Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) daje każdemu prawo dostępu do informacji publicznej. W rozumieniu ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. Zasady i tryb udostępniania określa ustawa.

Prawo do informacji publicznej obejmuje w szczególności uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.
Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Prawo to jest ograniczone przez przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo to podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Informacje publiczne są udostępniane w drodze:
1) ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji,
3) wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym,
4) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem sytuacji, w której udostępnienie informacji następuje na wniosek i wiąże się z poniesieniem przez urząd dodatkowych kosztów związanych ze wskazaniem we wniosku sposobu udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.
Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, urząd jest zobowiązany do powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10552
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Udostępnianie informacji publicznych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Dąbrowska
Osoba, która udostępnia informację: Agnieszka Dąbrowska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2006 10:45:07
Data udostępnienia informacji: 21.12.2006 10:45:07
Data ostatniej aktualizacji: 21.12.2006 10:45:07
Rejestr zmian