Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wydział Budżetowo-Finansowy podzielony jest na:

 1. Referat Budżetowy
 2. Referat Finansowy

Naczelnik Wydziału, Główna Księgowa Bogumiła Giża
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 310
e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl

Zakres działania Wydziału Budżetowo-Finansowego obejmuje:

 1. realizowanie zadań w zakresie obsługi budżetu Powiatu przez Referat Budżetowy w szczególności:
  1. opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
  2. opracowywanie projektu budżetu Powiatu,
  3. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i weryfikacja projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,
  4. przekazywanie jednostkom organizacyjnym Powiatu pisemnych informacji o dokonanych zmianach w planach finansowych oraz w planach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu,
  5. opracowywanie projektów uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu dotyczących budżetu Powiatu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwał wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,
  6. sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych organu oraz sprawozdań zbiorczych,
  7. analizowanie wykonania budżetu za okresy sprawozdawcze,
  8. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków organu, zgodnie z przepisami o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,
  9. dystrybuowanie środków na rachunki bankowe poszczególnych jednostek Powiatu, zgodnie z aktualnym planem finansowym,
  10. bieżąca współpraca z bankiem obsługującym budżet Powiatu,
  11. sporządzanie bilansu budżetu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych Powiatu na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu jednostkowych sprawozdań finansowych,
  12. sporządzanie skonsolidowanego bilansu, zestawienia zmian w funduszu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Powiatu,
  13. współpraca z Kujawsko-Pomorskiem Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotacji celowych oraz z urzędami skarbowymi w sprawach związanych z udziałami Powiatu w podatku CIT oraz PIT,
  14. przekazywanie obowiązujących sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  15. przekazywanie projektów uchwał oraz uchwał Rady i Zarządu Powiatu Inowrocławskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  16. przekazywanie uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  17. sporządzanie i przekazywanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy półrocznych analiz dotyczących realizacji dotacji celowych oraz informacji z wykonania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 2. realizowanie zadań w zakresie finansowo-księgowej obsługi Starostwa przez Referat Finansowy w szczególności:
  1. planowanie oraz nadzorowanie realizacji budżetu Starostwa,
  2. opracowywanie projektów planów finansowych dla Starostwa oraz wnioskowanie zmian w planach finansowych,
  3. prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa,
  4. prowadzenie obsługi księgowej projektów unijnych,
  5. prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) dochodów i wydatków Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  8. nadzorowanie planowania wydatków osobowych Starostwa,
  9. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  10. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  11. windykacja należności,
  12. współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych,
  13. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad rachunkowości w jednostce, a zwłaszcza: polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej,
  14. prowadzenie rejestru podatku VAT Starostwa, zbieranie informacji i deklaracji cząstkowych celem centralizacji podatku VAT Powiatu,
  15. sporządzanie sprawozdań finansowych tj. bilansu, zestawienia zmian w funduszu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
  16. prowadzenie ewidencji księgowej pobranych opłat ewidencyjnych oraz sporządzanie sprawozdania CEPiK do Ministerstwa Cyfryzacji,
  17. sporządzanie list wypłat dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu na podstawie rachunków do umów zlecenie zatwierdzonych przez kierowników jednostki oraz ewidencji godzin wykonanego zlecenia oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w programie Płatnik, prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z tytułu ww. zobowiązań i należności,
  18. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w części dotyczącej planów finansowych Wydziału Budżetowo-Finansowego oraz weryfikacja zaangażowania wydatków budżetowych wprowadzonych do ewidencji przez pozostałe Wydziały Starostwa.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 7767
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Budżetowo-Finansowy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020 11:00:40
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020 11:00:40
Data ostatniej aktualizacji: 20.01.2021 10:38:49
Rejestr zmian