Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 821/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 820/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie informacji za IV kwartał 2021 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 819/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 10 drzew gatunku klon pospolity o obwodach pni 146 cm, 109 cm, 111 cm, 100 cm, 97 cm, 97 cm, 124 cm 156 cm 103 cm i 163 cm, rosnących na dz. nr 18/5 {obręb 7, arkusz 782), przy ul. Skwer Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 818/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 297 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej, na dz. nr 35 w m. Góra, gm. Inowrocław oraz drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 61 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej, na dz. nr 88 w m. Krusza Zamkowa, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 817/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 816/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 815/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 814/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr 813/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski za 2021 rok.
Uchwała Nr 812/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok
Uchwała Nr 811/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Uchwała Nr 810/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".