Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek zawierający:

 1. określenie czy projekt dotyczy zmiany stałej czy wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
 2. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 3. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem:
  1. lokalizacja istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych , urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń BRD,
  2. parametry geometrii drogi,
  3. dla dróg na terenie miast nr drogi i nazwa ulic,
  4. dla dróg zamiejskich numer drogi i jednolity sposób lokalizacji w ciągu drogi projektowanych elementów za pomocą kilometrażu,
 4. termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i przywrócenia stałej organizacji ruchu,
 5. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
 6. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu,
 7. uzasadnienie lub stosowne analizy dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu,
 8. dla dróg kategorii powiatowej opinię Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu,
 9. kopia uzgodnienia dokumentacji technicznej (projektu org. ruchu) wydanej przez zarządcę drogi (powiatowe - ZDP Inowrocław, gminne - wójt, prezydent, burmistrz),
 10. pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą skarbową 17 zł. zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
 11. Pisemne uzgodnienie organizatora komunikacji zbiorowej w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany trasy linii autobusowej lub zmiany lokalizacji przystanku,
 12. Nazwisko i podpis projektanta.

Do wniosku należy dołączyć:

 • 2 egzemplarze projektu w przypadku dróg kategorii gminnej,
 • 2 egzemplarze projektu w przypadku dróg kategorii powiatowej,
 • pełnomocnictwo + oplata skarbowa

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
sala nr 13

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, którym jest Prezydenta Inowrocławia (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie urzędu Miasta Inowrocławia). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Numer konta:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia

Forma załatwienia:

 1. Pisemne zatwierdzenie w całości lub w części: bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.
 2. Odesłanie w celu wprowadzenia poprawek.
 3. Odrzucenie projektu organizacji ruchu.

Termin załatwienia:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu stanowi czynność organizacyjno-techniczną. Projekty rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

NIE DOTYCZY - brak jest prawa materialnego upoważniającej organ administracji publicznej do wydania decyzji w kwestii zatwierdzenia lub zmiany organizacji ruchu, to z kolei powoduje, że decyzja zarządzającego ruchem o zatwierdzeniu organizacji ruchu nie podlega zaskarżeniu w trybie przewidzianym dla decyzji administracyjnych.

Informacje dodatkowe:

 1. WAŻNE: Projekt należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia w życie organizacji ruchu,
 2. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
  1. zarząd drogi,
  2. organ zarządzający ruchem,
  3. inwestor lub jednostka, a w szczególności: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadzące prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiębiorcy, organizacje turystyczne,
  4. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporządzeniu.
  5. wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Podstawa prawna:

 1. Prawo o ruchu drogowym - art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 12118
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów zmiany organizacji ruchu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 25.02.2015 11:46:08
Data udostępnienia informacji: 25.02.2015 11:46:08
Data ostatniej aktualizacji: 17.08.2022 08:50:37
Rejestr zmian