Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnikiem Wydziału jest Danuta Andrzejewska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 190
tel. do wydziału: 52 35 92 102, 103, 124, 122.

e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
  1. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także z wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska,
  2. zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  3. kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
  4. wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a także sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
 2. prowadzeniem rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia, wprowadzanych do nich danych,
 3. wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
 4. przyjmowaniem zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonaniu robót, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 5. wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 6. nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w art.30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo wymienionej ustawy, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu i zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  2. pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
  3. pogorszeniem warunków zdrowotno - sanitarnych,
  4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 7. przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym,
 8. przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
 9. wydawaniem pozwoleń na budowę, przenoszeniem pozwolenia na budowę innego inwestora oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
 10. wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
 11. przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
 12. wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym lub użytkowym oraz potwierdzającym powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
 13. rejestracją dzienników budowy,
 14. opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 26642
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Architektura i budownictwo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2019 08:48:10
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019 08:48:10
Data ostatniej aktualizacji: 29.02.2024 12:26:18
Rejestr zmian