Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnik Wydziału Beata Nijak
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 305

 1. 1. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
  1. 1) w zakresie spraw organizacyjnych:
   1. a) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,
   2. b) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i kontrola jego realizacji,
   3. c) obsługa sekretariatu Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu, posiedzeń Zarządu Powiatu, narad, spotkań itp.,
   4. d) prowadzenie i obsługa centrali telefonicznej,
   5. e) obsługa urządzeń kserograficznych,
   6. f) prowadzenie Kancelarii ogólnej,
   7. g) prowadzenie zbioru spraw powierzonych innym jednostkom na podstawie porozumień,
   8. h) prowadzenie rejestrów zawartych umów i porozumień, zarządzeń Starosty oraz uchwał Zarządu,
   9. i) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
   10. j) gospodarowanie taborem samochodowym,
  1. 2) w zakresie spraw obywatelskich:
   1. a) prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-biurową punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   2. b) prowadzenie obsługi administracyjnej skarg i wniosków wpływających do Starostwa, a w szczególności:
    1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków
    2. czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi, w trybie i na zasadach określonych w przepisach postępowania administracyjnego,
    3. udzielanie osobom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, kierowanie ich do właściwego wydziału lub zorganizowanie przyjęcia przez naczelnika właściwego wydziału, Starostę, Wicestarostę lub Członka Zarządu,
    4. prowadzenie kontroli przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w wydziałach,
    5. opracowywanie okresowych analiz rozpatrywanych i załatwianych skarg i wniosków,
 2. 2. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie Referatu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
  1. 1) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych :
   1. a) zabezpieczenie mienia Starostwa i konserwacja urządzeń i sprzętu,
   2. b) zapewnienie właściwej informacji wizualnej o miejscu i czasie pracy Starostwa, w tym
   3. jednostek podległych, mających siedzibę w budynkach Starostwa,
   4. c) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
   5. d) prowadzenie rejestru wydatków oraz spraw dotyczących zaangażowania środków finansowych, związanych z obsługą Starostwa,
   6. e) ewidencjonowanie środków trwałych i pozostałego wyposażenia Starostwa oraz ewidencjonowanie stanów i zmian w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, naliczanie umorzeń,
   7. f) prowadzenie archiwum zakładowego, w tym wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
   8. g) nadzór merytoryczny, nadzorowanie pracy oraz koordynowanie planowanych do wykonania robót remontowych przez pracowników brygady remontowej,
   9. h) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
  1. 2) w zakresie gospodarowania mieniem:
   1. a) administrowanie budynkami Starostwa,
   2. b) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem właściwego stanu technicznego i sanitarnego budynków i pomieszczeń, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowego,
   3. c) opracowywanie projektów umów najmu i użyczenia dotyczących mienia Powiatu,
   4. d) nadzór i prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem powiatowym zasobem mieszkaniowym,
   5. e) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu zmniejszanie kosztów utrzymania nieruchomości,
   6. f) administrowanie mieniem po zlikwidowanych jednostkach,
   7. g) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu.
 3. 3. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie Referatu Informatyki należy w szczególności:
  1. 1) w zakresie obsługi informatycznej Starostwa:
   1. a) kierowanie procesem informatyzacji Starostwa,
   2. b) administrowanie i pełnienie nadzoru nad siecią komputerową,
   3. c) obsługa techniczna sprzętu komputerowego, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania,
   4. d) nadzór nad zakupem i serwisem sprzętu komputerowego,
   5. e) wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa,
   6. f) podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie wdrażania nowoczesnych technik pracy biurowej oraz obsługi interesantów,
   7. g) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych,
   8. h) organizowanie szkoleń z zakresu informatyki dla pracowników Starostwa,
   9. i) tworzenie we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi projektów opracowań w zakresie rozwiązań oraz koncepcji informatycznych i teleinformatycznych,
   10. j) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie systemów informatycznych i teleinformatycznych,
   11. k) prowadzenie spraw technicznych związanych z obsługą telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępem do internetu.
  1. 2) w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej:
   1. a) obsługa Biuletynu, w zakresie przewidzianym umową z dostawcą aplikacji informatycznych, umożliwiających prowadzenie przedmiotowej strony internetowej,
   2. b) gromadzenie, przygotowywanie i aktualizowanie w Biuletynie danych dotyczących funkcjonowania Starostwa,
   3. c) obsługa poczty elektronicznej.
  1. 3) w zakresie działań Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Informacyjnego:
   1. a) przekazywanie wiedzy na temat potrzeby, zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,
   2. b) prowadzenie wspólnej i skorelowanej polityki informacyjnej na szczeblu samorządu,
   3. c) współpraca z organizacjami typu NGO i innymi podmiotami społecznymi w zakresie realizacji wspólnych projektów dotyczących działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego.
 4. 4. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie Referatu ds. zamówień publicznych należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązujących regulaminów udzielania zamówień publicznych w Starostwie;
  2. 2) prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji przetargowej;
  3. 3) opisywanie faktur i rachunków realizowanych w Starostwie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
  4. 4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;
  5. 5) rejestr faktur, kontrola realizacji zadań w terenie;
  6. 6) sprawdzanie aktualizacji przepisów prawa;
  7. 7) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
  8. 8) informowanie o szkoleniach;
  9. 9) opracowywanie projektu i zmian do Regulaminu Zamówień Publicznych
  10. 10) dbałość o prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych w zakresie prawa zamówień publicznych.
 5. 5. Prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu nad realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zadań statutowych.
 6. 6. Prowadzenie spraw związanych z wyborami samorządowymi.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10600
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Organizacyjny
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020 10:46:40
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020 10:46:40
Data ostatniej aktualizacji: 21.12.2023 14:16:37
Rejestr zmian