Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 1. W zakresie transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego:
  1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  2. ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
  3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
  4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
  5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  6. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanich związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  7. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE,
  8. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,
  9. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006,
  10. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
  11. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
  12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego.
 2. W zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów:
  1. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanich związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,
  4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych,
  5. art. 83 ust. 3 oraz art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
  6. art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 3. W zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców:
  1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  2. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanich związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  3. rozporządzenie Ministra Infrastrutury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców,
  4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji,
  5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktowów i wykładowców,
  6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10249
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Podstawa prawna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Dominiak
Osoba, która udostępnia informację: Mateusz Różycki
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 12:24:16
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 12:24:16
Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2021 13:24:44
Rejestr zmian