Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przyjmowanie interesantów:

 • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30,
 • wtorek w godz. 7.30 – 17.00,
 • piątek w godz. 7.30 – 14.00.

Wydział Komunikacji i Transportu podzielony jest na:

 1. Referat Rejestracji Pojazdów
 2. Referat Praw Jazdy
 3. Referat Transportu i Dróg

Naczelnik Wydziału Anna Skirzyńska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl

 1. Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:
  1. 1) w zakresie Referatu Rejestracji Pojazdów:
   1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową oraz rejestracją czasową warunkową pojazdów,
   2. wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę,
   3. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   4. wyrejestrowanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie,
   5. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu w przypadkach określonych w ustawie,
   6. przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeśli była wydana,
   7. dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrębnymi przepisami,
   8. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
   9. nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych w ustawie,
   10. wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,
   11. kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji, jeśli pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,
   12. prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnychoraz pozwoleń czasowych i ich wydawanie po ustaniu przyczyny zatrzymania,
   13. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu oraz potwierdzające określone fakty lub stan prawny,
   14. przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych i informacji o pojazdach i ich właścicielach (posiadaczach),
   15. udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.
  2. 2) w zakresie Referatu Praw Jazdy:
   1. prowadzenie rejestru kierowców, wydanych uprawnień oraz zdarzeń wpływających na ograniczenia w korzystaniu z uprawnień,
   2. prowadzenie rejestru osób bez uprawnień,
   3. wydawanie krajowych praw jazdy, wymiana (zmiana danych, wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji zawodowej), wydawanie wtórnika,
   4. wykonywanie w dokumentach praw jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego,
   5. wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem,
   6. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
   7. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
   8. wymiana zagranicznych praw jazdy na krajowe prawa jazdy,
   9. obsługa systemu EUCARIS,
   10. realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
   11. wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie dokumentu prawa jazdy,
   12. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi po ustaniu przyczyny, która spowodowała ich cofnięcie,
   13. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i jej uchyleniu,
   14. wydawanie decyzji dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kierującej na badania lekarskie i psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
   15. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym w razie przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
   16. przyjmowanie od Policji i ewidencjonowanie zatrzymanych praw jazdy oraz zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy od organów prokuratury i sądów,
   17. generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) i udostępnianie osobie, której dotyczy oraz ośrodkom szkolenia kierowców i ośrodkom egzaminowania,
   18. przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub którym uprawnienia zatrzymano lub cofnięto,
   19. przekazywanie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub którym uprawnienia zatrzymano lub cofnięto,
   20. udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom.
   21. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym w razie stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 §1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń
  3. 3) w zakresie Referatu Transportu i Dróg:
   1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
   2. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
   3. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
   4. wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
   5. wydawanie decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,
   6. prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz spraw z tym związanych,
   7. prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie,
   8. prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców poprzez system informatyczny pn. „Portal Starosty”,
   9. wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów oraz wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji instruktora,
   10. wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji wykładowców,
   11. wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora i wykładowcy z ewidencji,
   12. wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców i ich skreśleniu z ewidencji,
   13. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniem prowadzonym w ośrodkach szkolenia kierowców,
   14. kontrola ośrodków szkolenia kierowców,
   15. przygotowywanie rankingów zdawalności egzaminów kandydatów na kierowców,
   16. prowadzenie postępowań i spraw związanych z badaniem dobrej reputacji przewoźników,
   17. współpraca z organami kontrolnymi,
   18. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
   19. wydawanie licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym do przewozu od 7 do 9 osób,
   20. wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
   21. wydawanie zaświadczeń na transport drogowy na potrzeby własne, osób i rzeczy,
   22. organizacja publicznego transportu zbiorowego,
   23. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,
   24. organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
   25. wydawanie potwierdzeń zgłoszenia przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
   26. wydawanie decyzji o odmowie wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
   27. koordynacja oraz zatwierdzanie rozkładów jazdy,
   28. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób,
   29. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób,
   30. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,
   31. przekazywanie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,
   32. udostępnianie danych stanowiących zasób akt referatu uprawnionym podmiotom,
   33. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi oraz przepadkiem pojazdów na rzecz Powiatu Inowrocławskiego,
   34. prowadzenie spraw w zakresie organizacji ruchu drogowego:
   1. • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
   2. • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,
   3. • zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,
   4. • opiniowanie projektów organizacji ruchu dla organów wyższego szczebla,
   5. • prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i funkcjonowania oznakowania drogowego,
   6. • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa
   7. z innymi organami,
   8. • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
   9. • wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez z wykorzystaniem dróg gminnych i powiatowych.
 2. Wydział Komunikacji i Transportu udostępnia dane stanowiące zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.
 3. Wydział Komunikacji i Transportu współpracuje z Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w zakresie spraw realizowanych przez wydział.
 4. Wydział Komunikacji i Transportu wykonuje czynności związane z nadzorem i kontrolą nad Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 14066
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji i Transportu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020 08:14:00
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020 08:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 25.10.2022 08:13:27
Rejestr zmian