Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Koncesja na wydobywanie kopaliny

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

- wniosek o udzielenie koncesji spełniający wymagania określone w art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 i 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

- dowody istnienia okoliczności określonych we wniosku o udzielenie koncesji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

- wypis z ewidencji gruntów i budynków wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzający dane o właścicielach (użytkownikach wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność,

- załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

- załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), jeżeli złożenie wniosku o wydanie koncesji było poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,

- dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy; jeżeli do nabycia prawa do korzystania z informacji geologicznej doszło z mocy prawa w związku ze sfinansowaniem prac geologicznych przez wnioskodawcę oraz zatwierdzeniem na jego rzecz dokumentacji geologicznej, we wniosku o udzielenie koncesji wskazuje się podstawę prawną nabycia prawa do korzystania z informacji geologicznej,

- kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,

- dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,

- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:
opłata skarbowa za koncesję – 616 zł

Opłatę skarbową uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia – Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin załatwienia sprawy:

w ciągu miesiąca od dnia wpływu kompletnego wniosku (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:
Janusz Królikowski, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Mątewska 17, piętro III,
pokój 310, tel. 52 35-92-287, email: j.krolikowski@inowroclaw.powiat.pl.

Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli:
- obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
- wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10076
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Koncesja na wydobywanie kopaliny
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 13:35:45
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 13:35:45
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2023 09:06:52
Rejestr zmian