Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnik Wydziału, Główny Księgowy Joanna Stefańska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 310
e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl

 1. Do podstawowych zadań Wydziału Budżetowo-Finansowego w zakresie Referatu Budżetowego należy w szczególności:
  1. 1) opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
  2. 2) opracowywanie projektu budżetu Powiatu,
  3. 3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i weryfikacja projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,
  4. 4) przekazywanie jednostkom organizacyjnym Powiatu pisemnych informacji o dokonanych zmianach w planach finansowych oraz w planach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu,
  5. 5) opracowywanie projektów uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu dotyczących budżetu Powiatu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwał wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,
  6. 6) sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych organu oraz sprawozdań zbiorczych,
  7. 7) analizowanie wykonania budżetu za okresy sprawozdawcze,
  8. 8) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków organu, zgodnie z przepisami o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,
  9. 9) dystrybuowanie środków na rachunki bankowe poszczególnych jednostek Powiatu, zgodnie z aktualnym planem finansowym,
  10. 10) bieżąca współpraca z bankiem obsługującym budżet Powiatu,
  11. 11) sporządzanie bilansu budżetu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych Powiatu na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu jednostkowych sprawozdań finansowych,
  12. 12) sporządzanie skonsolidowanego bilansu, zestawienia zmian w funduszu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Powiatu,
  13. 13) współpraca z Kujawsko-Pomorskiem Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotacji celowych oraz z urzędami skarbowymi w sprawach związanych z udziałami Powiatu w podatku CIT oraz PIT,
  14. 14) przekazywanie obowiązujących sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  15. 15) przekazywanie projektów uchwał oraz uchwał Rady i Zarządu Powiatu Inowrocławskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  16. 16) przekazywanie uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  17. 17) sporządzanie i przekazywanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy półrocznych analiz dotyczących realizacji dotacji celowych oraz informacji z wykonania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 2. Do podstawowoych zadań Wydziału Budżetowo-Finansowego w zakresie Referatu Finansowego należy w szczególności:
  1. 1) planowanie oraz nadzorowanie realizacji budżetu Starostwa,
  2. 2) opracowywanie projektów planów finansowych dla Starostwa oraz wnioskowanie zmian w planach finansowych,
  3. 3) prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa,
  4. 4) prowadzenie obsługi księgowej projektów unijnych,
  5. 5) prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) dochodów i wydatków Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. 6) sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. 7) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  8. 8) nadzorowanie planowania wydatków osobowych Starostwa,
  9. 9) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  10. 10) prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  11. 11) windykacja należności,
  12. 12) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych,
  13. 13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zasad rachunkowości w jednostce, a zwłaszcza: polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej,
  14. 14) prowadzenie rejestru podatku VAT Starostwa, zbieranie informacji i deklaracji cząstkowych celem centralizacji podatku VAT Powiatu,
  15. 15) sporządzanie sprawozdań finansowych tj. bilansu, zestawienia zmian w funduszu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
  16. 16) prowadzenie ewidencji księgowej pobranych opłat ewidencyjnych oraz sporządzanie sprawozdania CEPiK do Ministerstwa Cyfryzacji,
  17. 17) sporządzanie list wypłat dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu na podstawie rachunków do umów zlecenie zatwierdzonych przez kierowników jednostki oraz ewidencji godzin wykonanego zlecenia oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w programie Płatnik, prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z tytułu ww. zobowiązań i należności,
  18. 18) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w części dotyczącej planów finansowych Wydziału Budżetowo-Finansowego oraz weryfikacja zaangażowania wydatków budżetowych wprowadzonych do ewidencji przez pozostałe Wydziały Starostwa.
  19. 19) prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad realizacją przez Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu zadań statutowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 12002
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Budżetowo-Finansowy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020 11:00:40
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020 11:00:40
Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2024 08:55:22
Rejestr zmian