Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnikiem jest Joanna Stefańska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 310
e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl

 1. Do podstawowych zadań Wydziału Budżetowo-Finansowego w zakresie Referatu Budżetowego należy w szczególności:
  1. 1) opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;
  2. 2) opracowywanie projektu budżetu Powiatu;
  3. 3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i weryfikacja projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych;
  4. 4) przekazywanie jednostkom organizacyjnym Powiatu pisemnych informacji o dokonanych zmianach w planach finansowych oraz w planach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu;
  5. 5) opracowywanie projektów uchwał Zarządu oraz Rady dotyczących budżetu Powiatu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwał wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych;
  6. 6) sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych organu oraz sprawozdań zbiorczych;
  7. 7) analizowanie wykonania budżetu za okresy sprawozdawcze;
  8. 8) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej organu, zgodnie z przepisami o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych;
  9. 9) dystrybuowanie środków na rachunki bankowe poszczególnych jednostek Powiatu, zgodnie z aktualnym planem finansowym;
  10. 10) bieżąca współpraca z bankiem obsługującym budżet Powiatu;
  11. 11) sporządzanie bilansu budżetu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych Powiatu na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu jednostkowych sprawozdań finansowych;
  12. 12) sporządzanie skonsolidowanego bilansu, zestawienia zmian w funduszu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Powiatu;
  13. 13) współpraca z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotacji celowych;
  14. 14) przekazywanie obowiązujących sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz innych instytucji zgodnie z przepisami prawa;
  15. 15) przekazywanie projektów uchwał oraz uchwał Rady i Zarządu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
  16. 16) przekazywanie uchwał Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  17. 17) sporządzanie i przekazywanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy półrocznych analiz dotyczących realizacji dotacji celowych oraz informacji z wykonania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału Budżetowo-Finansowego w zakresie Referatu Finansowego należy w szczególności:
  1. 1) planowanie oraz nadzorowanie realizacji budżetu Starostwa;
  2. 2) opracowywanie projektów planów finansowych dla Starostwa oraz wnioskowanie zmian w planach finansowych;
  3. 3) prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa;
  4. 4) prowadzenie obsługi księgowej projektów unijnych;
  5. 5) prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) dochodów i wydatków Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. 6) sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. 7) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  8. 8) nadzorowanie planowania wydatków osobowych Starostwa;
  9. 9) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  10. 10) prowadzenie księgowości i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
  11. 11) windykacja należności;
  12. 12) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych,
  13. 13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad rachunkowości w jednostce, a zwłaszcza: polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej;
  14. 14) prowadzenie rejestru podatku VAT Starostwa, zbieranie informacji i deklaracji cząstkowych celem centralizacji podatku VAT Powiatu;
  15. 15) sporządzanie sprawozdań finansowych tj. bilansu, zestawienia zmian w funduszu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu;
  16. 16) sporządzanie list wypłat dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu na podstawie rachunków do umów zlecenie zatwierdzonych przez kierowników jednostki oraz ewidencji godzin wykonanego zlecenia oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w programie Płatnik, prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z tytułu ww. zobowiązań i należności;
  17. 17) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w części dotyczącej planów finansowych Wydziału Budżetowo-Finansowego oraz weryfikacja zaangażowania wydatków budżetowych wprowadzonych do ewidencji przez pozostałe wydziały Starostwa;
  18. 18) prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad realizacją przez Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu zadań statutowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 64
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Budżetowo-Finansowy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 27.06.2024 12:59:55
Data udostępnienia informacji: 01.07.2024 07:51:12
Data ostatniej aktualizacji: 09.07.2024 15:10:31
Rejestr zmian