Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

I. Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy przed przystąpieniem do kwalifikacji, o której mowa w art. 39b ust. 1 i w art. 39b2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz do szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 1 tej ustawy, składa do starosty następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
 • kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego;
 • wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej;
 • wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;
 • kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub oświadczenie o wydaniu takiej karty - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
 1. uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 2. ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się dołączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • kopię posiadanego prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej;
 • wzór podpisu na wniosku.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić:

 • dokument tożsamości.

II. Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się po otrzymaniu od wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub ośrodka szkolenia informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej dla osoby wpisanej w profilu kierowcy zawodowego.

Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w tej karcie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w przypadku kiedy osoba posiada ważne zagraniczne krajowe prawo jazdy, ale nie spełnia warunku do wydania polskiego krajowego prawa jazdy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5.

Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się w przypadku:

 1. osoby, która ubiega się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej - po otrzymaniu od wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o wydaniu odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej dla osoby wpisanej w profilu kierowcy zawodowego;
 2. osoby, która ubiega się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego - po otrzymaniu od ośrodka szkolenia informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej dla osoby wpisanej w profilu kierowcy zawodowego;
 3. osoby, która ubiega się o wymianę polskiej karty kwalifikacji kierowcy na podstawie polskiej karty kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu:
  1. wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
  2. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżeli jest wymagane,
  3. orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżeli jest wymagane,
  4. kopii polskiej karty kwalifikacji kierowcy lub oświadczenia o jej zagubieniu,
  5. kopii posiadanego prawa jazdy,
  6. dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty ewidencyjnej;
 4. osoby, która ubiega się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na polską kartę kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu:
  1. wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
  2. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  4. kopii posiadanej karty kwalifikacji kierowcy,
  5. kopii prawa jazdy,
  6. dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty ewidencyjnej;
 5. osoby, która ubiega się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polską kartę kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu:
  1. od ośrodka szkolenia informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego w odpowiednim zakresie,
  2. od tej osoby:
   1. wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
   2. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
   3. orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
   4. kopii karty kwalifikacji kierowcy,
   5. świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, w przypadku wydania takiego świadectwa w postaci papierowej,
   6. kopii posiadanego prawa jazdy,
   7. dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty ewidencyjnej.

*) Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592222, 52 3592274.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 573
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 27.06.2022 14:42:55
Data udostępnienia informacji: 27.06.2022 14:43:18
Data ostatniej aktualizacji: 28.06.2022 07:48:54
Rejestr zmian