Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław, parter - pokój 102.

Obsługa interesantów:

– poniedziałek w godz. 07.30 – 15.30,
– wtorek w godz. 07.30 – 17.00,
– środa w godz. 07.30 – 15.30,
– czwartek w godz. 07.30 – 15.30,
– piątek w godz. 07.30 – 14.00,

Kontakt e-mail:
geomapy@inowroclaw.powiat.pl
geodezja@inowroclaw.powiat.pl

Kontakt telefoniczny: +48 52 359 21 15, +48 52 52 359 21 26

Link do Systemu e-Usług Publicznych Geodezji Powiatu Inowrocławskiego.

Sposób złożenia wniosku:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław, parter - pokój 102,
 • w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88 -100 Inowrocław, parter - pokój 012,
 • za pomocą korespondencji tradycyjnej na adres - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław,
 • za pomocą elektronicznej drogi korespondencyjnej przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP (Warunek konieczny: wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub złożony za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na portalu ePUAP.
 • za pośrednictwem systemu e-Usług Publicznych Geodezji Powiatu Inowrocławskiego (System e-Usług Publicznych Geodezji Powiatu Inowrocławskiego),
 • e-mailem na jeden z podanych wyżej adresów poczty elektronicznej.

Opłaty:

 • Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
 • Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)
 • Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury:
  17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych powinna być dokonana na rachunek Urzędu Miasta Inowrocławia (dowód potwierdzenia wpłaty należy załączyć do wniosku).
  Numer rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
 • Zwolnione od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa upoważniające do odbioru dokumentów), jeżeli są poświadczone notarialnie lub przez inny uprawniony organ.

Formy dokonywania płatności:

 • kartą płatniczą w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
  al. Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław, parter – pokój nr 102,
 • gotówką lub kartą płatniczą w placówce pocztowej (aleja Ratuszowa 36/38, 88-100 Inowrocław, I piętro) na podstawie otrzymanego pokwitowania dla wpłacającego,
 • przelewem na konto bankowe – po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty zawierającego w swej treści numer konta bankowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. W tytule przelewu należy podać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Terminy udostępnienia dokumentów:

Materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego udostępniane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia skutecznego złożenia wniosku.

W przypadku formalnych braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem materiałów.

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 820),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1322),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 28582
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Biuro Obsługi Interesantów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020 14:00:52
Data udostępnienia informacji: 30.09.2020 14:00:52
Data ostatniej aktualizacji: 27.02.2024 10:30:10
Rejestr zmian