Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 619/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie informacji za I kwartał 2021 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa wart. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 618/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 280 cm i 275 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2508C Wojdal - Pakość, na dz. nr 43/2 w m. Mielno, gm. Pakość oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 205 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2508C Wojdal - Pakość, na dz. nr 12/2 w m. Mielno, gm. Pakość.
Uchwała Nr 617/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku.
Uchwała Nr 616/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 615/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 614/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 613/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego - samochodu osobowego marki Renault Trafie rok produkcji 2006, numerze rejestracyjnym CIN 6P46 stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego, będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu do Ośrodka Wspierania Dziecka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 612/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup wyposażenia do pracowni renowacji elementów architektury w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu w ramach projektu pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr 611/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap
Uchwała Nr 610/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Uchwała Nr 609/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr 607/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 606/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr 605/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz ustalenia wykazu zajmowanych pomieszczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 604/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 603/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok
Uchwała Nr 602/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia formy składania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
Uchwała Nr 601/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2020 rok