizowanie, dla kombatantów i osób represjonowanych, zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;
  3. 3) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
  4. 4) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent kombatantom oraz osobom represjonowanym;
  5. 5) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;
  6. 6) prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną, w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, po uprzednim uzyskaniu zgody Starosty;
  7. 7) współdziałanie i udzielanie pomocy organizacyjnej Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 3. 3. Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:
  1. 1) opracowywanie, organizowanie i aktualizacja planu Akcji Kurierskiej;
  2. 2) reklamowanie pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  3. 3) realizowanie zadań w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
  4. 4) opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";
  5. 5) opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu;
  6. 6) opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny;
  7. 7) opracowywanie i aktualizacja zakresu działania Starostwa w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju;
  8. 8) przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania, w tym stanowiska kierowania;
  9. 9) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty;
  10. 10) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Państwa Gospodarza na wypadek przemieszczania się lub pobytu na terenie Powiatu wojsk sojuszniczych Host Nation Support (HNS);
  11. 11) opracowywanie i aktualizacja Planu przemieszczenia i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na Głównym Stanowisku Kierowania w zapasowym miejscu pracy;
  12. 12) opracowywanie i aktualizacja Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Inowrocławskiego na potrzeby obronnepaństwa,
 4. 4. Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
  1. 1) nadzorowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowamem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu;
  2. 2) uaktualnianie danych dotyczących zagrożeń środkami trującymi, promieniotwórczymi i toksycznymi środkami przemysłowymi oraz zakładów pracy posiadających niebezpieczne substancje chemiczne na terenie Powiatu;
  3. 3) nadzorowanie systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  4. 4) prowadzenie dokumentacji planistycznej dotyczącej zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania nad num kontroli w drodze zaplanowanych działań i reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru;
  5. 5) organizowanie i zapewnienie warunków funkcjonowania i ciągłości działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością, w tym realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego:
   1. a) opracowanie i przedłożenie właściwemu Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
   2. b) realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
   3. c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
   4. d) przedstawienie Staroście do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego,
   5. e) organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenie,
   6. f) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
   7. g) realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej;
  6. 6) koordynowanie działań w gminach Powiatu z zakresu przygotowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego;
  7. 7) prowadzenie kontroli i aktualizowanie bazy danych dla potrzeb ochrony ludności Powiatu;
  8. 8) utrzymywanie w pełnej gotowości i sprawności technicznej sprzętu radiotelefonicznego, komputerowego, radiowego będącego na wyposażeniu Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
  9. 9) opracowanie i nadzorowanie wykonania harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Starostwa;
  10. 10) koordynacja zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i w przypadku klęski żywiołowej.
 5. 5. Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie spraw obrony cywilnej należy w szczególności:
  1. 1) prowadzenie dokumentacji planistycznej związanej z obroną cywilną Powiatu na czas zagrożenia bezpieczeństwa i wojny;
  2. 2) opracowanie i aktualizowanie wymaganą przepisami niżej wymienioną dokumentację planistyczną:
   1. a) Plan Obrony Cywilnej,
   2. b) Instrukcja Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
   3. c) System Wczesnego Ostrzegania,
   4. d) System Wykrywania i Alarmowania,
   5. e) Plan Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności;
  3. 3) koordynowanie działań w Urzędach Gmin z terenu Powiatu w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z obroną cywilną;
  4. 4) opracowywanie i nadzorowanie wykonania zadań zawartych w „Planie działania Starosty Inowrocławskiego w zakresie obrony cywilnej";
  5. 5) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu i gminy;
  6. 6) analizowanie i ocenianie stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego;
  7. 7) zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz prowadzenie miesięcznych treningów nasłuchu w sieci ostrzegania O.D.N.;
  8. 8) koordynowanie prac, nadzorowanie modernizacji i utrzymanie w sprawności Centralnych Systemów Alarmowych;
  9. 9) współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  10. l0) koordynowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  11. 11) współdziałanie z szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie zadań dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych,
  12. 12) współpracowanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obrony cywilnej;
  13. 13) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
  14. 14) zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remonty i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania;
  15. 15) prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;
  16. 16) prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej sprzętu obrony cywilnej będącego w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  17. 17) prowadzenie kontroli wynikającej z bieżącej realizacji zadań.
 6. 6. Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Starostwa należy w szczególności:
  1. 1) organizowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  2. 2) opracowanie i upowszechnianie instrukcji przeciwpożarowej;
  3. 3) przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10811
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020 14:01:00
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 15.06.2023 11:32:20
Rejestr zmian