Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 98/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego Raportu o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2018 r.
Uchwała Nr 97/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 96/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
Uchwała Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 94/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie informacji za rok 2018 obejmującej: wykonanie budżetu, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków lub opłat na raty oraz wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej
Uchwała Nr 93/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 92/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 91/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu i Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 90/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 89/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2018 rok.
Uchwała Nr 88/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
zmieniającego uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
Uchwała Nr 87/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 105 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Uchwała Nr 86/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Pawłowskiej - Staroście Inowrocławskim do podejmowania samodzielnej decyzji o wydatkach.
Uchwała Nr 85/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia za rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Uchwała Nr 84/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 83/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Uchwała Nr 82/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 81/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr 80/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 380 cm, 340 cm i 305 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 2546C Radłowo - Ludwiniec, na dz. nr 171 w m. Radłowo, gm. Pakość.
Uchwała Nr 79/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego, 2 drzew gatunku topola włoska o obwodach pni 225 cm i 254 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 75 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodach pni 100 cm i 122 cm, rosnących na dz. nr 52/6 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Mątewskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 78/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 9 drzew, tj. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 93 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 101 cm, dwupniowego drzewa gatunku topola szara o obwodach pni 96 cm i 112 cm oraz 6 drzew gatunku topola szara o obwodach pni 110 cm, 147 cm, 154 cm, 84 cm, 104 cm i 66 cm, rosnących na dz. nr 1/2 (obręb 2, arkusz 321) przy ul. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu.